Logo van Gemeente Noordoostpolder dat doorverwijst naar de homepage
Logo van Gemeente Noordoostpolder dat doorverwijst naar de homepage

Besluiten - 2 juli

Besluitenlijst uit de vergadering van burgemeester en wethouders van de gemeente Noordoostpolder van 2 juli 2024.

Vaststellen Bestemmingsplan Ens, Oost fase 3

 1. Met de initiatiefnemer voor de ontwikkeling van Ens-oost fase 3 een anterieure overeenkomst sluiten.
 2. Een hogere waarde voor de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting vaststellen voor 36 woningen onderdeel uitmakend van het plangebied Ens, Oost fase 3.
 3. De raad voorstellen:
  1. Aan de oostkant van het dorp Ens de uitbreiding met ca 80 woningen toe te staan.
  2. In te stemmen met de Reactienota zienswijzen en ambtshalve wijzigingen bestemmingsplan Ens, Oost fase 3 en het bestemmingsplan ‘Ens, Oost fase 3’ gewijzigd vast te stellen.
  3. Voor dit bestemmingsplan het planidentificatienummer NL.IMRO.0171.BP00744-VS01 en de gebruikte ondergrond (BGT-BRK november 2022) vast te leggen.
  4. De Crisis- en herstelwet van toepassing te verklaren op dit bestemmingsplan.
  5. Geen exploitatieplan als bedoeld in afdeling 6.4 van de Wet ruimtelijke ordening vast te stellen voor dit bestemmingsplan.
  6. De 29e wijziging van de programmabegroting 2024 vast te stellen.
  7. De beeldkwaliteitseisen uit bijlage 1 van de toelichting van het bestemmingsplan vast te stellen als aanvulling op de beleidsregel uiterlijk bouwwerken.

WVG Emmelhage fase 4

 1. Op de percelen gelegen ten westen van Emmelhage, kadastraal bekend als gemeente Noordoostpolder, sectie AX, nummers 755 en 757, (groot 222.428 m²) een voorkeursrecht vestigen op grond van artikel 9.1, lid 2 Omgevingswet.
 2. Instemmen met de bijgevoegde uitgaande brief waarin de grondeigenaar wordt geïnformeerd over de vestiging van het voorkeursrecht.
 3. Met de grondeigenaar en pachter in gesprek gaan over de grondverwerving met als doel om de grond aan te kopen, respectievelijk te ontpachten.
 4. De raad voorstellen om:
  1. Op de percelen ten westen van Emmelhage, kadastraal bekend als gemeente Noordoostpolder, sectie AX, nummers 755 en 757, (groot 222.428 m²) een definitief voorkeursrecht te vestigen volgens art. 9.1 lid 1 Omgevingswet.
  2. Als ruimtelijke grondslag voor het vestigen van voorkeursrecht uit te gaan van het toekomstige gebruik voor woningbouw dat afwijkt van de huidige bestemming.
  3. Dit toekomstige (beoogde) gebruik op te nemen in het omgevingsplan.
  4. Een voorbereidingskrediet van € 150.000 beschikbaar te stellen voor het ontwikkelen van een woningbouwlocatie te Emmeloord.
  5. De 32e wijziging van de programmabegroting 2024 vast te stellen.

Tijdelijke subsidieregeling veldverlichting buitensportaccommodaties gemeente Noordoostpolder

 1. De tijdelijke subsidieregeling veldverlichting buitensportaccommodaties vaststellen.
 2. De raad informeren.