Regelstation Tollebeek, ruimte op elektriciteitsnetwerk Noordoostpolder

Regelstation
29 jul 2021

Om het elektriciteitsnet in gemeente Noordoostpolder te versterken vraagt het college van B&W via een gewijzigd bestemmingsplan ruimte om een regelstation bij Tollebeek te realiseren. Dit is nodig omdat het elektriciteitsnet op steeds meer plaatsen de maximale capaciteit bereikt. Zowel bij inwoners als bij bedrijven is er een toenemende vraag naar het elektriciteit. Tegelijk wordt steeds meer elektriciteit teruggeleverd door de snelle groei van het aantal zonneparken en zonnedaken. Met het regelstation dat wordt gebouwd door netbeheerder Liander wordt een belangrijk capaciteitsknelpunt opgelost. Wethouder Anjo Simonse: “Wij zijn blij met deze uitbreiding, niet alleen omdat er op dit moment al krapte is. Een robuust netwerk is ook nodig voor de ambities die de gemeente heeft op het gebied van duurzaamheid”.

Locatie en capaciteit

Een regelstation zorgt ervoor dat het elektriciteitsnet op voldoende spanning blijft. Het nieuw te bouwen regelstation is gepland ten oosten van de Zuidwesterringweg in Tollebeek en wordt via een ondergronds kabeltracé verbonden met het elektriciteitsstation in Emmeloord. Het regelstation heeft een vermogen van 40 MVA.Daarmee wordt het elektriciteitsnet aan de westzijde van gemeente Noordoostpolder  versterkt en enkele knelpunten in een deel van de gemeente Urk.

Om een open en groene uitstraling te houden wordt op de beoogde locatie alleen de noodzakelijke verharding aangebracht voor de toegang naar het regelstation en enkele parkeerplaatsen. Er is door de gemeente een beeldkwaliteitsplan opgesteld, dat is bijgevoegd bij het bestemmingsplan. Liander voldoet met het ontwerp aan het plan.

Versnelde procedure

De krapte op het elektriciteitsnet is een actueel probleem en de ruimtelijke impact is beperkt, daarom is gekozen voor een versnelde procedure. Dat betekent dat het bestemmingsplan al ter vaststelling aan de gemeenteraad wordt voorgelegd, terwijl het plan nog als ontwerp ter inzage ligt. Als er zienswijzen binnenkomen op het plan, dan vervalt het automatisch in de ‘normale’ procedure.

Planning

Na vaststelling van het bestemmingsplan wil Liander snel starten met de bouw van het regelstation. De planning is om het regelstation medio 2023 in gebruik te nemen.

Uw Reactie
Uw Reactie