Logo van Gemeente Noordoostpolder dat doorverwijst naar de homepage
Logo van Gemeente Noordoostpolder dat doorverwijst naar de homepage

19 december - besluiten

Besluitenlijst uit de vergadering van burgemeester en wethouders van de gemeente Noordoostpolder van 19 december 2023.

Ophoging opvang AMV-ers AZC Luttelgeest

 1. In te stemmen met het voortzetten van de ophoging van 30 AMV-ers, als onderdeel van de opvang van 1000 asielzoekers in het AZC Luttelgeest.
 2. De raad informeren.

Actualisatie van het mandaatregister

 1. Instemmen met het concept wijzigingsbesluit van het mandaatregister en overeenkomstig verwerken in het mandaatregister.
 2. De OR conform bijgaande conceptbrief informeren over het wijzigingsbesluit en in de gelegenheid stellen binnen twee weken inhoudelijk te reageren.
 3. De manager Advies machtigen om – indien de OR geen op- en/of aanmerkingen heeft – het wijzigingsbesluit bekend te maken in het (digitale) gemeenteblad en te verwerken in het doorlopende mandaatregister.

Bestemmingsplan 'Emmeloord, de Munt A - derde partiële herziening'

 1. Instemmen met het ontwerpbestemmingsplan ‘Emmeloord, de Munt A – derde partiële herziening ‘ voor het toevoegen van een bedrijfsbestemming op een deel van de Munt A waar nu alleen kantoren mogelijk zijn.
 2. Instemmen met ‘Beeldkwaliteitsplan ‘Emmeloord, de Munt A – derde partiële herziening’ (bijlage 1 bij de toelichting van het bestemmingsplan).
 3. Bij de voorbereiding van het bestemmingsplan ‘Emmeloord, de Munt A – derde partiële herziening’ geen milieueffectrapport maken.
 4. De raad voorstellen:
  1. Op het perceel tussen de Florijn en de Escudo op de Munt A te Emmeloord de bestemming te wijzigen naar ‘Bedrijventerrein - 3’, met een aanduiding ‘Kantoor’.
  2. Hiervoor het bestemmingsplan 'Emmeloord, de Munt A – derde partiële herziening' vaststellen, tenzij een tijdige zienswijze is/wordt ingediend.
  3. Hierbij, als het plan nog ter inzage ligt ten tijde van de besluitvorming, de dag na het einde van de inzageperiode geldt als vaststellingsdatum en anders de datum van besluitvorming.
  4. Voor het bestemmingsplan het planidentificatienummer NL.IMRO.0171.BP00735-VS01 en de gebruikte ondergrond (o_ NL.IMRO.0171.BP00735-VS01) vast te leggen.
  5. Het ‘Beeldkwaliteitsplan ‘Emmeloord, de Munt A – derde partiële herziening’ (bijlage 1 bij de toelichting van het bestemmingsplan) vast te stellen.
  6. Geen exploitatieplan vast te stellen.
 5. De gemeenteraad informeren.

Bestemmingsplannen 'Emmeloord, Rietstraat (zuid) en Zeebiesstraat' & 'Emmeloord, Rietstraat (noord)'

 1. Instemmen met het ontwerpbestemmingsplan ‘Emmeloord, Rietstraat (zuid) en Zeebiesstraat’ voor de herstructurering van de sociale woningen in het plangebied.
 2. Instemmen met het ontwerpbestemmingsplan ‘Emmeloord, Rietstraat (noord)’ voor de herstructurering van de sociale woningen in het plangebied.
 3. Instemmen met het ontwerpbesluit tot vaststelling van hogere waarden geluid (wegverkeerslawaai) van hoogstens 51 dB voor tien (beoogde) woningen als gevolg van de Moerasandijviestraat.
 4. Bij de voorbereiding van de bestemmingsplannen ‘Emmeloord, Rietstraat (zuid) en Zeebiesstraat’ en ‘Emmeloord, Rietstraat (Noord)’ geen milieueffectrapport maken.
 5. De bestemmingsplannen ‘Emmeloord, Rietstraat (zuid) en Zeebiesstraat’ en ‘Emmeloord, Rietstraat (noord)’ voorbereiden op grond van de Crisis- en herstelwet.
 6. Instemmen met het ontwerpbeeldkwaliteitsplan ‘Rietstraat en Zeebiesstraat e.o. Emmeloord’ (bijlage 1 bij de toelichting van beide bestemmingsplannen).
 7. De gemeenteraad informeren.

Ontwerp bestemmingsplan 'Landelijk gebied, Voorsterweg nabij 28 te Marknesse'

 1. Instemmen met het ontwerpbestemmingsplan ‘Landelijk gebied, Voorsterweg nabij 28 te Marknesse’ voor de realisatie van 3 woningen op het perceel kadastraal aangeduid als NOP00 B03827.
 2. Instemmen met het ontwerpbesluit tot vaststelling van een hogere waarde geluid (wegverkeerslawaai) voor de woning die het dichtst bij de Voorsterweg ligt en onderdeel uitmakend van het plangebied ‘Landelijk gebied, Voorsterweg nabij 28 te Marknesse’.
 3. Bij de voorbereiding van het bestemmingsplan ‘Landelijk gebied, Voorsterweg nabij 28 te Marknesse’ geen milieueffectrapport maken.
 4. De initiatiefnemer een exploitatiebrief voorleggen.
 5. De gemeenteraad informeren.

Ontwerpbestemmingsplan 'Ens, Oost - fase 3'

 1. Instemmen met het ontwerpbestemmingsplan ‘Ens, Oost fase 3‘ voor uitbreiding van het dorp Ens met maximaal 80 woningen.
 2. Instemmen met het ontwerpbesluit tot vaststelling van hogere grenswaarden geluid (wegverkeerslawaai) voor 36 woningen onderdeel uitmakend van het plangebied Ens, Oost fase 3.
 3. Bij de voorbereiding van het bestemmingsplan ‘Ens, Oost fase 3’ geen milieueffectrapport maken.
 4. Het bestemmingsplan voorbereiden op grond van de Crisis- en herstelwet.
 5. Het ‘Beeldkwaliteitsplan Ens, Oost fase 3’ (bijlage 1 bij de toelichting van het bestemmingsplan) als ontwerp ter inzage leggen als aanvulling op de beleidsregel uiterlijk bouwwerken.
 6. De gemeenteraad informeren.

Ontwerpbestemmingsplan Landelijk gebied Leemringweg 19-21 te Kraggenburg (Netl)

 1. De voorbereidingsprocedure voor het bestemmingsplan ‘Landelijk gebied, Leemringweg 19 te Kraggenburg’ beëindigen.
 2. Instemmen met het ontwerpbestemmingsplan ‘Landelijk gebied, Leemringweg 19-21 te Kraggenburg (NETL)‘ voor intensivering van de huidige activiteiten en meer bebouwingsmogelijkheden.
 3. De gemeenteraad informeren.

Instellen meldpunt goed verhuurderschap

 1. Een meldpunt instellen waar klachten over ongewenst huurgedrag kunnen worden gemeld.
 2. De gemeenteraad informeren.

Uitvoerings- en handhavingsstrategie OFGV 2024-2027

 1. De uitvoerings- en handhavingsstrategie OFGV 2024-2027 vast te stellen.
 2. De Raad hierover te informeren.

Grondaankoop perceel NOP A2114 ged. te Emmeloord

 1. Instemmen met bijgevoegde koopovereenkomst en pachtwijzigingsovereenkomst betreffende het perceel, kadastraal bekend als gemeente Noordoostpolder, sectie A perceel 2114 (gedeeltelijk) (zie bijlage 2 en 4).
 2. De gemeenteraad voorstellen:
  1. Een budget beschikbaar stellen van € 626.000,- voor de verwerving inclusief bijkomende kosten van het perceel aan de Pilotenweg te Emmeloord, kadastraal bekend als gemeente Noordoostpolder, sectie A, perceel 2114 gedeeltelijk, groot ca. 30.000 m² (zie bijlagen 1 t/m 3).
  2. Een voorbereidingsbudget van € 30.000,- beschikbaar te stellen voor de plan technische uitwerking.
  3. De 12e wijziging van de programmabegroting 2024 vast te stellen.

Nota Grondprijzen gemeente Noordoostpolder 2024

 1. De Nota Grondprijzen gemeente Noordoostpolder 2024 vaststellen.
 2. De gemeenteraad informeren.

Zienswijze Gemeenschappelijke Regeling OFGV

 1. Instemmen met de voorgestelde wijziging GR-OFGV.
 2. De raad voorstellen om akkoord te gaan met de voorgestelde wijziging GR-OFGV.

Bestuursbegroting 2024-2028 Stichting Aves

 1. Kennis nemen van de concept-bestuursbegroting 2024-2028 van Stichting Aves.
 2. Geen zienswijze in te dienen.
 3. De raad informeren.

Inzet POH GGZ Jeugd

 1. Het Convenant Praktijkondersteuner Huisartsen GGZ Jeugd ondertekenen.
 2. De Overeenkomst met huisartsenpraktijk Marknesse e.o. aangaan voor de uitvoering van het convenant.
 3. De raad informeren.

Onderzoeksrapport Armoedeval

 1. Het onderzoeksrapport ‘Armoedeval in de gemeente Noordoostpolder’ vaststellen.
 2. Het rapport aanbieden aan de Rekenkamer.
 3. De Raad via de nieuwsbrief informeren over het proces.

Tegemoetkoming medisch afval

 1. De tegemoetkoming medisch afval voor 2023 vaststellen op € 45,-.
 2. De tegemoetkoming medisch afval voor 2024 vaststellen op € 57,-.
 3. In uitzonderlijke gevallen een individuele regeling treffen inzake de tegemoetkoming medisch afval.

Nieuwbouw Bosbad

 1. Realisatie van een nieuw binnenbad, inclusief vernieuwing buitenbad, van het Bosbad te Emmeloord.
 2. Het taakstellende investeringsbudget voor de realisatie van het nieuwe binnenbad en vernieuwing van het buitenbad van het Bosbad te Emmeloord vaststellen op € 24,6 miljoen.
 3. Een aanvullend investeringsbudget van € 2.928.000 beschikbaar stellen.
 4. De 9e wijziging van de programmabegroting 2024 vaststellen.