Logo van Gemeente Noordoostpolder dat doorverwijst naar de homepage
Logo van Gemeente Noordoostpolder dat doorverwijst naar de homepage

16 januari - besluiten

Besluitenlijst uit de vergadering van burgemeester en wethouders van de gemeente Noordoostpolder van 16 januari 2024.

Aanwijzingsbesluit toezichthouders cluster Vergunningen, toezicht en handhaving

 1. Toezichthouderschap toekennen aan medewerkers met de aangegeven functies binnen cluster VTH.
 2. Intrekken huidige aanwijzingsbesluit toezichthouders van 24 januari 2023.

Collegestandpunt aan- en overgenomen moties december 2023

Uw standpunt over de aan – en overgenomen moties tijdens de raadsvergadering van 11 december 2023 aan de raad verstrekken via bijgevoegd overzicht.

Beleid Huisvesting Arbeidsmigranten

De raad voorstellen:

 1. Het beleid Huisvesting Arbeidsmigranten vaststellen.
 2. De beleidsregel Huisvesting Arbeidsmigranten Landelijk Gebied vaststellen.
 3. Een budget van € 565.000 beschikbaar stellen voor diverse projecten op het gebied van de huisvesting van aandachtsgroepen (RHA).
 4. Voor het jaar 2024 een incidenteel budget van € 100.000 beschikbaar stellen ten behoeve van een regisseur Arbeidsmigranten.
 5. De 10e wijziging van de programmabegroting 2024 vaststellen.

Regeling start bouwimpuls

De raad voorstellen om:

 1. Een budget van € 1.495.637 beschikbaar te stellen voor 4 woningbouwprojecten.
 2. De 13e wijziging van de programmabegroting 2024 vast te stellen.

Vaststelling bestemmingsplan 'Bant, Oost fase 3'

 1. In te stemmen met de Reactienota zienswijzen hogere waarde Wgh Bant, Oost fase 3 en een hogere waarde voor geluid (wegverkeerslawaai) van maximaal 52 dB (inclusief aftrek) vaststellen voor de woningen 9, 13 t/m 18, 25 t/m 33, 44 t/m 48, 55 en 56 onderdeel uitmakend van het plangebied Bant, Oost fase 3.
 2. De raad voorstellen:
  1. Aan de oostzijde van het dorp Bant de uitbreiding met ca 68 woningen en ca 1,36 ha bedrijventerrein toe te staan.
  2. In te stemmen met de Reactienota zienswijzen en ambtshalve wijzigingen bestemmingsplan Bant, Oost fase 3 en het bestemmingsplan 'Bant, Oost fase 3' gewijzigd vast te stellen.
  3. Voor dit bestemmingsplan het planidentificatienummer NL.IMRO.0171.BP00729-VS01 en de gebruikte ondergrond (o_NL.IMRO.0171.BP00729.dgn) vast te leggen.
  4. De beeldkwaliteitscriteria uit het Beeldkwaliteitsplan (bijlage 1 van de toelichting van het bestemmingsplan) vast te stellen als aanpassing van de beleidsregel uiterlijk bouwwerken.
  5. De Crisis- en herstelwet van toepassing te verklaren op dit bestemmingsplan.
  6. Geen exploitatieplan vast te stellen voor dit bestemmingsplan.
  7. De grondexploitatie Bant fase 3 (complex X095) vast te stellen.
  8. Een budget beschikbaar te stellen van € 2.132.000 ter dekking van de lasten in 2024 van grondexploitatie ‘Bant fase 3’.
  9. De 14e wijziging van de programmabegroting 2024 vast te stellen.

Vaststelling bestemmingsplannen 'Emmeloord, Westzoom - noord' en 'Emmeloord, Westzoom - zuid'

 1. Met de initiatiefnemer Tiny Parque Nederland B.V. voor plandeel zuid een anterieure overeenkomst sluiten.
 2. De raad voorstellen:
  1. De realisatie van 40 rijwoningen mogelijk te maken op het perceel ten zuiden van Pilotenweg 9 te Emmeloord (noordelijk deel van het plangebied).
  2. De realisatie van 30 tiny houses mogelijk te maken op het perceel ten zuiden van Pilotenweg 9 te Emmeloord (zuidelijk deel van het plangebied).
  3. Instemmen met de Reactienota zienswijzen en ambtshalve wijzigingen bestemmingsplannen ‘Emmeloord, Westzoom – noord’ en ‘Emmeloord, Westzoom – zuid’ en de bestemmingsplannen ‘Emmeloord, Westzoom – noord’ en ‘Emmeloord, Westzoom – zuid’ gewijzigd vast te stellen.
  4. Voor de bestemmingsplannen respectievelijk de planidentificatienummers NL.IMRO.0171.BP00724-VS01 en NL.IMRO.0171.BP00704-VS01 en de gebruikte ondergrond (BGT, 2 oktober 2022) vast te leggen.
  5. De Crisis- en herstelwet van toepassing te verklaren op beide bestemmingsplannen.
  6. De beeldkwaliteitseisen uit paragraaf 3.3 van de toelichting van bestemmingsplan ‘Emmeloord, Westzoom – noord’ en paragraaf 3.3 van de toelichting van bestemmingsplan ‘Emmeloord, Westzoom – zuid’ vast te stellen.
  7. Geen exploitatieplan vast te stellen.
  8. De grondexploitatie Pilotenweg (complex X086) vast te stellen.
  9. Een budget beschikbaar te stellen van € 1.381.000 ter dekking van de lasten in 2024 van grondexploitatie ‘Pilotenweg’.
  10. Een verliesvoorziening te treffen ter hoogte van € 328.198.
  11. De 15e wijziging van de programmabegroting 2024 vast te stellen.

Inzet jongeren-participatiecoach

De gemeenteraad voorstellen om:

 1. De beschikbaar gestelde middelen ad €114.000,- vanuit de centrumgemeente Almere, in 2024 in te zetten om het project: Pilot Jongeren-Participatiecoach uit te voeren.
 2. De 16e wijziging van de programmabegroting 2024 vaststellen.

Ontwerp economisch beleid Flevoland

Samen met Dronten en Urk een gezamenlijke zienswijze indienen op het Ontwerp economisch programma 2023-2028 (deel 2) - programmalijnen 3 en 4.