Logo van Gemeente Noordoostpolder dat doorverwijst naar de homepage
Logo van Gemeente Noordoostpolder dat doorverwijst naar de homepage

12 september - besluiten

Besluitenlijst uit de vergadering van burgemeester en wethouders van de gemeente Noordoostpolder van 12 september 2023.

Adviescommissie Omgevingskwaliteit

De raad voorstellen om:

 1. de Verordening op de gemeentelijke adviescommissie omgevingskwaliteit Noordoostpolder vast te stellen.
 2. het Mandaatbesluit ontslag en (her)benoeming van leden voor de gemeentelijke adviescommissie omgevingskwaliteit vast te stellen.

Beleidsregel uiterlijk bouwwerken

De raad voorstellen:
De Beleidsregel uiterlijk bouwwerken vaststellen.

Ontwerp bestemmingsplan Bant, Oost fase 3

 1. Instemmen met het ontwerpbestemmingsplan ‘Bant, Oost fase 3‘ voor uitbreiding van het dorp Bant met ca 68 woningen en ca 1,36 ha bedrijventerrein.
 2. Instemmen met het ontwerpbesluit tot vaststelling van hogere grenswaarden geluid (wegverkeerslawaai) voor de woningen 9, 13 t/m 18, 25 t/m 33, 44 t/m 48, 55 en 56 onderdeel uitmakend van het plangebied Bant, Oost fase 3.
 3. Bij de voorbereiding van het bestemmingsplan ‘Bant, Oost fase 3’ geen milieueffectrapport maken.
 4. Het bestemmingsplan voorbereiden op grond van de Crisis- en herstelwet.
 5. Het ‘Beeldkwaliteitsplan Bant, Oost fase 3’ (bijlage 1 bij de toelichting van het bestemmingsplan) als ontwerp ter inzage leggen als aanvulling op de gemeentelijke welstandsnota.
 6. De gemeenteraad informeren.

Grondaankoop Perceel F2183 te Creil Besluit

Instemmen met bijgevoegde koopovereenkomst betreffende het perceel, kadastraal bekend als gemeente Noordoostpolder, sectie F perceel 02183.

De gemeenteraad voorstellen:

 1. Een krediet van € 1.022.000 beschikbaar te stellen voor de verwerving inclusief bijkomende kosten van het perceel aan de Noorderringweg te Creil, kadastraal bekend als gemeente Noordoostpolder, sectie F, perceel 2183, groot 30.000 m2.
 2. Een voorbereidingsbudget van € 50.000 beschikbaar te stellen voor de plantechnische uitwerking van perceel 2183, sectie F.
 3. De 21e wijziging van de programmabegroting 2023 vast te stellen.