Logo van Gemeente Noordoostpolder dat doorverwijst naar de homepage
Logo van Gemeente Noordoostpolder dat doorverwijst naar de homepage

25 april - besluiten

Besluitenlijst uit de vergadering van burgemeester en wethouders van de gemeente Noordoostpolder van 25 april 2023.

Meerjarige agenda Regio Zwolle 2024-2028

De raad voorstellen:

 1. Meerjarige agenda Regio Zwolle 2024-2028 ter vaststelling aan te bieden aan de gemeenteraad
 2. Gemeenteraad te verzoeken de bijbehorende inwonersbijdrage mee te nemen in besluitvorming over de perspectiefnota in de gemeenteraad van 10 juli 2023

Hogere grenswaarde Ens, Oost fase 2

Instemmen met het ontwerpbesluit tot vaststelling van hogere grenswaarden geluid (wegverkeerslawaai) voor de beoogde woningen nabij de Drietorensweg en het beoogde Woonzorgcomplex nabij het Oostereind onderdeel uitmakend van het plangebied Ens, oost fase 2.

Subsidieverlening IDO Spuk Flevomeer Bibliotheek

 1. Een subsidie van € 46.879 beschikbaar stellen aan de Flevomeer Bibliotheek voor de realisatie en instandhouding van Informatiepunten Digitale Overheid (IDO);
 2. De raad via de 2e clusterkwartaalbegrotingswijziging 2023 voorstellen om:
  a. een budget van €46.879 beschikbaar te stellen voor de Informatiepunten Digitale Overheid en
  b. het subsidieplafond 2023 van de Flevomeer Bibliotheek (FMB) hier op aan te passen;
 3. Deze subsidies bevoorschotten in twee gelijke termijnen in juli en september 2023;
 4. De raad informeren.

Pilotenweg

 1. Het perceel gelegen nabij de Pilotenweg, kadastraal bekend als gemeente Noordoostpolder, sectie A, perceel 2114, (groot 30.000 m²) voorlopig aanwijzen als perceel waar artikel 6, lid1, Wet voorkeursrecht gemeente (Wvg) van toepassing is;
 2. Instemmen met de bijgevoegde uitgaande brief waarin de eigenaar wordt geïnformeerd over de vestiging van Wvg;
 3. Met de eigenaar in gesprek gaan over de grondverwerving met als doel om de grond aan te kopen;
 4. De raad voorstellen om:
 • a. Het perceel gelegen nabij de Pilotenweg, kadastraal bekend als gemeente Noordoostpolder, sectie A, perceel 2114, (groot 30.000 m²) aan te wijzen als perceel waar artikelen 10 tot en met 15, 24 en 26 Wet voorkeursrecht gemeente van toepassing zijn;
 • b. Als ruimtelijke grondslag voor het vestigen van voorkeursrecht uit te gaan van het beschikbaar krijgen van grond voor woningbouw door het verplaatsen en verkrijgen van grond voor het toekomstige gebruik als zorgboerderij welke afwijkt van de huidige bestemming (agrarisch wordt maatschappelijk);
 • c. Dit toekomstige (beoogde) gebruik op te nemen in een bestemmingsplan.
 • d. Een voorbereidingskrediet van € 15.000 beschikbaar te stellen voor het onderzoeken van de haalbaarheid van de verwerving van het perceel.
 • e. De 14e wijziging van de programmabegroting 2023 vast te stellen.

Nota geldleningen en gewaarborgde geldleningen 2023

Nota geldleningen en gewaarborgde geldleningen 2023 ter vaststelling aan de gemeenteraad aanbieden.

Rapportageformat majeure projecten

De gemeenteraad voorstellen om:
het rapportageformat “grip op majeure projecten en programma’s” vast te stellen.

Begroting 2024 GR GGD

Instemmen met de begroting van 2024 van de GGD Flevoland en hierop bijgaande zienswijze in te dienen.

Niveau kwaliteitscriteria 2.2

 1. De gemeenteraad voor te stellen het niveau oranje voor de kwaliteitscriteria voor VTH vast te stellen.
 2. De provincie op de hoogte brengen van het gekozen niveau voor de kwaliteitscriteria.

Verordening bekostiging leerlingenvervoer

De raad voorstellen:

 • a. De verordening leerlingenvervoer in te trekken;
 • b. De verordening bekostiging leerlingenvervoer vast te stellen.

AVA WerkCorporatie april 2023

 1. Instemmen met het verslag van de algemene vergadering van aandeelhouders WerkCorporatie Noordoostpolder B.V. van 15 december 2022
 2. Kennisnemen van de besluitenlijst van het directieoverleg van de WerkCorporatie Noordoostpolder B.V.;
 3. Instemmen met de vaststelling van de jaarrekening 2022;
 4. Kennisnemen van het jaarverslag 2022;
 5. Instemmen met het verlenen van décharge aan de directie;
 6. De raad informeren

Jaarverslag 2022 en Begroting 2024 GR IJsselmeergroep en Concern voor Werk 2022

De raad voorstellen:
Bijgaande zienswijze op het ‘Jaarverslag 2022’ en op de ‘Begroting 2024’ van de GR IJsselmeergroep en Concern voor Werk in te dienen.

Subsidie biodiversiteit 2023

 1. Subsidie voor biodiversiteit aanvragen bij Gedeputeerde Staten van Flevoland
 2. De raad via de tweede clusterkwartaalbegrotingswijziging 2023, voorstellen om € 62.500 beschikbaar te stellen, op voorwaarde dat de subsidie door GS verleend wordt
 3. De raad informeren

AVA HVC 25 mei 2023

 1. Kennis nemen van de agendapunten en stukken van de Aandeelhoudersvergadering (AvA) van HVC NV van 25 mei 2023;
 2. De agenda en stukken van de AvA ter kennisname aan de raad zenden.