Perspectiefnota: koers uitzetten in onzekere tijden

Logo gemeente Noordoostpolder
15 mei 2020

Koers uitzetten en keuzes maken, dat was de belangrijkste opgave bij het uitwerken van het meerjarenperspectief voor de gemeentelijke financiën van Noordoostpolder. In de perspectiefnota is een evenwichtig pakket van maatregelen, bezuinigingen én investeringen samengesteld. Daarmee zet Noordoostpolder weer in op een sluitende (meerjaren)begroting, wat geen gemakkelijke opgave zal zijn. Wethouder Hans Wijnants: “Juist in deze onzekere tijd is het belangrijk om de omstandigheden waar je zelf grip op hebt goed in kaart te brengen en een koers uit te zetten. Dat geeft houvast.” In juni besluit de gemeenteraad over de perspectiefnota.

Actuele thema’s

De perspectiefnota laat zien welke actuele thema’s van invloed zijn op de financiële positie van de gemeente. Dit jaar is er een aantal thema’s die in het bijzonder uitgelicht worden: de financiële grip op het sociaal domein en de twee grote investeringen: de VO-campus en de ver- of nieuwbouw van het zwembad. Omdat de lasten voor de komende jaren naar verwachting hoger zijn dan de baten, is gemeentebreed gekeken naar bezuinigingsmaatregelen.

Financiële grip op het sociaal domein

Noordoostpolder wil haar inwoners passende zorg en ondersteuning blijven bieden. Met het huidige aanbod en bijbehorend zorgbudget stevent Noordoostpolder, net als veel andere gemeenten, af op een miljoenentekort in het sociaal domein. Naar verwachting 3,2 miljoen euro in 2023 als er niets gebeurt. Het college zet in op het beperken van de uitgaven. Voorkomen van de vraag blijft voorop staan, maar samen met zorgaanbieders wil de gemeente nog beter sturen op de resultaten. Het bestaande zorgbudget is het uitgangspunt, waarvan het de groei van de kosten wil stabiliseren. Het tekort is dan maximaal 1,2 miljoen waarvoor elders in de begroting ruimte moet worden gevonden. De raad beslist in juni bij het vaststellen van de perspectiefnota over de financiële ruimte voor het sociaal domein, waarna de koers verder wordt uitgewerkt.

Financieel beleid

Voor komende jaren staan ook twee grote majeure investeringen op het programma: de VO-campus en het zwembad. Belangrijke investeringen voor de leefbaarheid van Noordoostpolder. Tegelijk betekent hogere vaste lasten dat de wendbaarheid om tegenvallers op te vangen kleiner wordt. “Gelukkig betaalt het robuuste financiële beleid van de afgelopen jaren zich nu uit. We hebben ons huishoudboekje op orde, daardoor houden we voldoende flexibiliteit voor onverwachte kosten, maar niet oneindig.”, aldus wethouder Wijnants. In de perspectiefnota zijn daarnaast per programma uiteenlopende voorstellen gedaan om te bezuinigen. In lijn met de bezuinigingsopgave ontkomt de gemeente er niet aan een lastenverzwaring te doen. Het voorstel is om de OZB met 1% te verhogen, bovenop de inflatiecorrectie.

Effect van de coronacrisis

De financiële gevolgen van de coronacrisis raken in de eerste plaats de begroting van nu. Het Rijk toont zich verantwoordelijk en is nog ruimhartig met het verstrekken van vergoedingen. Maar ook die mogelijkheden zijn beperkt. Bovendien kennen we de effecten van de crisis niet op ons huishoudboekje. Wethouder Hans Wijnants: “De gemeente kijkt met spanning uit naar de mei- en septembercirculaire van het Rijk.” Hierin wordt meer duidelijk over de omvang van de belangrijkste inkomstenbron van de gemeente: de algemene uitkering. Wethouder Hans Wijnants vervolgt: “We kunnen voorzien dat we tegenwind krijgen, maar we zetten nu koers uit om vooralsnog richting te houden. De komende tijd zullen we samen alle zeilen bij moeten zetten of juist moeten minderen, met de raad aan het roer.”

De gemeenteraad besluit op maandag 29 juni over de perspectiefnota.

Uw Reactie
Uw Reactie