Logo van Gemeente Noordoostpolder dat doorverwijst naar de homepage
Logo van Gemeente Noordoostpolder dat doorverwijst naar de homepage

9 mei - besluiten

Besluitenlijst uit de vergadering van burgemeester en wethouders van de gemeente Noordoostpolder van 9 mei 2023.

Besluiten 25 april 2023

1e en 2e begrotingswijziging 2023 en ontwerpbegroting 2024 OFGV

 1. De raad in kennis te stellen van de voorlopige jaarrekening OFGV 2022;
 2. De raad voor te stellen dat de begrotingswijzigingen 2023 en de ontwerpbegroting 2024 geen aanleiding vormen tot het geven van een zienswijze;
 3. De extra bijdrage van € 84.625 voor de aanvullende indexering van de personeelskosten meenemen in de 2 clusterkwartaalbegrotingswijziging.

Implementatie nieuwe Wet gemeenschappelijke regelingen in Gemeenschappelijke regeling GGD

De raad voorstellen:
kennis te nemen van het ontwerp-wijzigingsbesluit van de Gemeenschappelijke regeling GGD Flevoland en hierover bijgaande zienswijze in te dienen.

Besluiten 9 mei 2023

Aanwijzingsbesluit (buitengewoon) ambtenaren burgerlijke stand gemeente Noordoostpolder

De aanwijzing van ambtenaren van de burgerlijke stand en buitengewoon ambtenaren van de burgerlijke stand van gemeente Noordoostpolder te regelen door het aanwijzingsbesluit (buitengewoon) ambtenaren burgerlijke stand gemeente Noordoostpolder vast te stellen.

Collegestandpunt aan- en overgenomen moties april 2023

Uw standpunt over de aangenomen motie in april 2023 aan de raad verstrekken via bijgevoegd overzicht.

Jaarverslag bezwaarschriften en mediation 2022

Kennisnemen van het Jaarverslag 2022

Provinciaal Programma Landelijk Gebied

De voorgestelde projecten vanuit gemeente Noordoostpolder aanreiken voor het Provinciaal Programma Landelijk Gebied (PPLG).

Bouw nieuw dorpshuis Marknesse

 1. Een vaststellingsovereenkomst met stichtingsbestuur van de Stichting Dorpshuis Marknesse sluiten over hun eigen bijdrage aan dit project.
 2. De raad via de 2e clusterkwartaalbegrotingswijziging 2023 voorstellen de van derden (leader subsidie en eigen bijdrage dorp) te verkrijgen middelen van in totaal € 700.000 toe te voegen aan het projectbudget;
 3. De raad via de 2e clusterkwartaalbegrotingswijziging 2023 voorstellen een aanvullend bedrag van € 130.000 beschikbaar te stellen voor de realisatie van een nieuw dorpshuis in Marknesse;
 4. De directie machtigen om vooruitlopend op besluitvorming in de raad tot het doen van uitgaven dan wel het aangaan van verplichtingen tot het volledig projectbudget;
 5. De gemeenteraad informeren.

Intentieovereenkomst Het Vlie

 1. Een intentieovereenkomst sluiten met de Stichting Bevordering Positieve Gezondheid Noordelijk Flevoland voor de ontwikkeling van Het Vlie.
 2. De raad informeren.

Monitor Brede Welvaart Gemeente Noordoostpolder

 1. Kennis nemen van de Monitor Brede Welvaart Gemeente Noordoostpolder.
 2. De Monitor Brede Welvaart Gemeente Noordoostpolder ter kennisname aan de raad zenden.

Nieuwe algemene voorwaarden MRA-Elektrisch

De vernieuwde algemene voorwaarden voor gezamenlijke oplaadinfrastructuur, MRA-Elektrisch2023, ondertekenen.

Glasvezel in de dorpen door Glaspoort

 1. Instemmen met het voorstel van Glaspoort voor de aanleg van een glasvezelnetwerk in acht dorpen.
 2. De ‘Samenwerkingsovereenkomst Glaspoort - Gemeente Noordoostpolder’ afsluiten.