Logo van Gemeente Noordoostpolder dat doorverwijst naar de homepage
Logo van Gemeente Noordoostpolder dat doorverwijst naar de homepage

25 juli - besluiten

Besluitenlijst uit de vergadering van burgemeester en wethouders van de gemeente Noordoostpolder van 25 juli 2023.

Aanmelding crisis- en herstelwet - flexwoningen

 1. Alle stedelijke gebieden binnen de gemeente Noordoostpolder aanwijzen voor het experiment ‘Innovatieve duurzame experimenten’ zoals bedoeld in artikel 6 van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet;
 2. De aanvraag hiervoor bij de ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties en Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening indienen conform bijgevoegde ‘projectformat Innovatieve duurzame experimenten' en de begeleidende brief aan de minister (bijlage 2 en 3).

Bestuurlijke reactie op rekenkameronderzoek Omgevingswet

Het college besluit om de bestuurlijke reactie op het rekenkameronderzoek over de interbestuurlijke samenwerking bij complexe vraagstukken onder de nieuwe Omgevingswet vast te stellen en te versturen.

Ontwerp bestemmingsplan Kraggenburg Zuid fase 2

 1. Instemmen met het ontwerpbestemmingsplan ‘Kraggenburg Zuid fase 2‘ voor de realisatie van een nieuw woongebied;
 2. Bij de voorbereiding van het bestemmingsplan ‘Kraggenburg Zuid fase 2’ geen milieueffectrapport maken;
 3. Het bestemmingsplan voorbereiden op grond van de Crisis- en herstelwet;
 4. De beeldkwaliteitscriteria uit het ‘Beeldkwaliteitsplan Kraggenburg zuid fase 2’ (bijlage 1 bij de toelichting van het bestemmingsplan) als ontwerp ter inzage leggen als aanvulling op de gemeentelijke welstandsnota;
 5. De gemeenteraad informeren.

Ontwerpbestemmingsplan 'Emmeloord, Oude Espelerweg'

 1. Instemmen met het ontwerpbestemmingsplan ‘Emmeloord, Oude Espelerweg‘ voor het realiseren van 215 woningen in een gemengd programma (inclusief het doorvoeren van eventuele technische aanpassingen uit het vooroverleg);
 2. Instemmen met het ontwerpbesluit tot vaststelling van hogere grenswaarden geluid (wegverkeerslawaai) als gevolg van de Espelerlaan en de Espelerweg;
 3. Bij de voorbereiding van het bestemmingsplan ‘Emmeloord, Oude Espelerweg’ geen milieueffectrapport maken;
 4. Het bestemmingsplan voorbereiden op grond van de Crisis- en herstelwet;
 5. De beeldkwaliteitscriteria van ‘Beeldkwaliteitsparagraaf, Oude Espelerweg’ (bijlage 1 bij de toelichting van het bestemmingsplan) als ontwerp ter inzage leggen als aanvulling op de gemeentelijke welstandsnota;
 6. De gemeenteraad informeren.

Stedenbouwkundig (buurt)plan Rietstraat / Zeebiesstraat

De gemeenteraad voorstellen om het stedenbouwkundig (buurt)plan Rietstraat/Zeebiesstraat vast te stellen.

Vaststelling bestemmingsplan Ens Oost fase 2

 1. Hogere grenswaarden geluid (wegverkeerslawaai) vaststellen voor woningen gelegen nabij de Drietorensweg en het Woonzorgcomplex aan het Oostereind onderdeel uitmakend van het plangebied Ens, oost fase 2.
 2. De raad voorstellen:
 • a. De ontwikkeling van ca. 55 woningen in Ens Oost fase 2 toe te staan;
 • b. In te stemmen met de Reactienotitie zienswijzen en ambtshalve wijzigingen ‘Ens Oost fase 2 en het bestemmingsplan ‘Ens Oost fase 2’ gewijzigd vast te stellen;
 • c. Voor dit bestemmingsplan het planidentificatienummer NL.IMRO.0171.BP00712-VS01 en de gebruikte ondergrond (o_NL.IMRO.0171.BP00712) vast te leggen;
 • d. De Crisis- en herstelwet van toepassing te verklaren op dit bestemmingsplan;
 • e. Geen exploitatieplan vast te stellen voor dit bestemmingsplan;
 • f. De beeldkwaliteitseisen uit bijlage 1 van de toelichting van het bestemmingsplan vast te stellen als aanpassing van de gemeentelijke welstandsnota;
 • g. Het grondexploitatiecomplex, inclusief grondexploitatiebegroting ‘Ens fase 2’ (complex X091)’ vaststellen.

Verkoop bouwgrond voor woonzorgcentrum Ens

 1. Een koopovereenkomst vaststellen voor de ontwikkeling en realisatie van een woonzorgvoorziening op de locatie in Ens fase 2;
 2. Een anterieure overeenkomst aangaan voor kostenverhaal op grond van artikel 6.17 van de Wro.

Vaststellen subsidie Voorschoolse Educatie op het AZC en inzet Intern Begeleiders 2022

 1. De subsidies voor inzet Intern Begeleiders en Voorschoolse Educatie op het Asielzoekerscentrum (AZC) vaststellen voor Stichting Kinderopvang en Kenniscentrum Startpunt op €187.532;
 2. De raad informeren.

Zoektermijn jongeren

De vier weken zoektermijn voor alle jongeren tot 27 jaar niet meer toepassen.