Waar willen we zonneweides in Noordoostpolder?

Logo gemeente Noordoostpolder
4 mrt 2019

Om in 2030 energieneutraal te zijn, moeten we nog veel duurzame energie opwekken. Er is berekend dat we in Noordoostpolder nog ca 600 ha nodig hebben aan zonne-energie. Over waar en hoe we die 600 ha op een goede manier kunnen realiseren, is door de gemeente nagedacht. Dit is beschreven in het beleidskader ‘Zon in de polder’. Op 1 april gaat de gemeenteraad hier over besluiten.

Hoe zijn we tot het beleidsplan gekomen?

Na een eerste verkenning vond op 11 december 2018 een bijeenkomst plaats met inwoners van de Noordoostpolder. Zij werden uitgenodigd om mee te denken over kansen voor zonneweides. Daarnaast zijn het afgelopen jaar veel  gesprekken gevoerd met belangstellende initiatiefnemers. Ook is gesproken met partijen als Tennet en Liander, Waterschap, provincie, LTO, Rijkswaterstaat, Rijksvastgoedbedrijf en de dorpsbelangen. Deze bevindingen zijn zo goed mogelijk verwerkt in het plan ‘Zon in de polder’.

Over het resultaat zegt wethouder Wiemer Haagsma het volgende: “Wij willen in Noordoostpolder vooral sturen op een goede inpassing van zonneweides in het landschap. Hoewel we een groot oppervlak aan grond hebben, willen we geen wildgroei van zonneweides toestaan. Daarom is het belangrijk dat we als gemeente daar regie op houden. Dat doen we met dit beleidskader.’

Het beleid voor zonneweides berust op zes principes

Om de kansen voor zonneweides te bepalen, is nagedacht over waar we in Noordoostpolder waarde aan hechten. Daarbij kwamen we tot de volgende principes:

  1. Prioriteit ligt bij de realisatie van zon op dak
  2. Zuinig omgaan met landbouwgrond
  3. Heldere ontwerpen, passend bij de polder
  4. Tijdelijke invulling van ongebruikte gronden
  5. Duurzaam ruimtegebruik: bundelen en combineren waar het kan
  6. Slim gebruik maken van het elektriciteitsnetwerk

Met behulp van de principes is een kansenkaart gemaakt en zijn gebieden naar voren gekomen die het meest geschikt zijn voor een zonneweide. Toekomstige zonneweides moeten daarbij voldoen aan regels voor het landschap en participatie.

Hoe gaan we nu verder?

Het beleidskader wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de raad ligt daarna ter inzage. Deze periode duurt 6 weken. Iedereen kan hierop reageren door een zienswijze in te dienen. Deze zienswijzen zullen worden betrokken bij de uiteindelijke vaststelling van het plan door de raad. Naar verwachting zal deze procedure in de tweede helft van 2019 worden doorlopen.