Logo van Gemeente Noordoostpolder dat doorverwijst naar de homepage
Logo van Gemeente Noordoostpolder dat doorverwijst naar de homepage

12 december - besluiten

Besluitenlijst uit de vergadering van burgemeester en wethouders van de gemeente Noordoostpolder van 12 december 2023.

Besluit 5 december 2023

M.e.r. beoordelingsbesluit Recreatiepark Netl Leemringweg 19-21 te Kraggenburg

 1. Bij de voorbereiding van het bestemmingsplan ‘Leemringweg 19-21 te Kraggenburg (Netl)’ geen milieueffectrapport maken.
 2. Het M.e.r. beoordelingsbesluit gelijktijdig met het ontwerpbestemmingsplan Landelijk gebied, Leemringweg 19-21 te Kraggenburg (Netl) ter inzage te leggen.

Besluiten 12 december 2023

Wijzigen carbidschietlocatie Espel

Wijzigen carbidschietlocatie Espel.

Het vernieuwen van de vijf brandweerkazernes in Nagele, Marknesse, Rutten, Creil en Ens

 1. Het realiseren van vijf nieuwe, toekomstbestendige brandweerkazernes in de dorpen.
 2. Een investeringsbedrag van in totaal € 5.485.000 beschikbaar stellen ten behoeve van de realisatie van vijf brandweerkazernes.
 3. De 8e wijziging van de programmabegroting 2024 vaststellen.

Bestemmingsplan 'Landelijk gebied, Drietorensweg 36-II te Ens'

 1. Instemmen met het ontwerpbestemmingsplan 'Landelijk gebied, Drietorensweg 36-II te Ens' voor het aanpassen van de bestemming ‘Bedrijven’ in een agrarische bestemming die uitbreiding van het naastgelegen glastuinbouwbedrijf op het perceel mogelijk maakt.
 2. Bij de voorbereiding van het bestemmingsplan ‘Landelijk gebied, Drietorensweg 36-II te Ens' geen milieueffectrapport maken.
 3. De raad voorstellen:
  1. Op het perceel Drietorensweg 36-II te Ens de bestemming ‘Bedrijven’ aan te passen in een agrarische bestemming die uitbreiding van het naastgelegen glastuinbouwbedrijf op het perceel mogelijk maakt.
  2. Hiervoor het bestemmingsplan 'Landelijk gebied, Drietorensweg 36-II te Ens' ongewijzigd vast te stellen, tenzij een tijdige zienswijze is/wordt ingediend.
  3. Hierbij, als het plan nog ter inzage ligt ten tijde van de besluitvorming, de dag na het einde van de inzageperiode te laten gelden als vaststellingsdatum en anders de datum van besluitvorming
  4. Voor het bestemmingsplan het planidentificatienummer NL.IMRO.0171.BP00734-VS01 en de gebruikte ondergrond (BGT-BRK november 2023) vast te leggen.
  5. Geen exploitatieplan vast te stellen.
 4. De gemeenteraad informeren.

Bestemmingsplan 'Landelijk gebied, IJzerpad 17 te Rutten'

 1. Instemmen met het ontwerpbestemmingsplan 'Landelijk gebied, IJzerpad 17 te Rutten' voor het mogelijk maken van het kweken van meelwormen op het perceel.
 2. Bij de voorbereiding van het bestemmingsplan 'Landelijk gebied, IJzerpad 17 te Rutten' geen milieueffectrapport maken.
 3. De raad voorstellen:
  1. Op het perceel IJzerpad 17 te Rutten de bestemming ‘Agrarisch gebied’ aan te passen in een agrarische bestemming die ook het kweken van meelwormen toestaat.
  2. Hiervoor het bestemmingsplan 'Landelijk gebied, IJzerpad 17 te Rutten’ ongewijzigd vast te stellen, tenzij een tijdige zienswijze is/wordt ingediend.
  3. Hierbij, als het plan nog ter inzage ligt ten tijde van de besluitvorming, de dag na het einde van de inzageperiode te laten gelden als vaststellingsdatum en anders de datum van besluitvorming.
  4. Voor het bestemmingsplan het planidentificatienummer NL.IMRO.0171.BP00718-VS01 en de gebruikte ondergrond (BGT-BRK november 2023) vast te leggen.
  5. Geen exploitatieplan vast te stellen.
 4. De gemeenteraad informeren.

Bestemmingsplan 'Landelijk gebied, Zuidwesterringweg 36 te Tollebeek'

 1. Instemmen met het ontwerpbestemmingsplan ‘Landelijk gebied, Zuidwesterringweg 36 te Tollebeek’ voor wijzigen van de bestemming van ‘Bedrijf’ naar ‘Wonen’.
 2. De raad voorstellen:
  1. Op het perceel Zuidwesterringweg 36 te Tollebeek de functieverandering van de bedrijfsbestemming naar de bestemming ‘Wonen’ toe te staan.
  2. Hiervoor het bestemmingsplan ‘Landelijk gebied, Zuidwesterringweg 36 te Tollebeek’ vast te stellen, tenzij een tijdige zienswijze is/wordt ingediend.
  3. Hierbij, als het plan nog ter inzage ligt ten tijde van de besluitvorming, de dag na het einde van de inzageperiode geldt als vaststellingsdatum en anders de datum van besluitvorming.
  4. Voor het bestemmingsplan het planidentificatienummer NL.IMRO.0171.BP00716-VS01 en de gebruikte ondergrond (o_NL.IMRO.0171.BP00716-VS01.dxf) vast te leggen.
 3. De gemeenteraad informeren.

Ontwerp bestemmingsplan 'Landelijk gebied, Schoterpad 1 te Bant'

 1. Instemmen met het ontwerpbestemmingsplan ‘Landelijk gebied, Schoterpad 1 te Bant‘ voor de doorontwikkeling van Vakantiepark Eigen Wijze en optimalisering van een deel van het aangrenzende Schoterveld.
 2. Bij de voorbereiding van het bestemmingsplan ‘Landelijk gebied, Schoterpad 1 te Bant geen milieueffectrapport maken.
 3. De gemeenteraad informeren.

Ontwerpbestemmingsplan 'Landelijk gebied, Blokzijlerdwarsweg 12 te Marknesse'

 1. Instemmen met het ontwerpbestemmingsplan ‘Landelijk gebied, Blokzijlerdwarsweg 12 te Marknesse‘ voor het wijzigen van de bestemming van ‘Agrarisch gebied’ naar ‘Bedrijf – Agrarisch Verwerkingsbedrijf’.
 2. Bij de voorbereiding van het bestemmingsplan ‘Landelijk gebied, Blokzijlerdwarsweg 12 te Marknesse‘ geen milieueffectrapport maken.
 3. De gemeenteraad informeren.

Ontwerpbestemmingsplan 'Landelijk gebied, Kuinderweg 15 te Emmeloord'

 1. Instemmen met het ontwerpbestemmingsplan ‘Landelijk gebied, Kuinderweg 15 te Emmeloord (2023)’ voor het uitbreiden van een agrarisch erf om op het perceel zowel huisvesting van maximaal twintig arbeidsmigranten als een mestsilo voor de eigen bedrijfsvoering mogelijk te maken.
 2. De gemeenteraad informeren.

Ontwerpbestemmingsplan 'Landelijk gebied, Westermeerweg achter 35 te Espel'

 1. Instemmen met het ontwerpbestemmingsplan ‘Landelijk gebied, Westermeerweg achter 35 te Espel‘ voor het wijzigen van de bestemming van ‘Agrarisch gebied’ naar ‘Bedrijf - Energieopslag’.
 2. Bij de voorbereiding van het bestemmingsplan ‘Landelijk gebied, Westermeerweg achter 35 te Espel‘ geen milieueffectrapport maken.
 3. De gemeenteraad informeren.

Vaststelling bestemmingsplan ''Kraggenburg, Zuid-fase 2''

De raad voorstellen:

 1. Het bestemmingsplan ‘Kraggenburg, Zuid-fase 2 vast te stellen.
 2. Voor dit bestemmingsplan het planidentificatienummer NL.IMRO.0171.BP00713-VS01 en de gebruikte ondergrond (BGT-BRK mei 2018) vast te leggen.
 3. De Crisis- en herstelwet van toepassing te verklaren op dit bestemmingsplan.
 4. De beeldkwaliteitseisen uit bijlage 1 van de toelichting van het bestemmingsplan vast te stellen als aanpassing van de gemeentelijke welstandsnota.
 5. Geen exploitatieplan als bedoeld in afdeling 6.4 van de Wet ruimtelijke ordening vast te stellen voor dit bestemmingsplan.
 6. De gewijzigde grondexploitatie Kraggenburg, Zuid-fase 1 (complex x155) vast te stellen.
 7. De grondexploitatie Kraggenburg, Zuid-fase 2 (complex x156) vast te stellen.
 8. De begrotingswijziging van de programmabegroting 2024 vast te stellen.

Grondaankoop perceel FX449 Bant

Instemmen met bijgevoegde koopovereenkomst en pachtbeëindigingsovereenkomst betreffende het perceel, kadestraal bekend als gemeente Noordoostpolder, sectie FX perceel 449 (gedeeltelijk) (zie bijlagen 2 en 5).
De gemeenteraad vragen om:

 1. Een budget beschikbaar te stellen van € 1.352.000,- voor de verwerving inclusief bijkomende kosten van het perceel aan Het Rister in Bant, kadastraal bekend als gemeente Noordoostpolder, sectie FX, perceel 449 groot 52.657 m² (gedeeltelijk) (zie bijlage 1).
 2. Een voorbereidingsbudget van € 50.000,- beschikbaar te stellen voor de plan technische uitwerking.
 3. De 7e wijziging van de programmabegroting 2024 vast te stellen.

Bestemmingsplan 'Landelijk gebied, Zwijnsweg 26 te Ens'

 1. Instemmen met het ontwerpbestemmingsplan ‘Landelijk gebied, Zwijnsweg 26 te Ens’ voor het aanpassen van de bestemming ‘Agrarisch gebied’ naar een woonbestemming die drie reguliere woningen toestaat.
 2. De raad voorstellen:
  1. Op het perceel Zwijnsweg 26 te Ens drie reguliere woningen toe te staan.
  2. Hiervoor het bestemmingsplan ‘Landelijk gebied, Zwijnsweg 26 te Ens’ ongewijzigd vast te stellen, tenzij een tijdige zienswijze is/wordt ingediend.
  3. Hierbij, als het plan nog ter inzage ligt ten tijde van de besluitvorming, de dag na het einde van de inzageperiode te laten gelden als vaststellingsdatum en anders de datum van besluitvorming.
  4. Voor het bestemmingsplan het planidentificatienummer NL.IMRO.0171.BP00737-VS01 en de gebruikte ondergrond (BGT-BRK november 2023) vast te leggen.
  5. De beeldkwaliteitscriteria uit paragraaf 3.3.3 van de toelichting van het bestemmingsplan ongewijzigd vast te stellen als aanpassing van de beleidsregel ‘uiterlijk bouwwerken’, tenzij een tijdige zienswijze is/wordt ingediend.
  6. Geen exploitatieplan vast te stellen.
 3. De gemeenteraad informeren.

Landelijk gebied, Redeweg 4 te Ens

 1. Instemmen met het ontwerpbestemmingsplan ‘Landelijk gebied, Redeweg 4 te Ens‘ voor het mogelijk maken van een extra woning in de schokbetonschuur.
 2. Bij de voorbereiding van het bestemmingsplan ‘Landelijk gebied, Redeweg 4 te Ens’ geen milieueffectrapport maken.
 3. Het beeldkwaliteitsplan (bijlage 1 bij de regels van het bestemmingsplan) als ontwerp ter inzage leggen als aanvulling op de beleidsregel uiterlijk bouwwerken.
 4. De gemeenteraad informeren.

Ontwerp bestemmingsplan Creil, Oost fase 3

 1. Instemmen met het ontwerpbestemmingsplan ‘Creil, Oost fase 3‘ voor uitbreiding van het dorp Creil met ca. 57 woningen.
 2. Bij de voorbereiding van het bestemmingsplan ‘Creil, Oost fase 3 geen milieueffectrapport maken.
 3. Het bestemmingsplan voorbereiden op grond van de Crisis- en herstelwet.
 4. Het ‘Beeldkwaliteitsplan Creil, Oost fase 3’ (bijlage 1 bij de toelichting van het bestemmingsplan) als ontwerp ter inzage leggen als aanvulling op de beleidsregel uiterlijke bouwwerken.
 5. De gemeenteraad informeren.

Ontwerpbestemmingsplan 'Ens, Oost fase 4'

 1. Instemmen met het ontwerpbestemmingsplan ‘Ens, Oost fase 4‘ voor uitbreiding van het dorp Ens met maximaal 85 woningen.
 2. Instemmen met het ontwerpbesluit tot vaststelling van hogere grenswaarden geluid (wegverkeerslawaai) voor de 28 woningen uitmakend van het plangebied Ens, Oost fase 4.
 3. Bij de voorbereiding van het bestemmingsplan ‘Ens, Oost fase 4’ geen milieueffectrapport maken.
 4. Het bestemmingsplan voorbereiden op grond van de Crisis- en herstelwet.
 5. Het ‘Beeldkwaliteitsplan Ens, Oost fase 4’ (bijlage 1 bij de toelichting van het bestemmingsplan) als ontwerp ter inzage leggen als aanvulling op de beleidsregel uiterlijk bouwwerken.
 6. De gemeenteraad informeren.

Ontwerpbestemmingsplan 'Espel, West'

 1. Instemmen met het ontwerpbestemmingsplan ‘Espel, West‘ voor het mogelijk maken van maximaal 29 grondgebonden woningen met bijbehorende (infrastructurele) voorzieningen.
 2. Bij de voorbereiding van het bestemmingsplan ‘Espel, West’ geen milieueffectrapport maken.
 3. De gemeenteraad informeren.

Eenmalige specifieke uitkeringen lokale bibliotheekvoorzieningen 2024

 1. Het Activiteitenplan Noordoostpolder voor de aanvraag van de specifieke uitkering toekomstbestendige lokale bibliotheekvoorzieningen 2023-2024 vaststellen.
 2. De wijze van de bekostiging van de benodigde cofinanciering (20%) vaststellen.
 3. De gemeenteraad informeren.

Besluit Wmo en jeugdhulp 2024, beleidsregels Wmo 2024 en beleidsregels Jeugdhulp 2024

 1. Het ‘Besluit maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp gemeente Noordoostpolder 2024’ vaststellen.
 2. De ‘Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning gemeente Noordoostpolder 2024’ vaststellen.
 3. De ‘Beleidsregels jeugdhulp gemeente Noordoostpolder 2024’ vaststellen.
 4. De raad informeren.

Noodfonds beschikkingen 3e ronde

 1. De volgende subsidies verlenen vanuit het noodfonds voor de energiekosten van maatschappelijke organisaties:
  1. € 2.171 aan Stichting MFA Rutten voor Het Klavier.
  2. € 3.606 aan de Protestantse Gemeente Creil-Espel voor de Ontmoetingskerk.
  3. € 2.960 aan de Protestantse Gemeente Nagele voor De Ruimte.
  4. € 702 aan de Protestantse Gemeente Kraggenburg voor het Kerkgebouw Kraggenburg.
  5. € 7.048 aan de Protestantse Gemeente te Bant voor de Bantseliek MFC.
  6. € 4.509 aan de Protestantse Gemeente Tollebeek voor het Protestants kerkcentrum.
  7. € 17.460 aan de Protestantse Gemeente Emmeloord voor de Nieuwe Jeruzalemkerk.
  8. € 8.939 aan de gereformeerde kerk Emmeloord voor de gereformeerde Kerk vrijgemaakt Pro Regge Emmeloord.
  9. € 8.269 aan de Protestantse Gemeente te Marknesse voor het gebouw Schutsluis, en
  10. € 5.654 aan de Gereformeerde Gemeente Emmeloord voor de Moria kerk.
 2. De subsidies weigeren, die zijn aangevraagd door:
  1. Stichting buurthuis De Zuidert voor het buurthuis De Zuidert, en
  2. Bridgeclub Emmeloord voor de Nieuwe Jeruzalemkerk.
 3. De raad informeren.

Wijziging legesverordening 2024 en de bij behorende tarieventabel

Het college voorstellen de eerste wijziging van de Legesverordening 2024 en de bij behorende tarieventabel vast te stellen.

AVA WerkCorporatie 21 december 2023

 1. Met ingang van 1 januari 2024 een uitvoeringsovereenkomst afsluiten met de WerkCorporatie BV.
 2. Instemmen met het jaarplan en begroting WerkCorporatie 2024.
 3. De raad informeren.

Wijziging verordening Leerlingenvervoer

De raad voorstellen de ‘Verordening bekostiging leerlingenvervoer gemeente Noordoostpolder’ gewijzigd vaststellen.