Logo van Gemeente Noordoostpolder dat doorverwijst naar de homepage
Logo van Gemeente Noordoostpolder dat doorverwijst naar de homepage

Huisvesting arbeidsmigranten

In februari 2024 is nieuw beleid vastgesteld voor de huisvesting van arbeidsmigranten. Met dit nieuwe beleid geeft de gemeente ruimte aan ondernemers. En zet de gemeente in op goede huisvesting voor arbeidsmigranten en probeert tegelijk de reguliere woningmarkt te beschermen. Het nieuwe beleid betekent ook een andere route voor nieuwe initiatieven. Hieronder vertellen we er meer over.

Nieuw beleid in het kort

Kleine locaties 

De evaluatie van het oude beleid heeft er in 2023 al toe geleid dat Noordoostpolder is gestopt met nieuwe huisvestingslocaties in de kernen. In het nieuwe beleid blijft dit zo. Verder is in het nieuwe beleid alleen huisvesting tot 20 personen op eigen erf toegestaan voor bedrijven die zelf arbeidsmigranten aan het werk hebben.  

Ruimte voor middelgrote en grote locaties 

In het nieuwe beleid is ruimte voor maximaal 12 middelgrote locaties (150 bedden) en maximaal 6 grote locaties (300 bedden). Uit het onderzoek blijkt dat deze grote locaties bij alle partijen het beste bevallen. Daarmee komt de gemeente tegemoet aan de dringende vraag voor meer huisvesting.   

Puntensysteem 

Omdat het aantal plekken voor middelgrote en grotere locaties beperkt is, wordt er gewerkt met een vast inschrijvingsmoment en een toewijzing op basis van een puntensysteem. Iedereen dient tegelijk een aanvraag in en die worden vervolgens met punten beoordeeld. 

Er wordt meer gelet op de woonkwaliteit, de landschappelijke inpassing en huisvesting voor/ nabij werkgevers in de Noordoostpolder leveren meer punten op. Initiatieven worden ook beoordeeld op de manier waarop ze de omwonenden in het proces betrekken.  Als extra criteria kan een initiatiefnemer onder andere punten verdienen door gewone woningen waar nu arbeidsmigranten gehuisvest zijn, terug te geven aan de reguliere woningmarkt. 

De volledige uitwerking van het nieuwe beleid vindt u in onderstaand Beleidsregel huisvesting arbeidsmigranten buiten gebied Noordoostpolder.

Inschrijven middelgrote en grote locaties

Voor middelgrote (150 bedden) en grote locaties (300 bedden) werkt de gemeente met een vast inschrijvingsmoment en een beoordelingsprocedure. 

Inschrijvingsmoment  

Op 24 februari 2024 is het nieuwe beleid door de gemeenteraad vastgesteld. Binnenkort start de inschrijvingsperiode. Die duurt zes maanden. Tijdens deze periode kunt u uw projectplan indienen. Na de start van de inschrijfperiode, wordt ruimte geboden om vragen te stellen ter verduidelijking van het nieuwe beleid. Een reactie op de vragen wordt via een ‘Nota van Inlichtingen’ op de gemeentelijke website openbaar beschikbaar. Ook voegen we hier nog een FAQ toe.  

Initiatieven kunnen tot zes maanden na publicatie (april/mei) op de gemeentewebsite ingediend worden. Daarna worden de initiatieven volgens de beoordelingsprocedure beoordeeld. De periode van zes maanden is noodzakelijk om iedereen dezelfde mogelijkheid te geven een kwalitatief projectplan in te dienen.   

Omgevingsoverleg

U kunt omgevingsoverleg aanvragen om uw initiatief te laten beoordelen. Dit doet u door uw projectplan via omgevingsoverlegexterne-link-icoon in te dienen. Aan een omgevingsoverleg zijn kosten verbonden. 

Eerder ingediende principeverzoeken moeten nu officieel als omgevingsoverleg ingediend worden, omdat het proces is gewijzigd.

Beoordelingsprocedure

Na het sluiten van het inschrijvingsmoment worden de initiatieven beoordeeld aan de hand van toetsingscriteria zoals genoemd in de beleidsregel.  

Voldoet een initiatief niet aan de algemene toetsingscriteria en aan (een aantal van) de aanvullende toetsingscriteria (categorie specifiek), dan wordt het initiatief niet in behandeling genomen. De gemeente adviseert initiatiefnemers daarom om de algemene toetsingscriteria en aanvullende toetsingscriteria (categorie specifiek) goed te verwerken in het projectplan.   

Initiatieven worden met een puntensysteem beoordeeld  

Hoogst scorende initiatieven winnen de aanvraagronde en mogen door in het vergunningsproces.

Het college van B&W neemt hierover een officieel besluit. Is er een gelijke score dan wordt middels loting bepaald wie door mag in het proces.   

Initiatieven die verder mogen hebben nog geen garantie tot realisatie  

De initiatieven met de hoogste score starten de vervolgprocedure. Dat kan een omgevingsvergunning of een wijziging van het omgevingsplan zijn. De gemeente nodigt de initiatiefnemer uit voor een intakegesprek. Daarna volgt een haalbaarheidsonderzoek voor het plan. Tijdens de toetsing van de aanvraag kan alsnog blijken dat niet wordt voldaan aan bepaalde eisen vanuit bijvoorbeeld de ketenpartners of andere technische aspecten. De hoogste score in de beoordelingsprocedure is daarom nog geen garantie tot daadwerkelijke realisatie van de locatie. De beoordelingsprocedure is voor de gemeente een houvast (of middel) om de meest kwalitatieve initiatieven de kans te geven om huisvesting voor arbeidsmigranten te realiseren.   

Vragen?

Heeft u vragen. Stuur een email naar: omgeving@noordoostpolder.nl