Zorg- en welzijnsorganisaties zetten samen koers uit richting 2040

Bestuurders van welzijnsorganisatie Carrefour, GGD, gemeente, woningcorporatie Mercatus, politie en Zorggroep Oude en Nieuwe Land
1 sep 2021

De bestuurders van welzijnsorganisatie Carrefour, GGD, gemeente, woningcorporatie Mercatus, politie en Zorggroep Oude en Nieuwe Land hebben verkend hoe zij in de toekomst goede zorg en welzijn in de Noordoostpolder kunnen blijven waarmaken. Het resultaat is een manifest dat beschrijft welke manier van samenwerken daarvoor nodig is. Met het belang van de inwoner als uitgangspunt gaat elke organisatie zich meer richten op waar ze met name goed in is en op de verbinding met de andere partijen. Het manifest is dinsdag 31 augustus om 16.00 uur ondertekend in het gemeentehuis in Emmeloord.

De gezamenlijk ambities voor 2040

In het manifest is een streefbeeld voor 2040 omschreven:

  • Een verbonden en betrokken samenleving
  • Iedereen doet mee
  • Vitaliteit en leefbaarheid
  • Woongeluk in de polder
  • Werken vanuit gedeelde waarden
  • Samenwerken aan welzijn

Waarom een manifest?

De betrokken organisaties staan voor grote maatschappelijke opgaven. Bescherming van de vitaliteit en leefbaarheid in de Noordoostpolder vraagt om het maken van gezamenlijke keuzes, om onder meer de bestaande verbondenheid te versterken. De gedeelde waarden van het manifest zorgen daarbij voor een gezamenlijke koers, waardoor organisaties elkaar beter kunnen vinden en aanvullen in hun ondersteuning aan inwoners van Noordoostpolder.

Het manifest sluit aan bij de gemeentelijke koers ‘Grip op het sociaal domein’, die beoogt om zorg en welzijn goed en betaalbaar te houden voor degenen die het nodig hebben.

Wethouder Marian Uitdewilligen: ‘We hebben elkaar als organisaties echt gevonden en afgesproken hoe we zorg en welzijn in Noordoostpolder betaalbaar op peil gaan houden. We blijven het belang van de inwoner voorop stellen en willen daarvoor de grenzen in onze samenwerking oprekken en elkaar helpen creatief te zijn.’

Anders samenwerken

In het manifest staan veranderstappen om tot gezamenlijke uitvoeringsplannen per gebied te komen. In alle organisaties en op alle niveaus komen hiervoor aanpassingen in de manier van werken. Bijvoorbeeld omdat grenzen tussen organisaties minder bepalend zullen zijn voor de samenwerking. De komende jaren zullen leidinggevenden en medewerkers van alle betrokken organisaties daar uitvoering aan geven.

Uw Reactie
Uw Reactie