Logo van Gemeente Noordoostpolder dat doorverwijst naar de homepage
Logo van Gemeente Noordoostpolder dat doorverwijst naar de homepage

18 juli - besluiten

Besluitenlijst uit de vergadering van burgemeester en wethouders van de gemeente Noordoostpolder van 18 juli 2023.

Besluit 23 mei 2023

De Deel 1

Exploitatieovereenkomst (anterieure overeenkomst) sluiten met initiatiefnemer voor de ontwikkeling van appartementen in De Deel 1 te Emmeloord.

Besluiten 18 juli 2023

Nota kostenverhaal

De gemeenteraad voorstellen om onder voorwaarde dat de Omgevingswet per 1 januari 2024 van kracht is:

  1. De nota kostenverhaal 2017 in te trekken.
  2. De nota kostenverhaal 2023 vast te stellen.

Zienswijze op concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau 380 kV Vierverlaten-Ens

  1. De bijgevoegde gemeentelijke zienswijze indienen op de ‘concept notitie reikwijdte en detailniveau 380 kV Vierverlaten – Ens’.
  2. De gemeenteraad informeren.

Besluit hogere waarde Wet geluidhinder (hierna Wgh) voor project ‘De Stiepe’.

Een hogere waarde van 52 dB vaststellen voor het project ‘De Stiepe’ (appartementen 1, 2, 5, 6, 7, 11 t/m 14,18, 19).

Jaarrekening en Bestuursverslag 2022 Onderwijsgroep VariO

  1. Kennis nemen van de jaarrekening en het bestuursverslag 2022 van Onderwijsgroep VariO.
  2. Een zienswijze indienen.
  3. De raad informeren.

Binnensportaccommodaties Emmeloord

  1. De gemeenteraad voorstellen via de derde kwartaalbegrotingswijziging een krediet van € 115.000 beschikbaar stellen voor het aanbrengen van een extra scheidingswand in de Bosbadhallen.
  2. Directie machtigen om vooruitlopend op raadsbesluit over te gaan tot realisatie scheidingswand.
  3. Gemeenteraad informeren.