Logo van Gemeente Noordoostpolder dat doorverwijst naar de homepage
Logo van Gemeente Noordoostpolder dat doorverwijst naar de homepage

4 april - besluiten

Besluitenlijst uit de vergadering van burgemeester en wethouders van de gemeente Noordoostpolder van 4 april 2023.

Formatie met betrekking tot inschrijven en uitschrijven arbeidsmigranten

  1. De raad via de 2e clusterbegrotingswijziging voorstellen om een incidenteel budget van € 70.000 (1 fte) beschikbaar te stellen voor het inschrijven en uitschrijven van arbeidsmigranten. Dit is vooruitlopend op het beschikbaar komen van structureel budget per 2024.
  2. De directie machtigen, vooruitlopend op het raadsbesluit, verplichtingen aan te gaan/ uitgaven te doen.

Regio Zwolle

Regio Zwolle jaarverslag 2022, Oplegnotitie jaarverslag, Jaarplan 2023 en Kwartaalrapportage Q1 2023 ter informatie aan te bieden aan de gemeenteraad.

Bestemmingsplan met verbrede reikwijdte

  1. Het gehele gemeentelijke grondgebied van de Noordoostpolder aan te laten wijzen voor het experiment 'bestemmingsplan met verbrede reikwijdte' zoals bedoeld in artikel 7g van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet;
  2. De aanvraag hiervoor bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties in te dienen conform bijgevoegde 'aanvraag bestemmingsplan met verbrede reikwijdte' en de begeleidende brief aan de minister (bijlage 1 en 2);
  3. De raad informeren.