Logo van Gemeente Noordoostpolder dat doorverwijst naar de homepage
Logo van Gemeente Noordoostpolder dat doorverwijst naar de homepage

5 maart - besluiten

Besluitenlijst uit de vergadering van burgemeester en wethouders van de gemeente Noordoostpolder van 5 maart 2024.

Collegestandpunt aan- en overgenomen moties januari 2024

Uw standpunt over de aan – en overgenomen moties tijdens de raadsvergadering van 29 januari 2024 aan de raad verstrekken via bijgevoegd overzicht.

Integraal Veiligheidsbeleid 2024-2027

 1. De raad voor te stellen het Integraal Veiligheidsbeleid 2024-2027 Dronten, Noordoostpolder en Urk vast te stellen.
  Waarbij de gezamenlijke prioriteiten voor de drie gemeenten zijn:
  - De aanpak van cybercrime en digitale veiligheid;
  - Ondermijnende criminaliteit;
  - Maatschappelijke onrust.
  En waarbij daarnaast de volgende prioriteiten gelden voor de Noordoostpolder:
  - Veiligheid in het sociaal domein;
  - Jeugd en veiligheid;
  - Veiligheidsbeleving.
 2. Een uitvoeringsplan op te stellen op basis van het vastgestelde beleidsplan.

Vaststelling bestemmingsplan 'Landelijk gebied, Kuinderweg 15 te Emmeloord (2023)'

De raad voorstellen:

 1. Op het perceel Kuinderweg 15 te Emmeloord een erfuitbreiding voor het agrarische bedrijf toe te staan;
 2. Hiervoor het bestemmingsplan ‘Landelijk gebied, Kuinderweg 15 te Emmeloord (2023)’ ongewijzigd vast te stellen;
 3. Voor dit bestemmingsplan het planidentificatienummer NL.IMRO.0171.BP00741-VS01 en de gebruikte ondergrond (BGT, 22 augustus 2023) vast te leggen;
 4. Geen exploitatieplan vast te stellen.

Meer sporten en bewegen in de openbare ruimte

 1. Instemmen met de uitgangspunten ‘Meer sporten en bewegen in de openbare ruimte’;
 2. De raad via de eerste clusterbegrotingswijziging 2024 voorstellen om hiervoor structureel € 50.000 beschikbaar te stellen;
 3. De raad informeren.