Logo van Gemeente Noordoostpolder dat doorverwijst naar de homepage
Logo van Gemeente Noordoostpolder dat doorverwijst naar de homepage

10 oktober - besluiten

Besluitenlijst uit de vergadering van burgemeester en wethouders van de gemeente Noordoostpolder van 10 oktober 2023.

Besluit 3 oktober 2023

Huurovereenkomst gebouw Wittesteijn

 1. Een huurovereenkomst sluiten voor gebouw Wittesteijn ten behoeve van opvang Oekraïners.
 2. De raad informeren in de vorm van een vertrouwelijke memo.
 3. De financiële gevolgen van de transitiekosten en transitiekostenvergoeding verwerken in de 1e clusterkwartaalwijziging van 2024.
 4. De directie machtigen tot het doen van uitgaven/aangaan van verplichtingen.

Besluiten 10 oktober 2023

Bestemmingsplan 'Emmeloord, Meldestraat' (startblockwoningen)

 1. Instemmen met het ontwerpbestemmingsplan ‘Emmeloord, Meldestraat‘ voor het permanent planologisch regelen van de startblockwoningen.
 2. Bij de voorbereiding van het bestemmingsplan ‘Emmeloord, Meldestraat’ geen milieueffectrapport maken.
 3. Het bestemmingsplan voorbereiden op grond van de Crisis- en herstelwet.
 4. De raad voorstellen:
  1. Op het perceel Meldestraat 10A t/m H en 12A t/m H in Emmeloord 16 startblockwoningen permanent toestaan.
  2. Hiervoor het bestemmingsplan ‘Emmeloord, Meldestraat’ vaststellen, tenzij een tijdige zienswijze is/wordt ingediend, waarbij, als het plan nog ter inzage ligt ten tijde van de besluitvorming, de dag na het einde van de inzageperiode geldt als vaststellingsdatum.
  3. Voor het bestemmingsplan het planidentificatienummer NL.IMRO.0171.BP00725-VS01 en de gebruikte ondergrond (o_NL.IMRO.0171.BP00725-VS01.dxf) vastleggen.
  4. De Crisis- en herstelwet van toepassing verklaren op dit bestemmingsplan.
  5. Geen exploitatieplan vaststellen.
 5. De gemeenteraad informeren.

Ruimtelijk voorstel Flevoland 2050 Bouwen aan de samenleving

De raad voorstellen:
In te stemmen met de wensen en aanbevelingen in de brief en daarbij zich in ieder geval uit te spreken over de volgende vragen:

 1. Zijn we op de goede weg met dit ruimtelijk voorstel?
 2. Bent u het eens met de vraagstukken en oplossingsrichtingen in het ruimtelijk voorstel?

Noodfonds Energiekosten maatschappelijke organisaties

 1. De TWEEDE WIJZIGING van de Tijdelijke subsidieregeling maatschappelijke organisaties vaststellen.
 2. De raad informeren.

Aanpassing beleidsregel vrijlaten schadevergoeding

De beleidsregels giften en schadevergoedingen Participatiewet gewijzigd vaststellen.