Logo van Gemeente Noordoostpolder dat doorverwijst naar de homepage
Logo van Gemeente Noordoostpolder dat doorverwijst naar de homepage

7 maart - besluiten

Besluitenlijst uit de vergadering van burgemeester en wethouders van de gemeente Noordoostpolder van 7 maart 2023.

Collegestandpunten aan- en overgenomen moties januari 2023

Uw standpunt over de aangenomen motie in januari 2023 aan de raad verstrekken via bijgevoegd overzicht.

Weg van ongenade 9-2

 1. De raad voorstellen in te stemmen met het ‘Afwegingskader intensieve veehouderij‘ gewijzigd vast te stellen”.
 2. In te stemmen met de bijgevoegde voortgangsbrief.

Woondeal ZUND-regio

 1. Instemmen met de concept Woondeal ZUND-regio.
 2. De raad informeren.

Vaststellen provinciaal plan Flevoland - Uitvoeringsagenda flexibilisering asielketen

 1. In te stemmen met het provinciaal plan Flevoland – Uitvoeringsagenda flexibilisering asielketen.
 2. De raad informeren.

Startnotitie Cultuurhuisvesting

De raad voorstellen:

 1. De startnotitie Cultuurhuisvesting vast te stellen.
 2. Het college opdragen een voorstel Cultuurhuisvesting voor te bereiden waarbij het uitgangspunt is dat culturele activiteiten in onze gemeente efficiënt en toekomstbestendig gehuisvest worden in een accommodatie die duurzaam geëxploiteerd kan worden. Om dit te realiseren samen met culturele partners te zoeken naar creatieve oplossingen en slimme inzet van middelen.
 3. Het college opdragen de resultaten van dit onderzoek in stappen aan de raad voor te leggen in volgende raadsvoorstellen:
  − Notitie na verkenningsfase voor verdere afbakening uitgangspunten;
  − Principebesluit op basis van onderzoek voor richting;
  − Definitief raadsbesluit op basis van variantenstudie.
 4. Een voorbereidingskrediet van € 100.000 beschikbaar te stellen ten behoeve van uitwerking opdracht Cultuurhuisvesting aan het college.
 5. De 12e wijziging van de programmabegroting 2023 vast te stellen.

Subsidieverlening Huis voor Taal 2023

 1. Een subsidie verlenen van € 95.257 aan Huis voor Taal passend bij scenario 2a uit het Plan van Aanpak Huis voor Taal/Taalpunt 2023 en het vastgestelde subsidieplafond van € 95.257;
 2. De subsidie bevoorschotten in vier gelijke termijnen in maart, juni, september en december 2023, zijnde € 23.814,25 per termijn;
 3. De raad informeren.

Beleidsregel energietoeslag wijzigen

De beleidsregel 'energietoeslag' gewijzigd vaststellen.

Uitvoerings- en beheerplan wegen en riolering 2023

 1. Het uitvoerings- en beheerplan wegen en riolering 2023 vaststellen.
 2. Kennisnemen van de subsidiebeschikking van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat met betrekking tot de specifieke uitkering stimulering verkeersveiligheidsmaatregelen 2022-2023.
 3. Kennisnemen van de subsidiebeschikking van provincie Flevoland met betrekking tot de specifieke uitkering verkeer en vervoer Gemeente Noordoostpolder 2023.
 4. De raad via de tweede clusterbegrotingswijziging 2023 voorstellen:
  a. een budget beschikbaar te stellen van € 71.140 ten behoeve van de stimuleringsmaatregelen verkeersveiligheid voor het uitvoeringsjaar 2023;
  b. een budget beschikbaar te stellen van € 289.500 ten behoeve van de verkeersveiligheidsprojecten Verkeer en vervoer voor het uitvoeringsjaar 2023.
 5. De gemeenteraad informeren.