Logo van Gemeente Noordoostpolder dat doorverwijst naar de homepage
Logo van Gemeente Noordoostpolder dat doorverwijst naar de homepage

1 november - besluiten burgemeester en wethouders

Besluitenlijst uit de vergadering van burgemeester en wethouders van de gemeente Noordoostpolder van 1 november 2022

Bestemmingsplan 'Luttelgeest, Kamplaan 1'

 1. Instemmen met het ontwerpbestemmingsplan ‘Luttelgeest, Kamplaan 1’ voor het afbestemmen van de ter plaatse toegestane milieucategorieën om zo ruimte te scheppen voor het realiseren van woningen op twee nabijgelegen percelen (kerk en naastgelegen perceel).
 2. De raad voorstellen:
  a. Op het perceel Kamplaan 1 te Luttelgeest de bestemming om te zetten naar een bedrijfsbestemming die boven milieucategorie 2 uitsluitend de bestaande bedrijfsvoering van het reeds zittende bedrijf toestaat;
  b. Hiervoor het bestemmingsplan ‘Luttelgeest, Kamplaan 1’ vast te stellen, tenzij een tijdige zienswijze is/wordt ingediend;
  c. Hierbij, als het plan nog ter inzage ligt ten tijde van de besluitvorming, de dag na het einde van de inzageperiode te laten gelden als vaststellingsdatum en anders de datum van besluitvorming;
  d. Voor het bestemmingsplan het planidentificatienummer NL.IMRO.0171.BP00706-VS01 en de gebruikte ondergrond (BGT-BKR oktober 2022) vast te leggen;
  e. Geen exploitatieplan vast te stellen.
 3. De raad informeren.

Bestemmingsplan 'Tollebeek, Zuidwesterringweg 30'

 1. Instemmen met het ontwerpbestemmingsplan 'Tollebeek, Zuidwesterringweg 30' voor het omzetten van de bestemming van ‘Agrarisch’ naar ‘Bedrijf – Agrarisch verwerkingsbedrijf’ om zo een handelsonderneming in uien toe te staan;
 2. De raad voorstellen:
  a. Op het perceel Zuidwesterringweg 30 te Tollebeek de bestemming van ‘Agrarisch’ naar ‘Bedrijf – Agrarisch verwerkingsbedrijf’ om te zetten;
  b. Hiervoor het bestemmingsplan ‘Tollebeek, Zuidwesterringweg 30’ vast te stellen, tenzij een tijdige zienswijze is/wordt ingediend;
  c. Hierbij, als het plan nog ter inzage ligt ten tijde van de besluitvorming, de dag na het einde van de inzageperiode te laten gelden als vaststellingsdatum en anders de datum van besluitvorming;
  d. Voor het bestemmingsplan het planidentificatienummer NL.IMRO.0171.BP00709-VS01 en de gebruikte ondergrond (BGT-BRK mei 2022) vast te leggen;
  e. Geen exploitatieplan vast te stellen.
 3. De raad informeren.

Ontwerpbestemmingsplan 'Landelijk gebied, Bomenweg 6 te Emmeloord'

Instemmen met het ontwerpbestemmingsplan 'Landelijk gebied, Bomenweg 6 te Emmeloord'.

Wijzigen Verordening maatschappelijke ondersteuning 2022

Gelezen het advies van de Participatieraad Sociaal Domein en de reactie van het college op dit advies.
De raad voorstellen:
De ‘Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Noordoostpolder 2022’ gewijzigd vast te stellen.

Uurtarieven peuteropvang en voorschoolse educatie 2023

 1. Het maximaal te vergoeden tarief voor peuteropvang 2023 vaststellen op € 8,97 per uur;
 2. Het maximaal te vergoeden tarief voor voorschoolse educatie 2023 vaststellen op € 9,71 per uur;
 3. De VNG Adviestabel ouderbijdragen peuteropvang 2023 hanteren bij het beoordelen van subsidieaanvragen voor peuteropvang en voorschoolse educatie.

Mobility as a Service (MaaS) Pilot Provincie Flevoland

 1. Niet instemmen met deelname aan de MaaS pilot vanuit provincie Flevoland.
 2. Instemmen met de inhoud van de begeleidende brief en het versturen hiervan naar de provincie.
 3. De raad informeren.