Logo van Gemeente Noordoostpolder dat doorverwijst naar de homepage
Logo van Gemeente Noordoostpolder dat doorverwijst naar de homepage

3 oktober - besluiten

Besluitenlijst uit de vergadering van burgemeester en wethouders van de gemeente Noordoostpolder van 3 oktober 2023.

Tweede Kamer Verkiezingen op 22-11-2023

 1. Het gemeentelijk stembureau als volgt samen te stellen:
  - Mevrouw M. Ettema voorzitter
  - De heer R. Ovink lid en plaatsvervangend voorzitter
  - Mevrouw S. van Hees lid
  - Mevrouw I. Poppen lid
  - Mevrouw L. Heupink lid
 2. De volgende taken mandateren aan de clustermanager KCC:
  1. Het aanwijzen van stembureaulocaties
  2. De indeling van de stemdistricten
  3. De bezetting en benoeming van stembureauleden als mede de benoeming van de ondersteunende leden van het gemeentelijk stembureau
 3. De gemeenteraad bij de derde kwartaalbegrotingswijziging 2023 voorstellen een aanvullend budget van € 86.000 beschikbaar te stellen ten behoeve van de kosten die worden gemaakt vanwege de tussentijdse Tweede Kamer verkiezingen.
 4. De directie machtigen hierop vooruitlopend verplichtingen aan te gaan / uitgaven te doen.
 5. De gemeenteraad informeren.

Het verbouwen van een schuur tot logiesgebouw aan de Zwartemeerweg 34 te Ens

Het ter inzage leggen van een ontwerp omgevingsvergunning voor het verbouwen van een schuur tot logiesgebouw aan de Zwartemeerweg 34 te Ens.

Uitvoeringsagenda wonen en zorg

 1. Instemmen met het procesvoorstel ‘Uitvoeringsagenda wonen en zorg’.
 2. Instemmen met de ‘aanvraag NOP subsidie Regionale Routekaart Ondersteuningsteam Woonzorgopgave Ouderen Flevoland’.
 3. De kosten voor deelname aan de Regionale Routekaart (€ 44.826) eenmalig dekken uit de beschikbare middelen bestemd voor budget Programma Leefbaarheid en Wonen.
 4. De gemeenteraad informeren middels bijgevoegde memo ‘Uitvoeringsagenda wonen en zorg’.

Programmabegroting 2024-2027

De raad voorstellen de (meerjaren)programmabegroting 2024 - 2027 vast te stellen.