Logo van Gemeente Noordoostpolder dat doorverwijst naar de homepage
Logo van Gemeente Noordoostpolder dat doorverwijst naar de homepage

25 oktober - besluiten van burgemeester en wethouders

Besluitenlijst uit de vergadering van burgemeester en wethouders van de gemeente Noordoostpolder van 25 oktober 2022

Collegestandpunt over - en aangenomen moties september 2022

Uw standpunt over de aan- en overgenomen moties aan de raad verstrekken via bijgevoegd overzicht.

Samenwerkingsconvenant Flevomeer bibliotheken NOP

 1. Het Bibliotheekconvenant 2022 – 2028 aangaan.
 2. De raad informeren.

Ontwerp bestemmingsplan Dokter Jansenpark

 1. Instemmen met het ontwerpbestemmingsplan ‘Emmeloord, Dokter Jansenpark‘ voor de herontwikkeling naar maximaal 293 woningen en circa 714 m2 bedrijfsvloeroppervlak aan maatschappelijke functies;
 2. Bij de voorbereiding van het bestemmingsplan ‘Emmeloord, Dokter Jansenpark’ geen milieueffectrapport maken;
 3. De raad informeren.

Verbeteren veiligheid en verblijfskarakter Noordzijde te Emmeloord

De raad voorstellen:

 

 1. De Noordzijde en Sportlaan te herinrichten en in te stemmen met de realisatie.
 2. Een totaal projectbudget van € 1.048.500 ten behoeve van de realisatie van de herinrichting Noordzijde en Sportlaan beschikbaar te stellen.
 3. De 5e wijziging van de programmabegroting 2023 vaststellen.

Welstand 2021

 1. Kennisnemen van het jaarverslag welstand van Het Oversticht 2021 gemeente Noordoostpolder;
 2. Het contract Welstandscommissie per 31 december 2023 opzeggen;
 3. De raad informeren.

De raad voorstellen:

 • Het jaarverslag Welstandsbeleid 2021 aanbieden;
 • De aangepaste Welstandsnota ten aanzien van zonnepanelen op monumenten per 1 januari 2023 vast te stellen.

Beleidsregels energietoeslag

 

 1. De beleidsregel ‘Energietoeslag’ gewijzigd vaststellen.
 2. De financiële gevolgen van dit besluit meenemen in de volgende clusterkwartaalbegrotingswijziging.
 3. De raad informeren