Gemeentelijke lasten ondernemers en verenigingen in coronatijd

Jaarlijks ontvangt u in februari de aanslag voor de gemeentelijke heffingen: OZB en Rioolheffing. Daarnaast krijgt u wellicht een aanslag voor huur, bijvoorbeeld voor het gebruik van gemeentelijke gebouwen, terreinen of het neerzetten van een terras.

Omdat veel ondernemers en verenigingen last hebben van de beperkende maatregelen, komen het Rijk en de gemeente met compensatie of een betalingsregeling. Hieronder leest u daar meer over.

Gemeentelijke heffingen (OZB, rioolheffing)

Voor het betalen van de gemeentelijke heffingen hebben we een aantal betalingsmogelijkheden.

Betalen in termijnen

Heffingen tot € 3.500 kunt u betalen in 10 termijnen, met een automatische incasso. Meer informatie over het betalen in termijnen.

Invorderingsmaatregelen

Voor heffingen tussen de € 3.500 en € 20.000 worden tot 1 september geen invorderingsmaatregelen  getroffen. De vervaltermijn van de aanslagen is twee maanden na de dagtekening van de aanslag (13 februari). Dat betekent dat normaal gesproken bij niet-betaling, per 13 april maatregelen worden genomen om de verschuldigde bedragen in te vorderen. Dit jaar is dat dus pas na 1 september.

Maatwerk voor grote bedragen

Voor heffingen boven de € 20.000 worden onder voorwaarden individuele afspraken gemaakt met de betreffende ondernemers. Het ging in 2020 om een relatief klein aantal ondernemers.

BIZ komt later

Uitzondering op de belastingaanslag in februari is het opleggen van de BIZ. Als ondernemer in het centrum van Emmeloord krijgt u de BIZ-heffing dit jaar later.

Toeristenbelasting

De toeristenbelasting is een heffing na het lopende jaar en is een afdracht van een directe belasting, geheven ‘voor het houden van verblijf met overnachting binnen de gemeente in alle onderkomens tegen een vergoeding in welke vorm dan ook, door personen die niet als ingezetene met een adres in de gemeente in de basisregistratie personen zijn ingeschreven’. Het gaat in Noordoostpolder voor een groot deel om overnachtingen door arbeidsmigranten.

Deze gelden zijn al geïnd door de ondernemers. Daarom wordt deze belasting op de normale wijze opgelegd.

Marktgelden

Non-food marktkramen zijn op dit moment niet toegestaan in verband met de lockdown. Voor 2021 komt nog een voorstel hoe we omgaan met de marktgelden.

Huur terrassen

Ook over de verschuldigde huur voor terrassen gaat de gemeente binnenkort een besluit nemen.

Compensatie voor sport- en cultuursector

Sportverenigingen

Vanuit het Rijk komt een financiële compensatiemaatregel (TVS) voor gemeenten voor de kwijtschelding van huur van gemeentelijke gebouwen en – terreinen over het vierde kwartaal (oktober-december) van 2020. Ook volgt een  regeling (TASO) voor sportverenigingen over het vierde kwartaal van 2020.

Deze regelingen worden op dit moment nog uitgewerkt en half februari gepubliceerd. Ook zijn er op dit moment gesprekken over regelingen voor 2021. De verwachting is dat dit een zelfde soort regeling zal zijn als die regelingen in 2020.

De gemeente besluit op basis van de compensatieregeling wat er gebeurt met de huur.

Wat kunnen we u verder bieden?

Zolang de beperkende maatregelen gelden, blijft de structuur van de Werkgroep Corona overeind. Ondernemers, verenigingen en inwoners kunnen via die structuur een advies vragen over voorgenomen activiteiten en krijgen snel reactie. U kunt contact opnemen met Jacob Korterink via ondernemen@noordoostpolder.nl of 06 4813 4673.

Specifiek voor ondernemers: informatie en regionaal vangnet

Uiteraard wordt de informatie op de website up-to-date gehouden, ook voor wat betreft de financiële regelingen die er zijn. In de uitingen van BVN en SCME is ook regelmatig aandacht voor deze regelingen, zoals de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW), de tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers (TOZO) en de Corona OverbruggingsLening (COL).

Daarnaast blijft de Regio Zwolle Brigade actief. Zij helpen ondernemers die tussen wal en schip vallen, of die niet zelf in staat de weg te vinden in de verschillende regelingen.

Uw Reactie
Uw Reactie