Logo van Gemeente Noordoostpolder dat doorverwijst naar de homepage
Logo van Gemeente Noordoostpolder dat doorverwijst naar de homepage

10 januari - besluiten burgemeester en wethouders

Besluitenlijst uit de vergadering van burgemeester en wethouders van de gemeente Noordoostpolder van 10 januari 2023.

Ontwerpwijzigingsplan 'Luttelgeest, fase 4'

 1. Ontwerpwijzigingsplan ‘Luttelgeest, fase 4', met planidentificatie NL.IMRO.0171.BP00685-ON01, ter inzage leggen;
 2. Vaststellen van wijzigingsplan ‘Luttelgeest, fase 4', met planidentificatie NL.IMRO.0171.BP00710-VS01, mits er geen tijdige zienswijze wordt ingediend, waarbij de dag na afloop van de zienswijzentermijn geldt als vaststellingsdatum;
 3. Bij de voorbereiding van het wijzigingsplan geen milieueffectrapport maken;
 4. De raad informeren.

Uitgangspunten Noodfonds energiekosten maatschappelijke organisaties

De raad voorstellen om:
a. In te stemmen met de uitgangspunten voor het Noodfonds energiekosten maatschappelijke organisaties;
b. Voor deze regeling een subsidieplafond vast te stellen van 500.000.

Subsidieverlening peuteropvang en voorschoolse educatie 2022 SKF

 1. De subsidie aan Stichting Kinderopvang Flevoland voor peuteropvang en voorschoolse educatie verlenen voor een bedrag van € 25.585;
 2. De hardheidsclausule uit de ASV toepassen voor het verlenen van deze subsidie buiten de aanvraag- en beschikkingstermijn;
 3. De raad informeren.

Subsidieverlening peuteropvang en voorschoolse educatie 2023

 1. De subsidie aan Stichting Kinderopvang en Kenniscentrum Startpunt voor peuteropvang en voorschoolse educatie verlenen voor een bedrag van € 514.533;
 2. De subsidie aan Stichting Kinderopvang Noordoostpolder voor peuteropvang en voorschoolse educatie verlenen voor een bedrag van € 102.650;
 3. De subsidie aan Stichting Kinderopvang Flevoland voor peuteropvang en voorschoolse educatie verlenen voor een bedrag van € 100.234,40;
 4. De subsidie aan Boerderij De Zonnestraal voor peuteropvang en voorschoolse educatie verlenen voor een bedrag van € 24.441,60;
 5. De onder 1., 2., 3., 4. en 5. genoemde subsidieverleningen bevoorschotten in 4 over het jaar verdeelde gelijke termijnen;
 6. De raad informeren.

Verhoging uurtarieven peuteropvang en voorschoolse educatie 2023

 1. Het maximaal te vergoeden tarief voor peuteropvang 2023 vaststellen op € 9,12 per uur;
 2. Het maximaal te vergoeden tarief voor voorschoolse educatie 2023 vaststellen op € 9,87 per uur;
 3. De meest recente VNG Adviestabel ouderbijdragen peuteropvang 2023 hanteren bij het beoordelen van subsidieaanvragen voor peuteropvang en voorschoolse educatie;
 4. Het besluit ‘Uurtarieven peuteropvang en voorschoolse educatie 2023’ (no 22.0001721) van 1 november 2022 intrekken.

Voorgenomen Fusie CBS Sjaloom en SWS Paulusschool in Rutten

 1. Positief adviseren over de voorgenomen fusie CBS Sjaloom en SWS Paulusschool in Rutten;
 2. Kennis nemen van de Fusie Effect Rapportage basisonderwijs;
 3. De gemeenteraad informeren.

Energietoeslag 2023

De raad voorstellen:

 1. Voor de beoordeling en toekenning van aanvragen energietoeslag 2023 uitgaan van een inkomensgrens van 130% van de bijstandsnorm;
 2. Van de energietoeslag 2023 alvast € 500 toekennen aan iedereen die de energietoeslag van 2022 rechtmatig heeft gekregen;
 3. De risicoreserve voor de energietoeslag van 2022 ook voor 2023 aanhouden;
 4. De ontvangst van het Rijk in december 2022 als voorschot op de energietoeslag 2023 bij de jaarrekening 2022 bestemmen door deze bate van € 1.054.389 toe te voegen aan de reserve Beleidsplan, onderdeel energietoeslag 2023.

Woo-verzoek Flevo Boys

Besluiten conform bijgevoegd conceptbesluit en de bijgevoegde set stukken gedeeltelijk openbaar maken.