Logo van Gemeente Noordoostpolder dat doorverwijst naar de homepage
Logo van Gemeente Noordoostpolder dat doorverwijst naar de homepage

4 oktober - besluiten burgemeester en wethouders

Besluitenlijst uit de vergadering van burgemeester en wethouders van de gemeente Noordoostpolder van 4 oktober 2022.

Rapportage 213a onderzoek: “De inzet van mediationvaardigheden bij bezwaren”.

 1. Kennisnemen van de rapportage 213a onderzoek over de inzet van mediationvaardigheden bij bezwaren.
 2. De rapportage ter informatie verstrekken aan het auditcommittee.

Aanmeldcentrum asielzoekers

 1. Instemmen met het afwijzen van de vraag om mee te werken aan een aanmeldcentrum in Bant/Luttelgeest.
 2. In te gaan op het verzoek om een tijdelijke alternatieve locatie te zoeken binnen de gemeente voor een ander type aanmeldcentrum te weten een na-reizigers centrum.

Principebesluit buurtcentrum Wittesteijn, Emmeloord

 1. Instemmen met het principebesluit buurtcentrum Wittesteijn, Emmeloord.
 2. De gemeenteraad via de vierde clusterkwartaal begrotingswijziging 2022 als onderdeel van de decemberrapportage 2022 voorstellen een voorbereidingsbudget van € 15.000 beschikbaar te stellen.
 3. De raad informeren

Bestemmingsplan 'Landelijk gebied, Karel Doormanweg 26-28 te Tollebeek'

De raad voorstellen:

 • a. Op de percelen Karel Doormanweg 26 en 28 de bestemming van ‘Agrarisch’ naar ‘Bedrijf’ om te zetten.
 • b. Hiervoor het bestemmingsplan 'Landelijk gebied, Karel Doormanweg 26-28 te Tollebeek' ongewijzigd vast te stellen.
 • c. Voor het bestemmingsplan het planidentificatienummer NL.IMRO.0171.BP00711-VS01 en de gebruikte ondergrond (BGT-BRK juni 2022) vast te leggen.
 • d. Geen exploitatieplan vast te stellen.

Verordening Winkeltijden Noordoostpolder 2022

De raad voorstellen de Verordening Winkeltijden Noordoostpolder 2022 vast te stellen.

VO-Campus

 1. Instemmen met bijstelling van het eenmalig bruto investeringsbudget voor nieuwbouw VO-Campus naar € 49.225.957.
 2. Bij de derde clusterbegrotingswijziging van de programmabegroting vaststellen om voor het uitvoeringsjaar 2023 een bedrag van € 500.000 vanuit het totaalbudget beschikbaar te stellen ten behoeve van voorbereiding realisatie VO-Campus.
 3. Een volgend go-no go besluit aan de gemeenteraad voorleggen na het Voorlopig ontwerp VO-Campus zodat voorafgaand aan het opstellen van het Definitief Ontwerp de laatste ontwikkelingen betrokken kunnen worden.

Gebiedsvisie Waterloopbos en omgeving

 1. Instemmen met de concept “Gebiedsvisie Waterloopbos en omgeving”.
 2. Instemmen met het voornemen om de bestemming Hoogwaardige onderzoek- en ontwikkelingsdoeleinden binnen enkele jaren te wijzigen.
 3. De Gebiedsvisie ter inzage leggen ten behoeve van participatie.
 4. De raad en de directe omgeving informeren

Zwembad Bosbad

 1. Instemmen met bijstelling van het eenmalig bruto investeringsbudget voor renovatie/ verbouw Bosbad naar € 20.972.095.
 2. De 2e wijziging van de programmabegroting 2023 vaststellen.