Logo van Gemeente Noordoostpolder dat doorverwijst naar de homepage
Logo van Gemeente Noordoostpolder dat doorverwijst naar de homepage

Algemene inkoopvoorwaarden goederen en diensten van de gemeente Noordoostpolder 2009

Algemene inkoopvoorwaarden goederen en diensten

Artikel 1

Definities

In deze algemene inkoopvoorwaarden wordt verstaan onder:

 1. A.I.V.G.: de algemene inkoopvoorwaarden van de gemeente Noordoostpolder 2009.
 2. De gemeente: de gemeente Noordoostpolder.
 3. De leverancier: de partij die krachtens een overeenkomst met de gemeente diensten en/of goederen levert.
 4. Diensten: Het tegen betaling verrichten van werkzaamheden niet zijnde levering van goederen.
 5. Informatiedragers: papieren documenten en/of dragers van digitale informatie en/of andere gegevensdragers , waarop de prestaties/ resultaten van de leverancier zijn weergegeven en die op grond van de overeenkomst aan de gemeente ter beschikking worden gesteld.
 6. Levering: feitelijke aflevering van de producten en diensten en/of de montage van producten, voor zover van toepassing.
 7. Opdracht: De opdracht tot het leveren van goederen en/of diensten.
 8. Overeenkomst: elke overeenkomst tussen de gemeente en de leverancier tot het leveren van producten en/of diensten die overeenkomstig artikel 3 van de AIVG tot stand komen.
 9. Partijen: De gemeente en de leverancier.
 10. Producten: de door de leverancier aan de gemeente te leveren roerende zaken, inclusief de montage of de installatie daarvan, zulks met inbegrip van (deel)onderwerpen en de eventuele ondersteunende documentatie die daaraan ten grondslag ligt en de eventueel daaruit voortvloeiende producten en/of diensten.

Artikel 2

Algemeen / Toepasselijkheid

 1. Deze AIVG zijn van toepassing op alle aanvragen, aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten met betrekking tot de levering van goederen en/of diensten (hierna zaken) aan de gemeente door leverancier, voor zover partijen van deze voorwaarden niet uitdrukkelijk schriftelijk zijn afgeweken.
 2. Afwijkingen van deze AIVG zijn slechts geldig indien deze schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen.
 3. De toepasselijkheid van eventuele door leverancier gehanteerde algemene voorwaarden wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 4. Indien enige bepaling van deze AIVG wordt vernietigd of nietig is, blijven de overige bepalingen van deze AIVG onverkort van toepassing.

Artikel 3

Totstandkoming van de overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand na schriftelijke aanvaarding door de gemeente van een schriftelijk aanbod van de leverancier. De gemeente is nooit gebonden door een aanbieding van een leverancier.
 2. Een schriftelijk aanbod van een leverancier, al dan niet vrijblijvend gedaan, kan niet worden herroepen na aanvaarding door de gemeente.
 3. Indien leverancier geen aanbod of een mondeling aanbod heeft gedaan, komt de overeenkomst tot stand doordat de leverancier een schriftelijke opdracht van de gemeente binnen veertien dagen na haar dagtekening schriftelijk aanvaardt.
 4. Bij afroepcontracten komt de overeenkomst tot stand telkens op het moment dat de schriftelijke opdracht voor een (deel)levering, binnen het kader van de afroepovereenkomst, door de gemeente wordt verzonden.
 5. Indien een schriftelijke order door de gemeente wordt geplaatst zonder een daaraan voorafgaande aanbieding van de leverancier, komt de overeenkomst tot stand, tenzij de leverancier binnen tien (10) werkdagen na datum van de order de gemeente in kennis stelt dat zij de order niet aanvaardt.
 6. Indien bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik wordt gemaakt van door de gemeente ter beschikking gestelde of door haar goedgekeurde tekeningen, modellen, specificaties, instructies, keuringsvoorschriften of dergelijke, maken deze deel uit van de overeenkomst.
 7. Wijzigingen van of aanvullingen op de overeenkomst kunnen alleen schriftelijk overeengekomen worden.

Artikel 4

Uitvoering van de overeenkomst

 1. De leverancier is gehouden op de producten en/of diensten in de overeengekomen vorm, hoeveelheid en kwaliteit op de overeengekomen datum van levering op de overeengekomen plaats van bestemming te leveren.
 2. Indien de leverancier ter uitvoering van de overeenkomst werkzaamheden op het terrein of in de lokaliteiten van de gemeente dient te verrichten, dienen de leverancier en zijn ondergeschikten en niet-ondergeschikten de instructies van de gemeente en de ter zake bij de gemeente geldende voorschriften in acht te nemen alsmede de werkzaamheden tijdens de door de gemeente opgegeven tijden uit te voeren.
 3. De leverancier is slechts bevoegd om de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk aan derden uit te besteden na voorafgaande schriftelijke toestemming van de gemeente. Deze toestemming mag niet op onredelijke gronden worden onthouden. De gemeente kan voorwaarden aan de toestemming verbinden.

Artikel 5

Prijzen

 1. De overeengekomen prijzen zijn exclusief omzetbelasting en omvatten alle kosten in verband met de nakoming van de verplichtingen van de leverancier, waaronder in elk geval worden begrepen de prijs van de te leveren zaken of diensten, de transportkosten en alle overige afleveringskosten, reis- en verblijfskosten, de kosten van verpakking, de kosten van montage en instructie en de kosten van verwijdering van afval.
 2. De prijzen luiden in euro’s.
 3. De prijzen zijn vast, tenzij de overeenkomst de omstandigheden vermeldt die tot prijsaanpassing kunnen leiden, alsmede de wijze bepaalt waarop de aanpassing plaatsvindt.

Artikel 6

Betaling

 1. Onverminderd het bepaalde in lid 2 zal de gemeente op grond van de overeenkomst verschuldigde bedragen, wanneer deze zijn gefactureerd volgens de factureringsafspraken, voldoen na acceptatie van (het resultaat van) de diensten en/of leveringen en bijbehorende documentatie en binnen dertig (30) dagen na ontvangst en goedkeuring van de betreffende factuur. Betaling door de gemeente houdt op geen enkele wijze afstand van enig recht in.
 2. De gemeente is bevoegd om betaling van een factuur op te schorten wanneer zij van mening is en redelijkerwijs mag zijn dat de geleverde producten en/of de geleverde diensten niet aan de overeenkomst beantwoorden en/of gebreken vertonen of indien de leverancier anderszins in de nakoming van zijn verplichtingen tekort schiet.
 3. De gemeente is bevoegd de verschuldigde factuurbedragen te verrekenen met andere bedragen die de leverancier aan de gemeente is verschuldigd.
 4. Wanneer is overeengekomen dat betaling volgens nacalculatie zal plaatsvinden, zal de leverancier gespecificeerd en in een door de gemeente eventueel nader aan te geven vorm factureren. In de factuur wordt opgave gedaan van het aantal en de data van de werkelijk en noodzakelijk bestede dagen en of uren van ingeschakeld personeel, worden een korte omschrijving van de verrichte werkzaamheden gegeven alsmede een omschrijving van de eventuele reis- en verblijfskosten van het ingeschakelde personeel, voor zover deze niet zijn inbegrepen in de dag- en uurtarieven.

Artikel 7

Eigendom

 1. De eigendom van de geleverde producten gaat over op de gemeente bij aflevering of, en zo nodig, na installatie of montage van de producten.
 2. Indien de gemeente de zaken aan de leverancier in handen geeft ter uitvoering van de overeenkomst, waaronder begrepen grondstoffen, halffabricaten, materialen en onderdelen, modellen, specificaties, tekeningen, software en informatiedragers, zal de leverancier voornoemde zaken in bruikleen krijgen voor de duur van de overeenkomst. Bedoelde zaken blijven in eigendom van de gemeente. Aan voornoemde bruikleen kan de gemeente nadere voorschriften verbinden.
 3. Indien de leverancier een nieuwe zaak vormt en de oude zaken die overeenkomstig het tweede lid in handen van de leverancier zijn gegeven, zijn dit zaken die de gemeente voor zichzelf doet vormen en houdt de leverancier deze voor de gemeente als eigenaresse.
 4. De eigendom van informatiedragers die de leverancier aan de gemeente beschikbaar stelt, blijft berusten bij de leverancier, tenzij de leverancier op basis van de overeenkomst verplicht is zijn informatiedragers door bezitsverschaffing van de gemeente in eigendom over te dragen.

Artikel 8

Intellectuele eigendomsrechten

 1. De intellectuele eigendomsrechten berusten bij de gemeente, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Voor zover nodig, draagt de leverancier de intellectuele eigendomsrechten over aan de gemeente. De leverancier zal steeds meewerken aan een nadere effectuering van deze overdracht.
 2. Voor zover de intellectuele eigendomsrechten geheel of gedeeltelijk niet overgedragen kunnen worden, doet de leverancier hierbij afstand van zijn recht om deze tegenover de gemeente in te roepen. De leverancier is niet gerechtigd om zelfstandig gebruik te maken van de intellectuele eigendomsrechten zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de gemeente.
 3. De leverancier garandeert dat met de resultaten van de overeenkomst of het geleverde geen inbreuk wordt gemaakt op intellectuele en/of industriële eigendomsrechten van derden. De leverancier vrijwaart de gemeente voor aanspraken van derden die voortvloeien of verband houden met enigerlei inbreuk op de hiervoor bedoelde rechten.

Artikel 9

Levering en levertijden

 1. De overeengekomen levertijden zijn vast. Indien de leverancier de overeengekomen levertijden overschrijdt, is hij in verzuim, zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist.
 2. Indien een overeengekomen levertijd dreigt te worden overschreden, dient de leverancier de gemeente hiervan onverwijld met opgave van oorzaken, omstandigheden etc. schriftelijk in kennis te stellen. Dit laat in het eerste lid bepaalde onverlet.
 3. Eerdere levering van de producten en/of eerdere levering van de diensten dan overeengekomen geschiedt slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming van de gemeente en leidt niet tot wijziging van het overeengekomen tijdstip van betaling.
 4. Indien de order bepaalt dat de producten in meer dan één levering aan de gemeente zullen worden geleverd of ingeval van een raamovereenkomst, is de leverancier gehouden voldoende voorraad aan te houden en telkens aan zijn verplichtingen tegenover de gemeente te kunnen voldoen.

Artikel 10

Verpakking en transport

 1. De leverancier draagt zorg voor een behoorlijke verpakking en een zodanige beveiliging en vervoer van de zaken, dat deze in goede conditie de aangegeven plaats van aflevering bereiken en het lossen aldaar veilig kan geschieden. De leverancier is er verantwoordelijk voor dat de geldende wet-en regelgeving ten aanzien van verpakkingen door hem en/of door hem ingeschakelde vervoerders wordt nageleefd.
 2. De leverancier dient zich tot genoegen van de gemeente voldoende te verzekeren tegen redelijkerwijs aanwezig te achten risico's gedurende het transport. De leverancier zal op het eerste verzoek van de gemeente een kopie van de desbetreffende polissen en bijbehorende polisvoorwaarden verstrekken.
 3. Verpakking, verzending en verzekering zijn voor rekening en risico van de leverancier.
 4. De gemeente heeft het recht de verpakkingsmaterialen voor rekening en risico van leverancier aan leverancier te retourneren.
 5. De (transport)verpakking dient te voldoen aan de laatste milieu-eisen ter zake.

Artikel 11

Garantie

 1. Voor de geleverde zaken/diensten geldt een garantietermijn van 12 maanden, tenzij uit de wet, jurisprudentie of door de leverancier dan wel binnen de branche van de leverancier een langere termijn volgt/ gebruikt wordt, in welk geval de langste termijn geldt.
 2. Zaken bezitten tenminste de eigenschappen die zijn overeengekomen en welke de gemeente op grond van de overeenkomst mag verwachten. De kwaliteit van de verrichte dienst voldoet tenminste aan het vereiste dat deze gelijk is aan de kwaliteit die van een deskundig, goed en zorgvuldig handelend vakgenoot, onder gelijke omstandigheden, bij een normale wijze van vak uitoefening mag worden verwacht.
 3. De leverancier zal zijn prestaties (dienst en/of zaak) goed en zorgvuldig en naar beste weten en kunnen leveren met inachtneming van de belangen van de gemeente.
 4. De leverancier garandeert dat gedurende de gebruikelijke levensduur van de geleverde zaken nieuwe (niet gebruikte) onderdelen voorhanden zijn om fouten en gebreken aan deze zaken te kunnen herstellen.
 5. Binnen de in lid 1 genoemde garantietermijn is de leverancier gehouden op eerste verzoek van de gemeente, ongeacht of (eerder) enige inspectie van de zaken/verrichte werkzaamheden heeft plaatsgevonden, elke fout, elk gebrek, dan wel andere tekortkomingen –onverminderd de rechten van de gemeente op grond van artikel 15 van deze AIVG- binnen de kortst mogelijke termijn te herstellen, verhelpen of alsnog deugdelijk te verrichten.
 6. In spoedeisende gevallen en indien na overleg met de leverancier redelijkerwijs moet worden aangenomen dat de leverancier niet, niet tijdig of niet naar behoren voor herstel of vervanging kan of zal zorg dragen, heeft de gemeente het recht herstel of vervanging voor rekening van de leverancier zelf uit te voeren of door derden te laten uitvoeren.

Artikel 12

Keuring van producten en klachten ten aanzien van producten en diensten

 1. Keuring van de producten door of namens de gemeente kan plaatsvinden bij de leverancier voorafgaande aan de levering of bij de gemeente na de levering. Indien de keuring bij de leverancier plaats heeft, zal de leverancier de producten op een zodanig tijdstip voor goedkeuring gereed hebben dat het product uiterlijk twee (2) weken voor levering aan de gemeente kan worden gekeurd. De leverancier zal het tijdstip van goedkeuring tijdig schriftelijk aan de gemeente bekend maken.
 2. De leverancier zal, zonder nadere kosten voor de gemeente, aan de keuring meewerken en op verzoek van de gemeente redelijke personele en materiële hulp ten behoeve van de keuring aan de gemeente ter beschikking stellen.
 3. Indien de gemeente de producten tijdens de keuring bij de leverancier afkeurt, is de leverancier gehouden om onverwijld de ontbrekende, herstelde of vervangen producten ter keuring aan te bieden, onverminderd alle overige rechten van de gemeente. In dat geval gelden de bepalingen van dit artikel onverkort.
 4. De voorafgaande keuring van de producten door of namens de gemeente houdt geen erkenning in dat de producten voldoen aan de in artikel 11 gegeven garanties.
 5. De gemeente zal de leverancier kennis geven van klachten betreffende de geleverde diensten en/of producten, althans zodra constatering daarvan redelijkerwijs mogelijk is. De gemeente is niet gehouden om de producten na levering te onderzoeken.
 6. Tenzij de gemeente ermee instemt dat de afgeleverde producten die niet aan de in artikel 11 afgegeven garanties voldoen worden gerepareerd, is de gemeente gerechtigd om de desbetreffende producten voor rekening en risico van de leverancier aan deze te retourneren. De gemeente mag in dat geval voor vervanging van de producten of creditering van de koopprijs kiezen. Indien de leverancier zijn verplichting tot reparatie of vervanging binnen redelijke termijn tekortschiet, is de gemeente gerechtigd, ongeacht alle andere aan haar toekomende rechten, de producten (zelf dan wel door een derde) voor rekening van de leverancier te (doen) repareren of vervangen.
 7. Ingeval van geleverde diensten die niet aan de in artikel 11 gegeven garanties voldoen, dient de leverancier binnen redelijke termijn alle noodzakelijke maatregelen te treffen en de werkzaamheden te verrichten en voor alternatieven te zorgen, waardoor de desbetreffende diensten wel aan de overeenkomst beantwoorden. Indien de leverancier zijn verplichting daartoe niet nakomt, is de gemeente gerechtigd, ongeacht alle andere aan haar toekomende rechten, om voor rekening van de leverancier alle noodzakelijke maatregelen te (laten) treffen en werkzaamheden te (laten) verrichten waardoor de desbetreffende diensten aan de overeenkomst beantwoorden.

Artikel 13

Hulpmiddelen

 1. Leverancier draagt zorg voor de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde en op grond van wet- en regelgeving verplichte hulpmaterialen en gereedschappen, werkkleding en veiligheidsmiddelen daaronder begrepen.
 2. Alle door de gemeente ter beschikking gestelde dan wel voor rekening van de gemeente door leverancier aangeschafte of vervaardigde materialen, tekeningen, modellen, schema's, specificaties, handleidingen, instructies, overige informatiedragers en overige hulpmiddelen blijven eigendom van de gemeente respectievelijk worden eigendom van de gemeente vanaf het moment van aanschaf of vervaardiging van deze hulpmiddelen.
 3. Veranderingen aan de hulpmiddelen, alsmede het gebruiken van deze hulpmiddelen voor of in verband met enig ander doel dan de levering aan de gemeente, alsmede deze hulpmiddelen ter beschikking te stellen en/of ter hand te stellen aan een derde is slechts toegestaan met voorafgaande schriftelijke toestemming van de gemeente. De gemeente is gerechtigd aan de toestemming nadere voorwaarden te verbinden. Toestemming laat de garantieverplichtingen van leverancier onverlet.
 4. Leverancier dient de hulpmiddelen als bedoeld in dit artikel zodanig te merken als zijnde herkenbaar eigendom van de gemeente, deze in goede staat te houden, voor zijn risico te nemen en voor zijn rekening genoegzaam te verzekeren, zolang hij deze onder zich houdt.

Artikel 14

Aansprakelijkheid

 1. De leverancier is aansprakelijk voor de schade die de gemeente, dan wel derden, lijden als gevolg van een tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst door de leverancier, dan wel als gevolg van onzorgvuldig handelen of nalaten van de leverancier. Van een tekortkoming in de nakoming is in ieder geval sprake indien de levering niet beantwoordt aan hetgeen de gemeente en de leverancier zijn overeengekomen dan wel de gemeente zou mogen verwachten en indien de leverancier heeft gehandeld in strijd met hetgeen van een zorgvuldig handelend en bekwaam vakgenoot mag worden verwacht.
 2. Handelen of nalaten van werknemers en andere door de leverancier bij de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde derden, wordt toegerekend aan de leverancier, tenzij de leverancier aantoont dat sprake is van een niet-toerekenbare tekortkoming.
 3. De leverancier zal de gemeente vrijwaren voor alle aanspraken van derden waarvoor de leverancier op grond van het bepaalde in de leden 1 en 2 aansprakelijk is.
 4. Voorts vrijwaart de leverancier de gemeente voor aanspraken van derden, waaronder begrepen ondergeschikten en niet-ondergeschikten van de leverancier, in verband met schade voortvloeiende of verband houdende met de uitvoering van de overeenkomst(en) met de gemeente.

Artikel 15

Tekortkoming en ontbinding

 1. Indien de leverancier zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, is hij zonder nadere ingebrekestelling in verzuim en is de gemeente onverminderd de overige aan haar toekomende rechten en zonder enige verplichting tot schadevergoeding, bevoegd de overeenkomst(en) geheel of gedeeltelijk met onmiddellijke ingang op te zeggen of te ontbinden dan wel de (verdere) uitvoering van de overeenkomst(en) op te schorten.
 2. De gemeente is voorts bevoegd om de overeenkomst(en) geheel of gedeeltelijk met onmiddellijke ingang op te zeggen of te ontbinden dan wel de (verdere) uitvoering van de overeenkomst(en) met de leverancier op te schorten, ingeval:
  a. de leverancier in staat van faillissement of in surséance van betaling verkeert of een aanvraag tot faillietverklaring of de verlening van surséance van betaling van/aan hem is ingediend, of op een aanmerkelijk deel van het vermogen van de leverancier beslag wordt gelegd;
  b. de leverancier overlijdt of anderszins in de onmogelijkheid komt te verkeren om de overeenkomst uit te voeren;
  c. de leverancier zijn onderneming staakt;
  d. de zeggenschap over of binnen de onderneming van de leverancier wijzigt bijvoorbeeld door wijziging van aandeelhouders of wisseling van bestuursleden;
  e. door de leverancier of één of meer van zijn leidinggevenden, vertegenwoordigers, ondergeschikten en/of niet-ondergeschikten enig voordeel in welke vorm dan ook is toegezegd, aangeboden of verschaf aan bestuurders, vertegenwoordigers, ondergeschikten en/of niet-ondergeschikten van de gemeente;
  f. een rechterlijke uitspraak de gemeente verbiedt uitvoering te geven aan de overeenkomst.
 3. Indien er naar het oordeel van de gemeente gegronde reden bestaat om te vrezen dat de leverancier zijn verplichtingen tegenover de gemeente niet, niet behoorlijk of niet tijdig zal nakomen, is de leverancier verplicht om, op eerste verzoek van de gemeente, onmiddellijk voldoende en in door de gemeente gewenste vorm zekerheid te stellen voor de volledige nakoming van al zijn verplichtingen.
 4. Alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten van de gemeente als gevolg van niet, niet behoorlijke of niet tijdige nakoming door de leverancier komen ten laste van de leverancier.
 5. Indien en voor zover de verplichting(en) van de leverancier uit hoofde van de overeenkomst bestaat/bestaan uit het leveren van informatiedragers, zal de leverancier direct na ontbinding of beëindiging op welke wijze dan ook van de overeenkomst door de gemeente alle tot dan toe in het kader van de overeenkomst tot stand gekomen informatiedragers aan de gemeente in eigendom overdragen.

Artikel 16

Overmacht

 1. In geval van overmacht kan de leverancier de nakoming van zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst opschorten voor de duur van maximaal zes (6) weken, onder de voorwaarde dat de leverancier de gemeente hiervan binnen één (1) week nadat de omstandigheid die overmacht oplevert zich heeft voorgedaan, in kennis stelt onder vermelding van de oorzaak van de overmacht. Indien de leverancier na afloop van deze 6 weken in verband met overmacht niet in staat is om zijn verplichtingen jegens de gemeente na te komen, is de gemeente bevoegd de overeenkomst te ontbinden of op te zeggen, zonder tot schadevergoeding gehouden te zijn.
 2. Gebeurtenissen als stakingen en werkonderbrekingen vormen geen aanleiding tot een beroep op overmacht, evenmin als wanprestatie van toeleveranciers of andere door de leverancier ingeschakelde derden.

Artikel 17

Verzekering

De leverancier dient zich adequaat te verzekeren en verzekerd te blijven tegen product- en beroeps- of bedrijfsaansprakelijkheid bij gerenommeerde verzekeringsmaatschappijen ten behoeve van de nakoming van zijn verplichtingen onder de overeenkomst. De leverancier zal op het eerste verzoek van de gemeente een kopie van de desbetreffende polissen en bijbehorende polisvoorwaarden verstrekken.

Artikel 18

Overdracht rechten en plichten

 1. Partijen zijn niet gerechtigd de uit de overeenkomst voortvloeiende rechten en plichten zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij aan een derde over te dragen.
 2. De toestemming zal niet zonder redelijke grond worden geweigerd. Partijen kunnen aan deze toestemming voorwaarden verbinden.

Artikel 19

Geheimhouding

 1. Behoudens enige bij of krachtens de wet gestelde verplichting tot openbaarmaking verbindt leverancier zich om niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de gemeente openbaar te maken of bekend te maken of ter hand te stellen aan andere derden dan degenen die bij de uitvoering van de opdracht en/of overeenkomst betrokken zijn:
  a. de identiteit van de gemeente;
  b. het onderwerp van de opdracht en/of overeenkomst;
  c. het feit dan de opdracht en/of de overeenkomst door leverancier wordt uitgevoerd;
  d. alle direct of indirect door of vanwege de gemeente verschafte, met de opdracht en/of overeenkomst en met de gemeente verband houdende informatie en alle in het kader van de relatie met de gemeente verkregen gegevens en resultaten,
 2. Leverancier staat ervoor in dat de medewerkers, alsmede derden van wier diensten door leverancier gebruik wordt gemaakt, zich op overeenkomstige wijze zullen gedragen.

Artikel 20

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op de overeenkomst in uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van de "United Nations Convention on contracts for the international sale of goods" (het "Weens Koopverdrag") wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.
 2. Geschillen tussen partijen, daaronder begrepen die welke slechts door een der partijen als zodanig wordt beschouwd, zullen zoveel mogelijk door middel van overleg tot een oplossing worden gebracht. In het geval dat minnelijk overleg niet leidt tot een oplossing als bedoeld in het vorige lid, worden geschillen beslecht door de bevoegde rechter in Zwolle-Lelystad.

Artikel 21

Slotbepaling

Het is de leverancier bekend dat de gemeente naast partij ook als overheid optreedt en aanvaardt de mogelijke gevolgen van de uitoefening van de publiekrechtelijke taken en bevoegdheden door de gemeente voor uitvoering van de overeenkomst.