Logo van Gemeente Noordoostpolder dat doorverwijst naar de homepage
Logo van Gemeente Noordoostpolder dat doorverwijst naar de homepage

Besluiten - 23 april

Besluitenlijst uit de vergadering van burgemeester en wethouders van de gemeente Noordoostpolder van 23 april 2024.

Aanwijzingsbesluit toezichthouders Team Operationele Versterking van RIEC midden Nederland (TOV)

Toezichthouderschap toekennen aan medewerkers met de aangegeven functies van het Team Operationele Versterking van RIEC midden Nederland (TOV).

Totaaloverzicht onderzoeken, stand van zaken april 2024

 1. Kennisnemen van het Totaaloverzicht onderzoeken, stand van zaken medio april 2024.
 2. De auditcommissie informeren.

De raad verzoeken om de geheimhouding van de businesscase en basisopstelling in stand te laten

 1. De raad voorstellen de opgelegde geheimhouding van de businesscase en de basisopstelling in stand te laten. Het besluit bekend te maken en de griffier te machtigen de (geanonimiseerde) besluitbrief ter zake aan de verzoeker te doen toekomen;
 2. Indien de raad conform het raadsvoorstel beslist, overeenkomstig concept-besluitbrief beslissen op het Woo-verzoek.

Het verlenen van een omgevingsvergunning

 1. Het afwijken van het welstandsadvies.
 2. Het verlenen van een omgevingsvergunning voor het bouwen van een bedrijfspand aan de Cavalier 5 te Emmeloord.

Vaststelling bestemmingsplan 'Landelijk gebied, Paardenweg 1 te Kraggenburg'

De raad voorstellen:

 1. Op het perceel Paardenweg 1 te Kraggenburg een huisvestingslocatie voor 144 arbeidsmigranten mogelijk te maken;
 2. (Ontwerp)bestemmingsplan ‘Landelijk gebied, Paardenweg 1 te Kraggenburg’ gelezen samen met de Nota samenvatting en beantwoording zienswijzen bestemmingsplan ‘Landelijk gebied, Paardenweg 1 te Kraggenburg’ vast te stellen;
 3. Voor dit bestemmingsplan het planidentificatienummer NL.IMRO.0171.BP00721-VS01 en de gebruikte ondergrond (BGT, 13 december 2023) vast te leggen;
 4. De beeldkwaliteitseisen van uit paragraaf 2.2.2 van de toelichting van het bestemmingsplan vast te stellen;
 5. Geen exploitatieplan vast te stellen voor dit bestemmingsplan.

Zienswijze ontwerpbegroting 2025 OFGV

De gemeenteraad voorstellen:

 1. Een zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting OFGV 2025;
 2. Geen zienswijze in te dienen op de derde begrotingswijziging van de OFGV.

Implementatie nieuwe Wet gemeenschappelijke regelingen in Gemeenschappelijke regeling GGD

De raad voorstellen om:

Het college toestemming te geven voor het treffen van de voorgestelde regeling en verwerking hiervan in de statuten van de Gemeenschappelijke Regeling GGD.

AVA WerkCorporatie 15 mei 2024

 1. Instemmen met het verslag van de algemene vergadering van aandeelhouders WerkCorporatie Noordoostpolder B.V. van 21 december 2023
 2. Kennisnemen van de besluitenlijst van het directieoverleg van de WerkCorporatie Noordoostpolder B.V.
 3. Instemmen met de vaststelling van de jaarrekening 2023
 4. Kennisnemen van het jaarverslag 2023
 5. Instemmen met het verlenen van décharge aan de directie
 6. De raad informeren.

Voorgenomen fusie CBS De Zeester, KBS Mariabasisschool en OBS De Driesprong te Marknesse

De raad voorstellen:

 1. Kennis nemen van de Fusie Effect Rapportage (FER) basisonderwijs;
 2. Positief adviseren over de voorgenomen fusie naar samenwerkingsschool van CBS De Zeester, KBS Mariabasisschool en OBS De Driesprong in Marknesse.

Implementatie nieuwe Wet gemeenschappelijke regelingen in Gemeenschappelijke Regeling IJsselmeergroep

De raad voorstellen:

Instemmen met het wijzigingsbesluit van de Gemeenschappelijke Regeling IJsselmeergroep.

Jaarverslag 2023 en Begroting 2025 GR IJsselmeergroep en Concern voor Werk

De raad voorstellen:

Geen zienswijze Jaarverslag 2023 en Begroting 2025 GR IJsselmeergroep en Concern voor Werk in te dienen.

Startnotitie Afval- en grondstoffenplan

 1. De 'Startnotitie Afval- en grondstoffenplan' vaststellen;
 2. De voorgestelde optimalisatiemaatregelen uitvoeren en de directie machtigen om, vooruitlopend op het raadsbesluit over het budget, de benodigde uitgaven te doen;
 3. De raad via de tweede kwartaalbegrotingswijziging voorstellen om:
  1. een budget van € 70.000 beschikbaar te stellen voor het uitvoeren van optimalisatie van de inzameling van huishoudelijk afval;
  2.  een budget van € 70.000 beschikbaar te stellen voor de aanpassing van het KCA-depot op het gemeentelijk afvalscheidingsstation;
 4. De raad informeren.