Logo van Gemeente Noordoostpolder dat doorverwijst naar de homepage
Logo van Gemeente Noordoostpolder dat doorverwijst naar de homepage

Besluiten - 19 maart

Besluitenlijst uit de vergadering van burgemeester en wethouders van de gemeente Noordoostpolder van 19 maart 2024.

Aankoop De deel 1 te Emmeloord en gereedmaken voor het huisvesten van het “Werk & Welzijnsplein” en gemeentelijke functies

De raad voorstellen:

 1. Een investeringskrediet beschikbaar te stellen van € 3.000.000 om over te gaan tot
  1. De aankoop van de begane grond De Deel 1 te Emmeloord.
  2. De realisatie van het “Werk & Welzijnsplein Noordoostpolder”.
  3. Het huisvesten van gemeentelijke functies en realiseren van werkplekken.
 2. De 25e wijziging op de programmabegroting 2024 aan de raad voorstellen.
 3. Op grond van artikel 87 juncto artikel 88 lid 2 van de Gemeentewet juncto artikel 5.1, lid 2 onderdeel b., van de Wet open overheid, geheimhouding op te leggen ten aanzien van de informatie en het besluit tot; Aankoop De deel 1 te Emmeloord en gereedmaken voor het huisvesten van het “Werk & Welzijnsplein” en gemeentelijke functies, op de volgende documenten: “Bijlage 3. Business Case” en “Bijlage 4. Basisopstelling”. Tot en met het moment van definitieve koopovereenkomst.

Vaststelling bestemmingsplan 'Landelijk gebied, Drietorensweg 36-II te Ens'

De raad voorstellen:

 1. Op het perceel Drietorensweg 36-II te Ens de bestemming ‘Bedrijven’ aan te passen in een agrarische bestemming die uitbreiding van het naastgelegen glastuinbouwbedrijf op het perceel mogelijk maakt.
 2. Hiervoor in te stemmen met de ‘Nota van samenvatting en beantwoording zienswijzen ontwerpbestemmingsplan ‘Landelijk gebied, Drietorensweg 36-II te Ens’ en het bestemmingsplan 'Landelijk gebied, Drietorensweg 36-II te Ens' ongewijzigd vast te stellen.
 3. Voor het bestemmingsplan het planidentificatienummer NL.IMRO.0171.BP00734-VS01 en de gebruikte ondergrond (BGT-BRK, november 2023) vast te leggen.
 4. Geen exploitatieplan vast te stellen.

Samenwerkingsovereenkomst voor regionale coördinatie Oekraïners Tw Oek

 1. In stemmen met de ‘Samenwerkingsovereenkomst voor regionale coördinatie op operationeel niveau en informatievoorziening voor opvang van Oekraïense Ontheemden in Flevoland’.
 2. De raad informeren.

Vaststellen bestemmingsplan "Creil, Oost fase 3'

De raad voorstellen:

 1. Aan de oostzijde van het dorp Creil de uitbreiding met ca 49 woningen toe te staan.
 2. In te stemmen met de Reactienota zienswijzen en ambtshalve wijzigingen bestemmingsplan Creil, Oost fase 3 en het bestemmingsplan Creil, Oost fase 3' gewijzigd vast te stellen.
 3. Voor dit bestemmingsplan het planidentificatienummer NL.IMRO.0171.BP00748-VS01 en de gebruikte ondergrond (o_NL.IMRO.0171.BP00748.dgn) vast te leggen.
 4. De beeldkwaliteitscriteria uit het Beeldkwaliteitsplan (bijlage 1 van de toelichting van het bestemmingsplan) vast te stellen.
 5. De Crisis- en herstelwet van toepassing te verklaren op dit bestemmingsplan.
 6. Geen exploitatieplan vast te stellen.
 7. De grondexploitatie Creil fase 3 (complex X093) vast te stellen.
 8. Een budget beschikbaar stellen van € 1.646.658 ter dekking van de lasten in 2024 van grondexploitatie ‘Creil fase 3’.
 9. Een verliesvoorziening te treffen ter hoogte van € 490.658,-.
 10. De 24e wijziging van de programmabegroting 2024 vast te stellen.

Evaluatieverslag VTH 2023 en Uitvoeringsprogramma VTH 2024

 1. Het evaluatieverslag VTH 2023 en het uitvoeringsprogramma VTH 2024 vast te stellen.
 2. Het vastgestelde evaluatieverslag VTH 2023 en het uitvoeringsprogramma VTH 2024 ter kennisgeving aanbieden aan de gemeenteraad.

Uitvoeringsprogramma VTH 2024 OFGV

 1. Het uitvoeringsprogramma VTH 2024 OFGV vast te stellen.
 2. Het vastgestelde uitvoeringsprogramma VTH 2024 OFGV bekend te maken aan de gemeenteraad.

Samenwerkingsovereenkomst Regionaal Werkbedrijf Flevoland in het kader van jeugdwerkloosheid

Voor de uitvoering van het project: Jongerenparticipatiecoach de samenwerkingsovereenkomst Regionaal Werkbedrijf Flevoland aangaan.

(Her)benoeming lid van de Participatieraad sociaal domein

Een lid van de Participatieraad sociaal domein herbenoemen per 1 maart 2024 voor de duur van 1 jaar tot 1 maart 2025.

Subsidie project Nagele in Balans

 1. Een subsidie van € 116.250 verlenen aan Stichting Energiecollectief Nagele voor verbetering van de pilot en het vervolg voor de rest van het dorp.
 2. De raad informeren.