Logo van Gemeente Noordoostpolder dat doorverwijst naar de homepage
Logo van Gemeente Noordoostpolder dat doorverwijst naar de homepage

21 februari - besluiten

Besluitenlijst uit de vergadering van burgemeester en wethouders van de gemeente Noordoostpolder van 21 februari 2023.

Procesvoorstel Lelylijn

De raad voorstellen:

 1. Het Procesvoorstel Lelylijn vaststellen.
 2. Instemmen met de inzet van het gereserveerde incidentele budget voor de jaren 2023 tot en met 2026 van jaarlijks € 200.000 op basis van het Procesvoorstel Lelylijn.

Visie op Communicatie

 1. Visie op communicatie vaststellen.
 2. Instemmen met werkwijze: Communiceren met focus

Ontwerpbestemmingsplan 'Landelijk gebied, Lindeweg 6 te Emmeloord'

 1. Instemmen met het ontwerpbestemmingsplan ‘Landelijk gebied, Lindeweg 6 te Emmeloord‘ om wonen toe te staan;
 2. De raad voorstellen:
 • a. Op het perceel Lindeweg 6 in Emmeloord regulier wonen toe te staan;
 • b. Hiervoor het bestemmingsplan 'Landelijk gebied, Lindeweg 6 te Emmeloord' vast te stellen, tenzij een tijdige zienswijze is/wordt ingediend, waarbij de dag na het einde van de inzageperiode geldt als vaststellingsdatum;
 • c. Voor het bestemmingsplan het planidentificatienummer NL.IMRO.0171.BP00723-VS01 en de gebruikte ondergrond (BGT-BRK september 2022) vast te leggen;
 • d. Geen exploitatieplan vast te stellen.

Voortgang Erfgoeddeal Nagele

 1. De memo ‘Voortgang Erfgoeddeal Nagele’ vaststellen;
 2. De raad informeren.

Procesvoorstel Programma Leefbaarheid en Wonen.

 1.  Het Procesvoorstel Programma Leefbaarheid en Wonen vaststellen.
 2. Instemmen met het inzetten van het incidentele budget van € 300.000 voor de jaren 2023 tot en met 2026 op basis ma Leefbaarheid en Wonen.

Vaststellen bestemmingsplan 'Emmeloord, Dokter Jansenpark'

 1. Een hogere grenswaarde voor geluid (wegverkeerslawaai) van maximaal 56 dB (inclusief aftrek) vaststellen voor woonblokken 01, 05 en 07, onderdeel uitmakend van het plangebied Dokter Jansenpark;
 2. De raad voorstellen:
 • a. Aan de Urkerweg 1 de herontwikkeling van maximaal 293 woningen en circa 714 m2 bedrijfsvloeroppervlakte aan maatschappelijke functies mogelijk te maken;
 • b. In te stemmen met de Reactienota zienswijzen en ambtshalve wijzigingen ‘Emmeloord, Dokter Jansenpark’ en het bestemmingsplan 'Emmeloord, Dokter Jansenpark' gewijzigd vast te stellen;
 • c. Voor dit bestemmingsplan het planidentificatienummer NL.IMRO.0171.BP00708-VS01 en de gebruikte ondergrond (o_NL.IMRO.0171.BP00708.dgn) vast te leggen;
 • d. De beeldkwaliteitseisen uit hoofdstuk 3 van ‘Beeldkwaliteitsplan Dokter Jansenpark (bijlage 4 van de toelichting van het bestemmingsplan) vast te stellen als aanpassing van de gemeentelijke welstandsnota.
 • e. De Crisis- en herstelwet van toepassing te verklaren op dit bestemmingsplan;
 • f. Geen exploitatieplan vast te stellen voor dit bestemmingsplan;
 • g. De vastgoedexploitatie (VEX) van het dokter Jansencentrum af te sluiten en vervolgens op te nemen in de grondexploitatiebegroting van het ‘Dokter Jansenpark (complex 88)’;
 • h. Het grondexploitatiecomplex, inclusief grondexploitatiebegroting ‘Dokter Jansenpark (complex 88)’ vaststellen;
 • i. De getroffen verliesvoorziening Dokter Jansencentrum (gebouw, 2019) van € 1.185.000 vrij te laten vallen ten gunste van het exploitatieresultaat 2023;
 • j. Een verliesvoorziening te treffen met een omvang van € 523.836 ten aanzien van het grondexploitatiecomplex Dokter Jansenpark;
 • k. De 10e wijziging van de programmabegroting 2023 vast te stellen.

Startnotitie coffeeshop

De raad voorstellen om de "Startnotitie verkennend onderzoek coffeeshop" vast te stellen.

1e clusterkwartaalbegrotingswijziging 2023

 1. De 1e clusterkwartaalbegrotingswijziging 2023 vast te stellen.
 2. De 11e wijziging van de programmabegroting 2023 vast te stellen, waarmee de financiële consequenties van de 1e clusterkwartaalbegrotingswijziging in de programmabegroting van 2023 worden verwerkt.

Begroting 2023 en Meerjarenprognose 2024-2027 Onderwijsgroep VariO

 1. Kennis te nemen van de begroting 2023 en meerjarenprognose 2024-2027 van de Onderwijsgroep VariO,
 2. Een zienswijze op de begroting 2023 en meerjarenprognose 2024-2027 van de Onderwijsgroep VariO in te dienen,
 3. De gemeenteraad te informeren.

Projectvoorstel 'werkcoach in de wijk'

De raad voorstellen:

 1. Het te ontvangen budget van € 155.000,- vanuit centrumgemeente Almere beschikbaar te stellen aan het college tbv de WerkCorporatie om het project :"werkcoach in de wijk" uit te voeren;
 2. de 7e begrotingswijziging vaststellen.

Inzet rijksbijdrage klimaat- en energiebeleid

 1. De raad voorstellen om:
  a. De ontvangen uitvoeringsmiddelen voor klimaat en energiebeleid, ad € 878.090, te besteden aan personele inzet voor energie en klimaat;
  b. Hiervoor de 9e wijziging van de Programmabegroting 2023-2026 vast te stellen;
 2. Deze gelden pas besteden (of daarvoor verplichtingen aangaan) als de wettelijke regeling die het Rijk hiervoor maakt, bekend is.