Logo van Gemeente Noordoostpolder dat doorverwijst naar de homepage
Logo van Gemeente Noordoostpolder dat doorverwijst naar de homepage

Noordoostpolder beweegt!

Korte samenvatting lokaal sport- en beweegakkoord

Lokaal sport- en beweegakkoord

In oktober 2019  is in de Noordoostpolder een start gemaakt om te komen tot een Lokaal Sport- en Beweegakkoord. In het akkoord staan afspraken over het optimaliseren van het sport en bewegen in de Noordoostpolder.

Lokaal sport- en beweegakkoord in het kort

Samen voor een leven lang sporten en bewegen in Noordoostpolder!

Betrokken inwoners en partijen rondom sport en bewegen in de Noordoostpolder stelden samen het Lokaal Sport- en Beweegakkoord op. Het doel? Dat iedereen in Noordoostpolder mee kan doen aan sporten en bewegen! Hieronder vind je de belangrijkste onderdelen uit het akkoord.

Voorop staat dat

 1. Iedereen plezier beleeft aan sporten en bewegen;
 2. Iedereen veilig kan sporten en bewegen;
 3. Sporten en bewegen voor iedereen toegankelijk is;
 4. Het bijdraagt aan de gezondheid.

Wat zijn de belangrijkste ambities?

 1. Inclusief sporten en bewegen: iedere inwoner van Noordoostpolder kan deelnemen aan sport en bewegen!
 2. Sport- en beweegaanbieders klaar voor de toekomst: in samenwerking met onder andere scholen en bedrijven maken sporten beweegaanbieders zich klaar voor de toekomst. Sportverenigingen werken aan een gezonde en toekomstbestendige vereniging. Zij versterken hun positionering in de samenleving.
 3. Van jongs af aan vaardig in bewegen: meer kinderen worden jong vaardig in bewegen en blijven voldoende bewegen. Meer jongeren nemen deel aan sport- en beweegactiviteiten.

Werkgroepen en regiegroep

Per ambitie zijn werkgroepen, ook wel netwerkgroepen genoemd, gevormd. Zij zijn nauw betrokken bij de uitvoering van de acties in het lokaal sport- en beweegakkoord.
Daarnaast is een regiegroep opgesteld. De regiegroep is een afvaardiging uit de drie netwerkgroepen en is verantwoordelijk voor het succes van het akkoord. De regiegroep is een brede afspiegeling van de betrokken partijen en behandelt de binnengekomen budgetaanvragen.

Belangrijke acties per onderdeel

Ambitie Doel en merkbaar resultaat
Inclusief sport en bewegen Meer mensen uit de Noordoostpolder gaan sporten en bewegend door acties die voortvloeien uit het sport- en beweegakkoord

Projecten en acties:

 • Lokale sportevenementen inzetten om sport en bewegen te stimuleren  
 • Inwoners en organisaties uitdagen om een vernieuwend en laagdrempelig sport- en beweegaanbod te ontwikkelen dat aansluit bij veranderende behoeften (lokaal maatwerk).   Bijvoorbeeld gezondheidsprogramma’s ontwikkelen
 • De duurzame inzetbaarheid van werknemers voor bedrijven vergroten aan de hand van gepersonaliseerde sport- en beweegprogramma’s op het gebied van onder meer voeding en beweging
 • Het stimuleren van een gezonde leefstijl bij kinderen/ouders. Verbindingen leggen met de JOGG-aanpak op basisscholen en kinderopvangcentra die aan de slag gaan met die leefstijl (bewegen en voeding) van de leerlingen
 • De ‘sociale toegankelijkheid’ in de sport vergroten zodat iedereen zich welkom voelt. Denk hierbij aan de  praktische toegankelijkheid van accommodaties, hulpmiddelen en vervoer. Maar ook de financiële toegankelijkheid, zodat sporten en bewegen voor mensen die willen meedoen ook mogelijk is in heel gemeente Noordoostpolder
 • Beweegarrangementen ontwikkelen voor kwetsbare doelgroepen. Inventariseren en analyseren van aandacht groepen en zo vraaggerichte, innovatieve sport- en beweegarrangement aanbieden aan deze doelgroepen
 • Sport- en bewegen in dorpen behouden; Fysiek ontwikkelen van beweeg- en ontmoetingspunten in de wijk en in de dorpen
 • Het verbinden van het lokaal sport- en beweeg akkoord aan verschillende beleidsterreinen in de gemeente Noordoostpolder
 • Een collectief plan/samenwerking met fysiotherapeuten ontwikkelen
Ambitie Doel en merkbaar resultaat
Vitale sport- en beweegaanbieders De komende twee jaar zorgen dat meer sportaanbieders in de Noordoostpolder zich vitaal kunnen en willen noemen

Projecten en acties:

 • Samenwerkingsverbanden tussen sportaanbieders onderling (en met andere sectoren) stimuleren: Bijvoorbeeld door middel van kennis, middelen en cursussen (kaderopleidingen), waarbij vooral de focus ligt op voldoende bestuurders, vrijwilligers en professionals
 • Het versterken van de samenwerkingsverbanden tussen sportaanbieders onderling en met andere sectoren, zoals onderwijs, zorg, welzijn en het bedrijfsleven heeft meerwaarde om de maatschappelijke waarde van sport en bewegen beter tot uitdrukking te laten komen
 • Innovatief aanbod en moderne lidmaatschappen ontwikkelen
 • Vrijwilligerswerk meer waarderen
Ambitie Doel en merkbaar resultaat
Van jongs af aan vaardig in sporten en bewegen De komende twee jaar ervoor te zorgen dat meer kinderen jong vaardig in bewegen worden en blijven, meer kinderen voldoen aan de beweegnorm en meer jongeren deel nemen aan sport- en beweegactiviteiten

Projecten en acties:

 • Verbinding maken tussen kinderopvang/ basisscholen en verenigingen door bijvoorbeeld een online sportplatform op te zetten
 • Vragen vanuit BSO/scholen koppelen aan het aanbod van verenigingen
 • Tijdens de 10-minutengesprekken op scholen ouders wijzen op het belang van sporten/ bewegen en voeding
 • Opzetten van een specifieke werkgroep (vb. welzijn/ kinderfysio/ diëtist/ kinderopvang zorg) die scholen en de BSO ondersteunen bij het stimuleren van een gezonde leefstijl
 • Sport en bewegen is niet voor iedereen een vanzelfsprekendheid. Psychomotorische therapie kan hulp bieden bij sociaal-emotionele hulpvragen door bijvoorbeeld het verzorgen van klassentrajecten (Klas + leerkracht + IB-er)
 • Ouderbetrokkenheid vergroten door bijvoorbeeld samen met hun kind te sporten bij de sportaanbieder of bij sportevents voor het hele gezin ect
 • Structureel beweegaanbod door middel van Peutergym bijvoorbeeld. Ook zou er een format ontwikkeld kunnen worden om de kinderen op de motorische ontwikkeling te screenen, dit zou in samenwerking met een kinderfysiotherapeut kunnen worden uitgezet
 • MBO/ HBO studenten van CIOS/ALO stageplaatsen aanbieden bij lokale sportaanbieders en verenigingen met als doel om deze stagiaires te behouden voor de lokale praktijk
 • Vroeg beginnen om ouders te wijzen op het belang van sporten/ voeding en bewegen. Daarom is het idee geopperd om al bij consultatiebureaus te beginnen met voorlichting
 • Scholen deel laten nemen aan de ‘week van de gezonde voeding’
 • Landelijke 'Week van de sport' lokaal doorvertalen
 • Ze geven bv. lezingen voor bedrijven, clinics aan jeugd en delen topsportervaringen op scholen. Daarnaast werken ze als sportambassadeur van de NOP mee aan allerlei sport- en beweegactiviteiten

Sluit jij ook aan?

Is jouw vereniging of organisatie nog niet aangesloten bij het Lokaal sport- en beweegakkoord Noordoostpolder? Dat kan nog steeds. Vul je gegevens in via onderstaand formulier.