Krachtig tegen Armoede

Als gemeente ondersteunen wij inwoners die in armoede terecht zijn gekomen of dreigen te komen. Dit doen we samen. In Noordoostpolder zijn veel organisaties, verenigingen en betrokken inwoners die zich inzetten voor deze inwoners. Vanuit de gedachte dat we samen meer kunnen bereiken dan ieder voor zich, is in 2017 een ontwikkelagenda opgesteld. Samen met betrokken organisaties, verenigingen en inwoners. En met de mensen die in armoede leven of hebben geleefd.

De Ontwikkelagenda ‘Krachtig tegen Armoede’

In de ontwikkelagenda staan tien thema’s beschreven die volgens hulpverlenende en ondersteunende organisaties, ervaringsdeskundigen en inwoners aandacht verdienen om de armoede in Noordoostpolder te verminderen. Het gaat om de volgende thema’s:

  1. Versterken van vroegsignalering
  2. Voorlichting geven over omgang met geld
  3. Ouderen in armoede
  4. Kinderen in armoede
  5. Focus op gezonde voeding voor kinderen
  6. Aansluiten op het gedrag van mensen in armoede
  7. Het bereiken van mensen in armoede
  8. Overzicht creëren van het bestaande aanbod
  9. Duurzaamheid
  10. Meedoenregeling van de gemeente

Veel van de ideeën zijn vertaald naar nieuw beleid. De verbeteringen worden dit jaar ingezet. Daarmee krijgt de beweging Krachtig tegen Armoede een nieuwe impuls. Iedereen die daarin iets wil betekenen is welkom om mee te doen!

Vragen?

Neem dan contact op via m.boer@noordoostpolder.nl

Uw Reactie
Uw Reactie