Logo van Gemeente Noordoostpolder dat doorverwijst naar de homepage
Logo van Gemeente Noordoostpolder dat doorverwijst naar de homepage

17 januari - besluiten burgemeester en wethouders

Besluitenlijst uit de vergadering van burgemeester en wethouders van de gemeente Noordoostpolder van 17 januari 2023

Wijziging van het mandaatregister

 1. Instemmen met het concept wijzigingsbesluit van het mandaatregister en overeenkomstig verwerken in het mandaatregister.
 2. De OR conform bijgaande conceptbrief informeren over het wijzigingsbesluit en in de gelegenheid stellen binnen twee weken inhoudelijk te reageren.
 3. De manager Advies machtigen om – indien de OR geen op- en/of aanmerkingen heeft – het gewijzigde mandaatregister met het wijzigingsbesluit bekend te maken in het (digitale) gemeenteblad.

Adviesverzoek van Rijkswaterstaat inzake ontgrondingenvergunning vaargeul Enkhuizen - Lemmer

 1. In beginsel en onder voorwaarden medewerking verlenen aan het winnen van zand in de vaargeul Enkhuizen – Lemmer.
 2. Rijkswaterstaat hierover per brief informeren

Bestemmingsplan 'Landelijk gebied, Westerringweg 11 te Creil' (huisvesting 150 arbeidsmigranten)

De raad voorstellen:

 • Op het perceel Westerringweg 11 te Creil gebruik en bebouwing voor de huisvesting van ten hoogste 150 arbeidsmigranten toe te staan;
 • Hiervoor het bestemmingsplan ‘Landelijk gebied, Westerringweg 11 te Creil’ vast te stellen;
 • Voor het bestemmingsplan het planidentificatienummer NL.IMRO.0171.BP00717-VS01 en de gebruikte ondergrond vast te leggen;
 • Geen exploitatieplan vast te stellen;
 • De beeldkwaliteitseisen uit paragraaf 2.2 van de toelichting bij het bestemmingsplan vast te stellen als onderdeel van en aanvulling op de gemeentelijke welstandsnota.

Ontwerpbestemmingsplan ‘Espel, partiële herziening Leliestraat’

 1. Instemmen met het ontwerpbestemmingsplan ‘Espel, partiële herziening Leliestraat‘ voor de realisatie van 5 levensloopbestendige woningen en maximaal 13 appartementen;
 2. Bij de voorbereiding van het bestemmingsplan ‘Espel, partiële herziening Leliestraat‘ geen milieueffectrapport maken;
 3. De raad voorstellen:
  a. Op het perceel Leliestraat (Kaghe) in Espel de realisatie van 5 levensloopbestendige woningen en maximaal 13 appartementen toestaan;
  b. Hiervoor het bestemmingsplan ‘Espel, partiële herziening Leliestraat‘ vast te stellen, tenzij een tijdige zienswijze is/wordt ingediend, waarbij, als het plan nog ter inzage ligt ten tijde van de besluitvorming, de dag na het einde van de inzageperiode geldt als vaststellingsdatum;
  c. Voor het bestemmingsplan het planidentificatienummer NL.IMRO.0171.BP00700-VS01 en de gebruikte ondergrond (o_ NL.IMRO.0171.BP00700-VS01) vast te leggen;
  d. Geen exploitatieplan vast te stellen;
  e. Het gewijzigde (herziene) grondexploitatiecomplex, inclusief grondexploitatiebegroting De Kaghe Espel (complex 63) vast te stellen;
  f. De beeldkwaliteitseisen uit paragraaf 3.2 van de toelichting van het bestemmingsplan vast te stellen als aanpassing van de gemeentelijke welstandsnota.
 4. De gemeenteraad informeren.

Aanwijzen als toezichthouder en verlenen mandaat aan Regionaal Commandant van de Brandweer Flevoland

 1. De Regionaal commandant van de Brandweer Flevoland (en plaatsvervangend de Regionaal commandant van de Brandweer Gooi en Vechtstreek) per 1-1-2023 aan te wijzen als toezichthouder (in de zin van artikel 5:11 van de Algemene wet bestuursrecht) voor zover het de (brand)veiligheidstaken betreft;
 2. De Regionaal commandant van de Brandweer Flevoland (en plaatsvervangend de Regionaal commandant van de Brandweer Gooi en Vechtstreek) per 1-1-2023 mandaat te verlenen om personen bij of werkzaam voor de Brandweer Flevoland aan te wijzen als toezichthouder belast met het toezicht op de naleving van de (brand)veiligheidstaken en te verwerken in het mandaatregister externe organisaties van de gemeente Noordoostpolder.
 3. De manager VTH machtigen om de Regionaal commandant van de Brandweer Flevoland (en plaatsvervangend de Regionaal commandant van de Brandweer Gooi en Vechtstreek) op de hoogte te stellen van het te nemen besluit.

Subsidieverlening Zorggroep Oude en Nieuwe Land 2023

 1. Zorggroep Oude en Nieuwe Land voor 2023 een subsidie verlenen voor de volgende taken:
  1.1. Jeugdgezondheidszorg 0 – 4 jaar (JGZ) € 825.000
  1.2. Algemeen Maatschappelijk Werk (AMW) € 480.000
 2. Deze subsidies bevoorschotten in vier gelijke termijnen in maart, april, juli en oktober 2023;
 3. De raad informeren.

Gebiedsvisie Waterloopbos en omgeving

 1. In te stemmen met de “Gebiedsvisie Waterloopbos en omgeving”
 2. In te stemmen met de “Nota Zienswijzen & beantwoording Gebiedsvisie Waterloopbos en omgeving”
 3. De raad voorstellen:
  a. In te stemmen met de “Gebiedsvisie Waterloopbos en omgeving”
  b. In te stemmen met de “Nota Zienswijzen & beantwoording Gebiedsvisie Waterloopbos en omgeving”

Vaststelling subsidie Visit Flevoland 2021

De subsidie aan Visit Flevoland over 2021 vaststellen op € 89.570 (incl. btw).