Logo van Gemeente Noordoostpolder dat doorverwijst naar de homepage
Logo van Gemeente Noordoostpolder dat doorverwijst naar de homepage

5 september - besluiten

Besluitenlijst uit de vergadering van burgemeester en wethouders van de gemeente Noordoostpolder van 5 september 2023.

Besluit 29 augustus 2023

Variantkeuze Poldertoren

 1. Variant vier kiezen als voorkeursvariant.
 2. De voorkeursvariant als een informatieregel opnemen bij het eerste besluitpunt van het raadsvoorstel voor de commissievergadering van de raad.
 3. De informatieregel over voorkeursvariant vier van het college vervalt in het voorgestelde besluit aan de raad voor de behandeling van het voorstel in de raadsvergadering.

De raad voorstellen:

 1. Eén van de zes varianten kiezen voor de toekomst van de Poldertoren. De voorkeursvariant van het college is variant vier.
 2. Een krediet beschikbaar stellen passend bij de gekozen variant voor zover het rekeningresultaat het toelaat ten laste van het rekeningresultaat en voor zover de benodigde incidentele middelen niet uit het resultaat 2023 gedekt kunnen worden, deze dekken uit de reserve beleidsplan.
 3. De bij de gekozen variant behorende structurele middelen de 20e wijziging op de programmabegroting 2023 vaststellen.
 4. De primitieve programmabegroting structurele middelen 2024 - 2027 aanpassen op de gekozen variant.
 5. De bij de gekozen variant behorende 2e wijziging op de programmabegroting 2024 - 2027 vaststellen.

Besluiten 5 september 2023

Collegestandpunten aan- en overgenomen moties raad juli 2023

Uw standpunt over de aan – en overgenomen moties tijdens de raadsvergadering van 10 juli 2023 aan de raad verstrekken via bijgevoegd overzicht.

Project preventie huidkanker

 1. Instemmen met het projectvoorstel ‘Huidkanker op de kaart in Flevoland’.
 2. De toezeggingsbrief project ‘Huidkanker lokaal op de kaart in Flevoland’ ondertekenen.

Uitvoeringsagenda wonen en zorg

 1. Instemmen met het procesvoorstel ‘Uitvoeringsagenda wonen en zorg’.
 2. Instemmen met de 'aanvraag NOP subsidie Regionale Routekaart Ondersteuningsteam Woonzorgopgave Ouderen Flevoland’.
 3. De kosten voor deelname aan de Regionale Routekaart (€ 44.826) eenmalig dekken uit de beschikbare middelen bestemd voor budget Programma Leefbaarheid en Wonen.
 4. De gemeenteraad informeren middels bijgevoegde memo ‘Uitvoeringsagenda wonen en zorg’ aan de raad.

Vaststelling subsidie 2022 Carrefour

 1. Een aanvullende vermogensvorming toestaan van 4% voor ziekteverzuim en 6% voor transitiekosten.
 2. De subsidie die in 2022 aan Stichting Carrefour Welzijnsgroep is verleend, vaststellen op € 2.257.921.
 3. De gemeenteraad informeren.