Logo van Gemeente Noordoostpolder dat doorverwijst naar de homepage
Logo van Gemeente Noordoostpolder dat doorverwijst naar de homepage

27 februari - besluiten

Besluitenlijst uit de vergadering van burgemeester en wethouders van de gemeente Noordoostpolder van 27 februari 2024.

Beeldkwaliteitsplan ‘Voorsterweg nabij 28 te Marknesse’

 1. Het ‘Beeldkwaliteitsplan Voorsterweg nabij 28 te Marknesse’ als ontwerp ter inzage leggen als aanvulling op de beleidsregel Uiterlijk bouwwerken.
 2. De gemeenteraad informeren.

Bestuurlijke reactie rekenkameronderzoek Armoedebeleid

 1. Kennisnemen van het rapport “Evaluatie Armoedebeleid gemeente Noordoostpolder”.
 2. Instemmen met de bestuurlijke reactie op het rapport.

Uitvoerings- en beheerplan wegen en riolering 2024

 1. Het uitvoerings- en beheerplan wegen en riolering 2024 vaststellen.
 2. Kennisnemen van de subsidiebeschikking van provincie Flevoland met betrekking tot de specifieke uitkering Verkeer en Vervoer Gemeente Noordoostpolder 2024.
 3. De raad via de eerste kwartaalbegrotingswijziging 2024 voorstellen:
  1. Een budget van € 632.700,- beschikbaar te stellen ten behoeve van de stimuleringsmaatregelen verkeersveiligheid (SPV) voor het uitvoeringsjaar 2024.
  2. Een budget van € 155.231,- beschikbaar te stellen ten behoeve van de verkeersveiligheidsprojecten Verkeer en vervoer voor het uitvoeringsjaar 2024.
  3. Een budget van € 50.000,- beschikbaar te stellen ten behoeve van de voorbereiding van project ‘Moerasandijviestraat-Europalaan- Zwin’ vanuit het Mobiliteitsplan 2030.
  4. Een budget van € 150.000,- per jaar beschikbaar te stellen ten behoeve van een extra storting in de voorziening riolering.