Logo van Gemeente Noordoostpolder dat doorverwijst naar de homepage
Logo van Gemeente Noordoostpolder dat doorverwijst naar de homepage

9 januari - besluiten

Besluitenlijst uit de vergadering van burgemeester en wethouders van de gemeente Noordoostpolder van 9 januari 2024.

Subsidie stichting Gemaakt in dé Noordoostpolder

 1. Stichting Gemaakt in dé Noordoostpolder voor het jaar 2024 subsidie verlenen van € 80.000 inclusief btw.
 2. De subsidie volledig bevoorschotten in twee gelijke termijnen.

Aanwijzingsbesluit benoeming van leden voor de gemeentelijke adviescommissie omgevingskwaliteit

 1. De volgende personen voor een termijn van ten hoogste 3 jaar aan te wijzen als leden van de adviescommissie omgevingskwaliteit:
  - de heer R. Veenink, stadsbouwmeester en voorzitter;
  - mevrouw S. Haumann, plaatsvervangend stadsbouwmeester;
  - mevrouw P.K.M. van Roosmalen, voorzitter, adviseur Erfgoed (cultuurhistorie);
  - mevrouw L. van den Bulk, plaatsvervangend adviseur Erfgoed (cultuurhistorie);
  - de heer D. Koster, adviseur Erfgoed (stedenbouwkundige);
  - mevrouw M. Ketting, plaatsvervangend adviseur Erfgoed (stedenbouwkundige);
  - de heer M. Haitink, adviseur Erfgoed (restauratiedeskundige);
  - de heer J. Teunis, plaatsvervangend adviseur Erfgoed (restauratiedeskundige);
  - mevrouw A. van Daatselaar, adviseur Erfgoed (landschap);
  - mevrouw J. Rühl, plaatsvervangend adviseur Erfgoed (landschap).
 2. Dit besluit bekend te maken ingevolge het bepaalde in artikel 3:41 van de Awb.
 3. Dit besluit in werking te laten treden met ingang van de dag na bekendmaking ervan.

Herinrichting aansluiting 14 en 15 op Rijksweg A6

De raad voorstellen:

 1. Instemmen met de herinrichting van de aansluitingen 14 (Hannie Schaftweg) en 15 (Muntweg) op de Rijksweg A6.
 2. Een aanvullend budget van € 289.000 beschikbaar stellen ten behoeve van de realisatie van de herinrichting aansluitingen 14 en 15 op de Rijksweg A6.
 3. De 6e wijziging van de programmabegroting 2024 vaststellen.

Monitor Vroegsignalering

 1. Aanmelden voor deelname aan landelijke monitor Vroegsignalering schulden.
 2. De raad informeren door middel van de nieuwsbrief.