Direct naar hoofdmenu / zoekveld

Samenstelling college

Naast de burgemeester bestaat het college uit 3,15 wethouder-fte's, als volgt verdeeld over de partijen: CDA 1,55, ChristenUnie/SGP 0,9, en D66 0,7.

Aucke van der Werff

Aucke van der Werff, burgemeester

 

Dienstverlening en besturen

 • project Dienstverlening
 • internationale contacten, waaronder millenniumgemeente
 • communicatie, waaronder bewonersparticipatie
 • ambtelijke en bestuurlijke zaken
 • burgerdiensten

Fysieke leefomgeving

 • brandweer
 • openbare orde, veiligheid en rampenbestrijding
 • Cultureel erfgoed, inclusief Schokland, maar zonder het cultuurbeleid hierover

Sociale leefbaarheid

 • onderwijstaken
 • volwasseneneducatie
 • onderwijshuisvesting

 

Zie ook pagina: Burgemeester Aucke van der Werff


Willy Schutte (CDA), 1e loco-burgemeester

Willy Schutte

Wethouder bedrijven


Fysieke leefomgeving

 • Emmelhage
 • ruimtelijke ordening
 • bouwgrondexploitatie
 • bouw- en woningtoezicht
 • Wabo
 • stadsvernieuwing

Economische ontwikkeling

 • bevorderen werkgelegenheid
 • accountmanagement en acquisitie
 • Zuiderzeegelden
 • markten

Project

 • Corridor/Wellerwaard
 • stadshart Emmeloord
 • Nagele

 

E-mail: w.schutte@noordoostpolder.nl


 

Hennie Bogaards-Simonse

Hennie Bogaards-Simonse (CDA)

Sociale leefbaarheid

 • maatschappelijke participatie (waaronder ouderen, minderheden, armoedebeleid, uitstroombevordering, maatschappelijke zorg, re-integratiebeleid, sociaal-cultureel werk)
 • Wmo (vervoer- en woonvoorzieningen, huishoudelijke ondersteuning)
 • volksgezondheid (ziekenhuizen, GGD, 1elijnszorg)
 • kinderopvang en peuterspeelzaalwerk
 • jeugdbeleid

 

E-mail: h.bogaards@noordoostpolder.nl


 

Andries Poppe (ChristenUnie/SGP)

Andries Poppe

Wethouder Wijken en Dorpen

 

Fysieke leefomgeving

 • volkshuisvesting (wonen)
 • stads- en dorpsvernieuwing (herstructurering)
 • groenvoorziening
 • natuurbescherming
 • grachten en waterpartijen
 • binnenhavens, waterwegen en waterkeringen
 • reiniging
 • riolering
 • milieu
 • verkeer en (openbaar) vervoer
 • wegen, straten en pleinen

Economische ontwikkeling

 • recreatie en toerisme
 • subsidies (ILG, leader en EU-subsidies)

Projecten

 • windpark Noordoostpolder
 • Zuyderzeerand
 • superbus

 

E-mail: a.poppe@noordoostpolder.nl


 

Paul Vermeulen (D66)

Paul Vermeulen

 

Sociale leefbaarheid

 • sport (zwembaden, sportaccommodaties, bevorderen sportbeoefening)
 • sociale werkvoorziening
 • Muzisch Centrum
 • kunst en cultuurbeleid
 • bibliotheek
 • media

Financiën

 • financiële zaken, inclusief deelnemingen en dergelijke

Economische ontwikkeling

 • nutsbedrijven

Fysieke leefomgeving

 • handhaving, behalve de taken die wettelijk bij de burgemeester liggen

Project

 • masterplan sport

 

E-mail: p.vermeulen@noordoostpolder.nl


 

 Iwan Valk, gemeentesecretaris a.i. / directeurIwan Valk

 


E-mail: i.valk@noordoostpolder.nl


Uitgelicht


Zoeken

Ondersteunende navigatie