Logo van Gemeente Noordoostpolder dat doorverwijst naar de homepage
Logo van Gemeente Noordoostpolder dat doorverwijst naar de homepage

29 augustus - besluiten

Besluitenlijst uit de vergadering van burgemeester en wethouders van de gemeente Noordoostpolder van 29 augustus 2023.

Besluit 22 augustus 2023

Vaststellen Visie Klimaatadaptatie gemeente Noordoostpolder

  1. Instemmen met de concept-Visie Klimaatadaptatie.
  2. De Concept-Visie Klimaatadaptatie ter inzage leggen.
  3. Indien er geen zienswijze wordt ingediend, de raad voorstellen in te stemmen met het vaststellen van de Concept Visie Klimaatadaptatie.
  4. De raad informeren.

Besluiten 29 augustus 2023

Periodic Report III Werelderfgoed Schokland

  1. Instemmen met Periodic Report III.
  2. Periodic Report III ter informatie sturen aan de raad.
  3. Managementplan Werelderfgoed Schokland en omgeving verlengen tot en met 2028.

Nieuwe brandweerkazernes, locaties en voortgang

De gemeenteraadscommissie BFE een raadsmemo aanbieden voor het vervolg van de realisatie van het project ‘Toekomstbestendige en duurzame brandweerkazernes in de dorpen Nagele, Marknesse, Rutten, Creil en Ens’. In de memo worden op basis van de behandeling van de oplegmemo 'Beeldvorming en consultatie brandweerkazernes Noordoostpolder' in de commissievergadering BFE van 17 april de stand van zaken gepresenteerd van een variant A en een variant B als uit te werken varianten voor de raad dat zal resulteren in een raadsvoorstel. De varianten A en B:

A. Uitvoering conform Uitvoeringsprogramma VIV 2018-2029, volgens Definitief Ontwerp juli 2022.
B. Uitvoering volgens basis Programma van Eisen 2019 zoals opgesteld door de Veiligheidsregio Flevoland.

Bevoorschotten eerste termijn subsidie 2023 Stichting Centrummanagement Emmeloord

Stichting Centrummanagement Emmeloord, vooruitlopend op de subsidievaststelling, een eerste voorschot van € 45.000 verstrekken op de subsidie 2023 vanuit reclamebelasting.