Logo van Gemeente Noordoostpolder dat doorverwijst naar de homepage
Logo van Gemeente Noordoostpolder dat doorverwijst naar de homepage

24 januari - besluiten burgemeester en wethouders

Besluitenlijst uit de vergadering van burgemeester en wethouders van de gemeente Noordoostpolder van 24 januari 2023

Aanwijzingsbesluit Buitengewoon opsporingsambtenaar gemeente Noordoostpolder

De heer L.J. Koopmans, de heer P. Jannenga, de heer F.M. Verbeek en de heer J. Huizinga op grond van artikel 142 Wetboek van Strafvordering aanwijzen als buitengewoon opsporingsambtenaar (boa).

Regionale Samenwerking, Public Affairs en Lobby

 1. De nota voor Regionale Samenwerking en Public Affairs vaststellen;
 2. De raad informeren.

Aanlichting Poldertoren

De commissie woonomgeving vragen om op basis van het voorstel (zie bijlage 1) van het college een keuze te maken.

Aanwijzingsbesluit toezichthouders cluster Vergunningen, toezicht en handhaving

 1. Toezichthouderschap toekennen aan medewerkers met de aangegeven functies binnen cluster VTH;
 2. Intrekken huidige aanwijzingsbesluit toezichthouders van 13 maart 2018.

Lokaal Preventieakkoord

 1. De gemeenteraad bij de eerste clusterkwartaalwijziging 2023 voorstellen een budget van € 30.000 beschikbaar te stellen voor de uitvoering van de acties uit het lokaal preventieakkoord met als dekking de daarvoor beschikbaar gestelde middelen in de SPUK regeling;
 2. De directie machtigen – vooruitlopend op besluitvorming van de gemeenteraad – tot het aangaan van verplichtingen en/of het doen van uitgaven met betrekking tot de uitvoering van het lokaal preventieakkoord;
 3. De gemeenteraad informeren.

Wijzigingsbesluit Gemeenschappelijke Regeling OFGV i.v.m. uittreding Weesp

 1. Instemmen met de wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling (GR) van de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV);
 2. De raad voorstellen toestemming te geven aan het college tot het wijzigen van de GR van de OFGV.

Overdracht basistaak asbest aan de OFGV

 1. De basistaak ‘behandeling bedrijfsmatige asbestsloopmeldingen’ over te dragen aan de OFGV.
 2. De raad voor te stellen via de 1e Clusterkwartaalbegrotingswijziging 2023 een budget van € 189.720 beschikbaar te stellen voor de overdracht van de basistaak asbest.
 3. Vooruitlopend op de behandeling in de gemeenteraad de basistaak ‘behandeling bedrijfsmatige sloopmeldingen’ per 1 februari over te dragen aan de OFGV en de maatwerkaanbieding hiervoor te ondertekenen.
 4. De raad te informeren.

Subsidie Visit Flevoland 2023

 1. Visit Flevoland voor het jaar 2023 een subsidie verlenen van € 90.938 inclusief btw
 2. De subsidie volledig bevoorschotten in vier gelijke termijnen