Logo van Gemeente Noordoostpolder dat doorverwijst naar de homepage
Logo van Gemeente Noordoostpolder dat doorverwijst naar de homepage

7 februari 2023 - besluiten

Voorschot voor leaderproject Tollebeker Jachtweide

Dorpsbelang Tollebeek een voorschot verlenen van € 34.975 op de cofinanciering voor het leaderproject 'Tollebeker Jachtweide'.

Bestemmingsplan 'Landelijk gebied, Randweg 9 te Emmeloord'

 1. Instemmen met het ontwerpbestemmingsplan 'Landelijk gebied, Randweg 9 te Emmeloord' voor het omzetten van de bestemming ‘Agrarisch gebied’ naar de bestemming ‘Bedrijf’ om zo ter plaatse een kleinschalig verhuisbedrijf toe te staan.
 2. Bij de voorbereiding van het bestemmingsplan ‘Landelijk gebied, Randweg 9 te Emmeloord' geen milieueffectrapport maken;
 3. De raad voorstellen:
  a. Op het perceel Randweg 9 te Emmeloord de bestemming van ‘Agrarisch gebied’ naar ‘Bedrijf’ om te zetten;
  b. Hiervoor het bestemmingsplan 'Landelijk gebied, Randweg 9 te Emmeloord vast te stellen tenzij een tijdige zienswijze is/wordt ingediend;
  c. Hierbij, als het plan nog ter inzage ligt ten tijde van de besluitvorming, de dag na het einde van de inzageperiode te laten gelden als vaststellingsdatum en anders de datum van besluitvorming;
  d. Voor het bestemmingsplan het planidentificatienummer NL.IMRO.0171.BP00702-VS01 en de gebruikte ondergrond (BGT-BRK februari 2022) vast te leggen;
  e. Geen exploitatieplan vast te stellen.
 4. De gemeenteraad informeren.

Verzoek overname anterieure overeenkomst Zonnepark Noordermeerdijk-Zuid.

Overeenkomst voor overname van anterieure overeenkomst Zonnepark Noordermeerdijk-Zuid sluiten met partijen SolarEnergyWorks B.V en Solar EW I B.V.

Verkoop tuingrond Leemkade/Gesteente in Kraggenburg

Grond aan de Leemkade te Kraggenburg met een oppervlakte van 182 m² (onderdeel van het huidige kadastrale perceel CX516) te verkopen aan de gebruiker voor de prijs van € 40.- per m².

Bestuurlijk Akkoord Weer thuis Flevoland

 1. "Bestuurlijk Akkoord Weer Thuis Flevoland" verlengen met 1 jaar tot en met 31 december 2023 door het ondertekenen van het Addendum Bestuurlijk Akkoord Weer Thuis Flevoland.
 2. Instemmen met het uitbreiden van de doelgroep in het "Bestuurlijk Akkoord Weer Thuis Flevoland" naar alle uitstromers die met urgentie of voorrang gehuisvest worden in een sociale huurwoning.
 3. Kennis nemen van de Werkafspraken Bestuurlijk Akkoord Weer thuis Noordoostpolder 2023.
 4. De raad informeren.

Noodfonds energiekosten maatschappelijke organisaties

 1. De 'Tijdelijke subsidieregeling energielasten maatschappelijke organisaties' vaststellen.
 2. De raad informeren.

Benoeming drie leden van de Participatieraad sociaal domein

 1. Mevrouw E. Boonen benoemen als lid van de Participatieraad sociaal domein per 7 februari 2023 voor de duur van 4 jaar.
 2. Mevrouw N.S. de Jong-Meuken benoemen als lid van de Participatieraad sociaal domein per 7februari 2023 voor de duur van 4 jaar.
 3. De heer M. Timmer benoemen als lid van de Participatieraad sociaal domein per 7 februari 2023 voor de duur van 4 jaar.

Vaststelling subsidie Stichting Centrum Management Emmeloord 2021

 1. De subsidie vanuit de BIZ-heffing aan Stichting Centrum Management Emmeloord over 2021 vaststellen op € 75.750 exclusief BTW;
 2. De subsidie vanuit programma Stadshart Emmeloord aan Stichting Centrum Management Emmeloord over 2021 vaststellen op € 40.000 exclusief BTW.

Subsidie Stichting Centrum Management Emmeloord 2023

 1. Subsidie verlenen aan Stichting Centrum Management Emmeloord voor 2023, voor een bedrag van maximaal € 94.000 exclusief btw vanuit de geinde reclamebelastinggelden;
 2. Subsidie verlenen aan Stichting Centrum Management Emmeloord voor 2023, voor een bedrag van € 40.000 exclusief btw vanuit programma Stadshart Emmeloord 2023-2027;
 3. De subsidie vanuit de reclamebelasting bevoorschotten in twee termijnen en de subsidie vanuit programma Stadshart Emmeloord in één keer bevoorschotten.

Samenwerkingsovereenkomst Baan in Ens

Samenwerkingsovereenkomst met provincie Flevoland voor het groot onderhoud langs de Baan in Ens overeenkomstig bijgevoegd concept sluiten.