Logo van Gemeente Noordoostpolder dat doorverwijst naar de homepage
Logo van Gemeente Noordoostpolder dat doorverwijst naar de homepage

Besluiten - 12 maart

Besluitenlijst uit de vergadering van burgemeester en wethouders van de gemeente Noordoostpolder van 12 maart 2024.

Ontwerp VVGB verdiepen vaargeul(en het winnen van zand) Enkhuizen-Lemmer (IJsselmeer)

De raad voorstellen:

 1. Een (ontwerp) verklaring van geen bedenkingen (VVGB) afgeven voor het verdiepen van de vaargeul (en het winnen van zand) Enkhuizen-Lemmer (IJsselmeer).
 2. Indien geen zienswijzen naar voren worden gebracht die betrekking hebben op de vvgb, wordt deze geacht definitief te zijn verleend door uw raad.

'Subsidieregeling leefbaarheidsgelden’ gewijzigd vaststellen.

De ‘Subsidieregeling leefbaarheidsgelden’ gewijzigd vaststellen.

Het huisvesten van maximaal50 arbeidsmigranten in de voormalige bedrijfsbebouwing

Het ter inzage leggen van de ontwerp omgevingsvergunning voor het huisvesten van maximaal 50 arbeidsmigranten in de voormalige bedrijfsbebouwing aan de Repelweg 10 te Marknesse.

Overdracht kunstwerken N50 en vestigen opstalrechten

 1. Instemmen met de drie-partijen overeenkomst met Rijkswaterstaat en Zuiderzeeland die inhoudt:
  1. De overdracht van vijf kunstwerken Enservaart, Gieterse Tocht,Bomentocht en Schokkertocht langs het tracé van de N50;
  2. Het vestigen van opstalrechten ten gunste van de gemeenteten laste van het waterschap zonder dat er een retributie is verschuldigd;
  3. Het afrekenen van het toekomstig onderhoud aan de brug in Ens over de Enservaart ten bedrage van € 88.880,- te vermeerderen met wettelijk verschuldigde BTW;
 2. De raad via de 1e kwartaalbegrotingswijziging 2024 voorstellen de afkoopsom voor het onderhoud van de brug over de Enservaart in Ens toe te voegen aan de reserve onderhoud wegen N50.

Paraplubestemmingsplan Wonen

 1. Geheimhouding opleggen op bijlage 3 en 4 bij het raadsvoorstel op grond van artikel 87 van de Gemeentewet juncto artikel 5.1, eerste en tweede lid van de Wet open overheid;
 2. Bijlage 3 en 4 van het raadsvoorstel verstrekken aan de raad op grond van artikel 88 lid 2 van de Gemeentewet;
 3. De raad voorstellen:
  1. Het bestemmingsplan 'Paraplubestemmingsplan Wonen' met planidentificatienummer NL.IMRO.0171.BP00733-VS01 en de gebruikte ondergrond (BGT-BRK april 2023) gewijzigd vast te stellen;
  2. Geen exploitatieplan vast te stellen.

1e Wijziging van de tarieventabel behorendebij verordening afvalstoffenheffing 2023

De gemeenteraad voorstellen de eerste wijziging van de tarieventabel behorende bij de verordening afvalstoffenheffing belastingjaar 2023 vast te stellen.

Wijziging Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek

 1. De ontwerpwijziging van de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Flevoland& Gooi en Vechtstreek wijzigen overeenkomstig bijgevoegde ontwerpwijziging;
 2. De raad toestemming vragen om als college te mogen overgaantot wijziging van de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek.

1e kwartaalbegrotingswijziging 2024

 1. De 1e kwartaalbegrotingswijziging 2024 vast te stellen.
 2. De 17e wijzigingvan de programmabegroting 2024 vast te stellen.

Instemmen met kostprijstarieven Jeugdhulp met Verblijf

 1. Instemmen met het overnemen van de adviestarieven uit het kostprijsonderzoek 24-uurs Jeugdhulp.
 2. De raad informeren.

Onttrekken deel perceel aan openbaarheid

De raad voorstellen een deel van de Handelskade te Emmeloord (kadastraal bekend AZ 7022)over een lengte van circa 176 meter te onttrekken aan de openbaarheid.