Logo van Gemeente Noordoostpolder dat doorverwijst naar de homepage
Logo van Gemeente Noordoostpolder dat doorverwijst naar de homepage

31 oktober - besluiten

Besluitenlijst uit de vergadering van burgemeester en wethouders van de gemeente Noordoostpolder van 31 oktober 2023.

Collegestandpunt aan- en overgenomen moties oktober 2023

Uw standpunt over de aan – en overgenomen moties tijdens de raadsvergadering van 2 oktober 2023 aan de raad verstrekken via bijgevoegd overzicht.

Bestemmingsplan ‘Landelijk gebied, Ramsweg 22 te Nagele’

 1. Instemmen met het ontwerpbestemmingsplan ‘Landelijk gebied, Ramsweg 22 te Nagele‘ voor de wijziging van de bestemming ‘Agrarisch gebied’ naar de bestemming ‘Bedrijf’.
 2. Bij de voorbereiding van het bestemmingsplan ‘Landelijk gebied, Ramsweg 22 te Nagele‘ geen milieueffectrapport maken.
 3. De raad voorstellen:
  1. Op het perceel Ramsweg 22 te Nagele de bestemming te wijzigen naar de bestemming ‘Bedrijf’.
  2. Hiervoor het bestemmingsplan ‘Landelijk gebied, Ramsweg 22 te Nagele‘ vast te stellen, tenzij een tijdige zienswijze is/wordt ingediend, waarbij, als het plan nog ter inzage ligt ten tijde van de besluitvorming, de dag na het einde van de inzageperiode geldt als vaststellingsdatum.
  3. Voor het bestemmingsplan het planidentificatienummer NL.IMRO.0171.BP00743-VS01 en de gebruikte ondergrond (o_ NL.IMRO.0171.BP00743-VS01) vast te leggen.
  4. Geen exploitatieplan vast te stellen.
 4. De gemeenteraad informeren.

Technische uitgangspuntennotitie omgevingsplan

De raad voorstellen:
In te stemmen met de technische uitgangspunten van het omgevingsplan.

Verordening fysieke leefomgeving

De raad voorstellen:

 1. De Verordening fysieke leefomgeving (Vfl) vaststellen.
 2. De Algemene plaatselijke verordening (Apv) vaststellen.
 3. De bevoegdheid aan het college mandateren om de ‘bebouwingscontour houtkap’ vast te stellen, zoals bedoeld in artikel 5.165b van het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl).
 4. De Eerste wijziging van de Verordening liggeld 2024 vaststellen.
 5. De Eerste wijziging van de Verordening lijkbezorgingsrechten 2024 vaststellen.

Partiële herziening beheersverordening 'Wonen'

 1. Geheimhouding opleggen op bijlage 2 bij het raadsvoorstel.
 2. Bijlage 2 van het raadsvoorstel verstrekken aan de raad.
 3. De raad voorstellen:
  1. De beheersverordening ‘Wonen’ met planidentificatienummer NL.IMRO.0171.BV00002-VS01 vast te stellen.
  2. Geen exploitatieplan vast te stellen.
  3. Te bepalen dat de beheersverordening ‘Wonen’ een dag na publicatie in werking treedt.

Oninbare vorderingen 2023

 1. De Belasting- en retributievorderingen tot een totaalbedrag van € 73.876,20 oninbaar verklaren.
 2. De gemeenteraad via de decemberrapportage voorstellen vier Civiele vorderingen tot een totaalbedrag van € 10.778,98 als oninbaar opnemen.
 3. De gemeenteraad via de decemberrapportage voorstellen een budget van € 43.234,75 beschikbaar te stellen voor verwerken van oninbare vorderingen.

Renovatie Hoofdveld Flevoboys

Extra benodigd budget van €163.000 beschikbaar stellen voor de renovatie van het hoofdveld van Flevo Boys en dit in de 4e kwartaalbegrotingswijziging 2023 op te nemen.