Logo van Gemeente Noordoostpolder dat doorverwijst naar de homepage
Logo van Gemeente Noordoostpolder dat doorverwijst naar de homepage

Besluiten - 2 april

Besluitenlijst uit de vergadering van burgemeester en wethouders van de gemeente Noordoostpolder van 2 april 2024.

Aanvullend voorbereidingskrediet voor de ontwikkeling van Tollebeek-West

 1. Een krediet van € 51.000 beschikbaar te stellen voor het aanvullend geo(hydro)logisch onderzoek en het opstellen van een omgevingsplan met bijbehorende onderzoeken voor de ontwikkeling van uitbreidingsplan Tollebeek-West.
 2. De gemeenteraad via de tweede cluster kwartaal begrotingswijziging 2024 voorstellen een krediet van € 51.000 beschikbaar te stellen
 3. De gemeenteraad informeren.

Begroting wijzigen omgevingsplan

Instemmen met de begroting voor het wijzigen van het omgevingsplan.

Leader

 1. Meedoen aan de leaderperiode 2023-2027en instemmen met de ‘Lokale ontwikkelstrategie Flevoland’ (LOS)
 2. De ‘Subsidieregeling cofinanciering leader’ vaststellen
 3. De raad voorstellen om:
  1. in te stemmen met het collegebesluit om mee te doen aan de nieuwe leaderperiode
  2. een subsidieplafond van € 500.000 vast te stellen voor cofinanciering van leaderprojecten
  3. de ‘Subsidieverordening cofinanciering LEADER' in te trekken

Vaststellen jaarverantwoording onderwijsachterstanden beleid

Vaststellen van de jaarverantwoording onderwijsachterstanden beleid.