Logo van Gemeente Noordoostpolder dat doorverwijst naar de homepage
Logo van Gemeente Noordoostpolder dat doorverwijst naar de homepage

13 december - besluiten burgemeester en wethouders

Besluitenlijst uit de vergadering van burgemeester en wethouders van de gemeente Noordoostpolder van 13 december 2022

Verwijderen kunstwerk 'Kubische Fossielen'

 1. Het kunstwerk ‘Kubische Fossielen’ verwijderen;
 2. De informatie over het kunstwerk goed documenteren en de kunstenaar inlichten;
 3. De gemeenteraad informeren.

Plan van aanpak voorbereiding transitiefase omgevingsplan

De raad voorstellen om in te stemmen met het plan van aanpak transitiefase omgevingsplan (fase 1: voorbereiding).

Reactienota Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) PlanMER Omgevingsvisie

 1. De Reactienota van de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) van de planMER (milieueffect rapportage) voor de Omgevingsvisie vaststellen;
 2. De raad informeren.

Prestatieafspraken met twee woningcorporaties

Kennisnemen van het bod van zowel Mercatus als Woonzorg Nederland op de Woonvisie Noordoostpolder.

Wijziging tarieventabel behorende bij de legesverordening 2023

Vaststellen 1e wijziging tarieventabel behorende bij de legesverordening 2023

Besluit Wmo en jeugdhulp 2023 en en beleidsregels Wmo 2023

 1. Het ‘Besluit maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp gemeente Noordoostpolder 2023’ vaststellen;
 2. De ‘Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning gemeente Noordoostpolder 2023’ vaststellen.
 3. De raad informeren.

AVA WerkCorporatie

 1. Met ingang van 1 januari 2023 een uitvoeringsovereenkomst afsluiten met de WerkCorporatie BV;
 2. Instemmen met de notulen van de algemene vergadering van aandeelhouders van 4 april 2022;
 3. Instemmen met het jaarplan en begroting WerkCorporatie 2023.

Subsidie Stichting Vrienden Kinderboerderij Emmelerbos 2023

 1. Stichting Vrienden Kinderboerderij Emmelerbos voor het jaar 2023 een subsidie van maximaal € 40.340 verlenen;
 2. Deze activiteitensubsidie volledig bevoorschotten in 12 termijnen.
 3. De gemeenteraad informeren

Uitvoeringsplan gladheidbestrijding 2022-2023

 1. Het uitvoeringsplan ter kennisgeving aan te nemen en;
 2. Akkoord te gaan met de inrichting van uitvoering van de gladheidbestrijding.