Logo van Gemeente Noordoostpolder dat doorverwijst naar de homepage
Logo van Gemeente Noordoostpolder dat doorverwijst naar de homepage

14 februari - besluiten

Besluit 7 februari 2023

Ontheffing gebruik van wegen, paden en trottoirs

 

 1. Op grond van artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990) ontheffing verlenen ten behoeve van bestuurders van gemeentelijke voertuigen, en in voertuigen die in privéeigendom zijn van medewerkers, ingezet bij de taken als officier van dienst Bevolkingszorg in de gemeente Noordoostpolder, van de artikelen 3, eerste lid, 4, artikel 5, eerste, tweede en achtste lid, 6, eerste, tweede en derde lid, 8, 10, 23, eerste lid, 24, 25, 26, 42, 43, 46, 53, 61b, alsmede artikel 62 voor zover het betreft de verkeerstekens C1, C2, C4, C6 tot en met C21, C22a, C22c, D2, D4 tot en met D7, E1 tot en met E3, F7 en de verkeerstekens genoemd in de artikelen 73, 76, 77, 78 en 81, voor alle onder het beheer van de gemeente vallende wegen.
 2. Bepalen dat van deze ontheffing slechts gebruik mag worden gemaakt wanneer dat voor de uitvoering van de taken van de officier van dienst Bevolkingszorg strikt noodzakelijk is.

Besluiten 14 februari 2023

Actualisatie mandaatregister

 1. Instemmen met het concept wijzigingsbesluit van het mandaatregister en overeenkomstig verwerken in het mandaatregister.
 2. De OR conform bijgaande conceptbrief informeren over het wijzigingsbesluit en in de gelegenheid stellen binnen twee weken inhoudelijk te reageren.
 3. De algemeen directeur machtigen om – indien de OR geen op- en/of aanmerkingen heeft – het wijzigingsbesluit bekend te maken in het (digitale) gemeenteblad en te verwerken in het mandaatregister.

Wijzigingsbesluit Regeling Buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand

 1. Het voornemen uitspreken in te stemmen met het wijzigingsbesluit Regeling Buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand (Babsen).
 2. Het voornemen uitspreken in te stemmen met nabetaling aan betreffende werknemers na vaststelling van het wijzigingsbesluit.
 3. De leden van het Lokaal Overleg vragen in te stemmen met het wijzigingsbesluit Rechtspositieregeling buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand (Babsen).

Algemene Inkoopvoorwaarden voor leveringen en diensten 2023

 1. Vaststellen Algemene Inkoopvoorwaarden voor leveringen en diensten 2023
 2. De raad informeren.

Vaststelling bestemmingsplan 'Glastuinbouw Luttelgeest / Marknesse - fase 3'

De raad voorstellen om:

 • a. In het plangebied ‘Glastuinbouw Luttelgeest / Marknesse – fase 3’ moderne en duurzame glastuinbouw mogelijk te maken;
 • b. In te stemmen met de ‘Nota van beantwoording zienswijzen’;
 • c. Het bestemmingsplan ‘Glastuinbouw Luttelgeest / Marknesse – fase 3’ gewijzigd vast te stellen;
 • d. Voor het bestemmingsplan het planidentificatienummer NL.IMRO.0171.BP00679- VS01 en de gebruikte ondergrond (BGT-BRK april 2021) vast te leggen;
 • e. Geen exploitatieplan vast te stellen.

Subsidie 2023 Cultuurbedrijf

 1. Een subsidie van € 2.365.504 verlenen voor 2023 aan Stichting Cultuurbedrijf Noordoostpolder;
 2. De subsidie bevoorschotten in 4 gelijke termijnen van elk € 591.376 in februari, april, juli en oktober 2023;
 3. De gemeenteraad informeren.

Jaarverslag Leerplicht en RMC 2021-2022

 1. Het Jaarverslag Leerplicht en RMC 2021-2022 vaststellen;
 2. De raad informeren.

Mobiliteitsplan 2030

 1. Instemmen met de ‘Reactienota Mobiliteitsplan 2030’ en de wijzigingen zoals aangegeven in de ‘Nota van wijzigingen’ op basis van de binnengekomen reacties na ter inzagelegging.
 2. De raad voorstellen:
 • a. Het Mobiliteitsplan 2030 vast te stellen.
 • b. Voor de periode 2023-2030 een totaalbudget van € 6.200.000 te reserveren binnen het Reserve Beleidsplan ten behoeve van de projecten uit het Mobiliteitsplan 2030.
 • c. Een budget van € 1.300.000 beschikbaar te stallen ten behoeve van de voorbereiding en realisatie van de projecten ‘Kleiweg & Bomenweg’ en ‘Voorsterweg.’
 • d. De 4e wijziging van de programmabegroting 2023 vast te stellen.

Specifieke Uitkering IJsbanen en Zwembaden ronde 3 en 4

 1. Een subsidie van € 27.813 aan Stichting Exploitatie Zwembad Bosbad verlenen naar aanleiding van de door het Rijk toegekende specifieke uitkering IJsbanen en Zwembaden (SPUK IJZ)ronde 3 en ronde 4.
 2. De gemeenteraad informeren.

Subsidie 2023 Bosbad

 1. Subsidie verlenen voor 2023 aan Bosbad BV van € 478.495.
 2. De subsidie bevoorschotten in 4 gelijke termijnen van elk € 119.623,75 februari, april, juli en oktober 2023.
 3. De gemeenteraad informeren.