Logo van Gemeente Noordoostpolder dat doorverwijst naar de homepage
Logo van Gemeente Noordoostpolder dat doorverwijst naar de homepage

20 december - besluiten burgemeester en wethouders

Besluitenlijst uit de vergadering van burgemeester en wethouders van de gemeente Noordoostpolder van 20 december 2022

Aangepaste regeling melden vermoeden misstand en inbreuk unierecht

 1. Instemmen met de Regeling melden vermoeden misstand en inbreuk op Unierecht.
 2. Instemmen met het intrekken van de eerder vastgestelde Regeling melden vermoeden misstand.
 3. De Regeling melden vermoeden misstand en inbreuk op Unierecht vaststellen.

Collegestandpunten aan- en overgenomen moties november 2022

Uw standpunt over de aan- en overgenomen moties aan de raad verstrekken via bijgevoegd overzicht.

Hogere grenswaarde procedure Dokter Jansenpark

Instemmen met het ontwerp besluit tot vaststelling van hogere grenswaarden geluid (wegverkeerslawaai) voor woonblokken 01, 05 en 07 onderdeel uitmakend van het plangebied Dokter Jansenpark.

Subsidieregeling Vertellen van het verhaal van Noordoostpolder

 1. De “Subsidieregeling Vertellen van het verhaal van Noordoostpolder” vaststellen;
 2. De gemeenteraad informeren

Overbruggingssubsidie La Mascotte 2022

 1. In 2022 een eenmalige subsidie verlenen van €15.000 aan muziektheatervereniging La Mascotte.
 2. De raad informeren.

Verstedelijkingsstrategie Regio Zwolle

 1. Instemmen met de verstedelijkingsstrategie Regio Zwolle.
 2. Een inspanning leveren om gezamenlijk met de andere betrokken partijen deze strategie uit te werken.
 3. De raad informeren.

Beleidsregel gronduitgifte

 1. Het vaststellen van de beleidsregel gronduitgifte 2022;
 2. Het gelijktijdig intrekken van het optie- en gronduitgiftebeleid uit 2017

Jaarstukken Cultuurbedrijf 2021

 1. De subsidie aan de Stichting Cultuurbedrijf Noordoostpolder over 2021 vaststellen op € 2.441.430 op grond van artikel 4:56 Awb in de wetenschap dat de resultaatafspraken over het jaar 2021 slechts deels zijn behaald;
 2. Op basis van de jaarrekening 2021 over gaan tot uitbetaling van een extra subsidie van € 100.000 als compensatie voor gevolgen van de beperkende maatregelen door COVID-19;
 3. De raad informeren.

Nota Grondprijzen gemeente Noordoostpolder 2023

 1. De Nota Grondprijzen gemeente Noordoostpolder 2023 vaststellen.
 2. De gemeenteraad informeren.

Verplichting energielabel C voor kantoren

 1.  Instemmen met voorgestelde werkwijze;
 2. De raad informeren.

Normen- en toetsingskader 2022

De inventarisatie wet- en regelgeving (normenkader) en de uitwerking van het voorwaardencriterium (toetsingskader) voor 2022 vaststellen.

(Brand)veiligheidstaken VTH overdragen aan brandweer Flevoland (vervolg)

 1. De (brand)veiligheidstaken deels over te dragen aan de brandweer Flevoland.
 2. De huidige formatie (1,89 fte) overzetten naar de brandweer Flevoland.
 3. Het adviezen van de ondernemingsraad op te volgen en/of voor kennisneming aannemen.
 4. Instemmen met de Service Level Agreement.

Subsidieverlening welzijnsactiviteiten Carrefour 2023

 1. Aan Stichting Carrefour, Welzijnsgroep Noordoostpolder voor 2023 een totale subsidie van € 2.351.055 verlenen voor de volgende thema’s:
  a) Mantelzorg en vrijwillige zorginzet: € 314.315
  b) Vrijwilligerswerk: € 234.813
  c) Buurtwerk incl. buurtbemiddeling: € 464.290
  d) Vitale inwoners: € 407.654
  e) Onafhankelijke cliëntondersteuning: € 179.914
  f) Opvoed- en opgroeiondersteuning: € 512.829
  g) Preventief jeugdwerk: € 190.344
  h) Detachering “De Klos”: € 46.89
  Totaal: € 2.351.055
 2. De onder 1 verleende subsidies bevoorschotten in 4 gelijke termijnen in januari, april, juli en oktober 2023.
 3. De raad informeren.

Oninbare posten 2022

24 Belasting- en retributievorderingen tot een totaalbedrag van € 14.040,21 oninbaar verklaren.

Subsidie StEP 2023

 1. StEP Noordoostpolder voor het jaar 2023 een subsidie verlenen van maximaal € 102.050.
 2. De subsidie volledig bevoorschotten in 4 termijnen.

Subsidievaststelling Bosbad 2021

 1. De verleende subsidie aan Bosbad B.V. over 2021 vaststellen op € 479.898
 2. De raad informeren.