Logo van Gemeente Noordoostpolder dat doorverwijst naar de homepage
Logo van Gemeente Noordoostpolder dat doorverwijst naar de homepage

Besluiten - 16 april

Besluitenlijst uit de vergadering van burgemeester en wethouders van de gemeente Noordoostpolder van 16 april 2024.

Eenmalige aanvullende subsidie voor additionele activiteiten van StEP Noordoostpolder in 2024

 1. StEP Noordoostpolder een eenmalige additionele subsidie verlenen van € 45.000.
 2. De gemeenteraad via de 2e clusterkwartaalbegrotingswijziging 2024 voorstellen het subsidieplafond voor StEP te verhogen met een budget van € 45.000 tot in totaal € 164.214.
 3. De gemeenteraad informeren.

Impactanalyse Lelylijn

 1. Kennis nemen van de ‘Impactanalyse Lelylijn’.
 2. Instemmen om de ‘Impactanalyse Lelylijn’ vrij te geven voor het ophalen van reacties.
 3. De raad informeren.

Besluit hogere waarde Wet geluidhinder "het Stadhuys"

Een hogere waarde van 68 dB vaststellen voor het bovengenoemde project aan de Nagelerstraat en Rietzangerstraat te Emmeloord, voor de gevels aan de Nagelerstraat.

Espel, derde partiële herziening

De raad voorstellen:

 1. Het bestemmingsplan 'Espel, derde partiële herziening' ongewijzigd vast te stellen voor het mogelijk maken van maximaal 29 grondgebonden woningen met bijbehorende (infrastructurele) voorzieningen.
 2. Voor het bestemmingsplan het planidentificatienummer NL.IMRO.0171.BP00739-VS01 en de gebruikte ondergrond (BGT-BRK oktober 2023) vast te leggen.
 3. Geen exploitatieplan vast te stellen.

Vaststelling bestemmingsplan 'Landelijk gebied, Zwartemeerweg 38 te Kraggenburg'

De raad voorstellen:

 1. Op het perceel Zwartemeerweg 38 in Kraggenburg functieverandering van ‘Agrarisch gebied’ naar ‘Horeca’ voor de realisatie van een kleinschalig restaurant met kleinschalig bed & breakfast toe te staan.
 2. Hiervoor in te stemmen met de Reactienota zienswijzen en ambtshalve wijzigingen bestemmingsplan ‘Landelijk gebied, Zwartemeerweg 38 te Kraggenburg’ en het bestemmingsplan 'Landelijk gebied, Zwartemeerweg 38 te Kraggenburg' ongewijzigd vast te stellen.
 3. Voor het bestemmingsplan het planidentificatienummer NL.IMRO.0171.BP00719-VS01 en de gebruikte ondergrond (BGT-BRK oktober 2022) vast te leggen.
 4. De beeldkwaliteitseisen uit bijlage 2 van de toelichting van het bestemmingsplan vast te stellen.
 5. Geen exploitatieplan vast te stellen.

Groot onderhoud aan de gemeentelijke gebouwen inclusief werelderfgoed Schokland

 1. De evaluatie uitvoeringsplan gemeentelijke gebouwen en werelderfgoed Schokland 2023 vaststellen.
 2. Het beheerplan (incl. uitvoeringsplan 2024) gemeentelijke gebouwen en het werelderfgoed Schokland vaststellen.

Glasvezel op de bedrijventerreinen

 1. Instemmen met het voorstel van Glaspoort voor de aanleg van een glasvezelnetwerk op zeven bedrijventerreinen.
 2. De ‘Samenwerkingsovereenkomst Glaspoort - Gemeente Noordoostpolder’ afsluiten.

Vaststellen Regionale Adaptatie Strategie

 1. De ambitie van het Klimaat Adaptief Flevoland (KAF ) opgenomen in de Regionale Adaptatie Strategie (RAS) vaststellen, waarin onze eigen visie Klimaatadaptatie leidend blijft.
 2. De raad informeren.