Logo van Gemeente Noordoostpolder dat doorverwijst naar de homepage
Logo van Gemeente Noordoostpolder dat doorverwijst naar de homepage

Omgevingsvisie Noordoostpolder: drie kernopgaven tot 2050

25 januari 2024
Nieuws

Dinsdag 23 januari stemde het college van B&W van de gemeente Noordoostpolder in met de ontwerp omgevingsvisie. Deze omgevingsvisie geeft richting aan de verdere ontwikkeling van Noordoostpolder voor de komende jaren. Het helpt bij het maken van keuzes voor de toekomst. Bij de inrichting van de fysieke leefomgeving worden sociale onderwerpen gelijktijdig meegenomen.

De omgevingsvisie is tot stand gekomen in samenspraak met inwoners, professionals, partners en andere betrokkenen. Zo heeft de gemeente met inwoners gesproken tijdens het Pieperfestival en bij een ronde langs de dorpen. Ook met een online vragenlijst gaven inwoners en het burgerpanel hun input. Half februari besluit de gemeenteraad over de ontwerp omgevingsvisie.

Omgevingsvisie

De omgevingsvisie bepaalt waar de gemeente Noordoostpolder zich tot 2050 op wil richten en hoe dit wordt gedaan. In de omgevingsvisie verbindt gemeente Noordoostpolder gezondheid, veiligheid en voorzieningen aan de inrichting van de omgeving (bouwwerken, natuur, water, bodem, enz.). Zo houdt de gemeente bijvoorbeeld rekening met voldoende groen en ruimte voor een gezonde leefomgeving in de dorpen en wijken. En er is aandacht voor de historische kenmerken en de grote sociale kracht in de gemeente Noordoostpolder. Deze integrale benadering is leidend voor de ontwerp omgevingsvisie. 

Eerder werkte de gemeente aan de strategische opgaven en de Strategische Koers. De Strategische Koers is in 2021 vastgesteld en nu verder uitgewerkt in de ontwerp omgevingsvisie.

Wethouder Toon van Steen: ”De omgevingsvisie geeft heel mooi richting aan toekomstig beleid en de wensen die er zijn in de gemeente. Het is een visie die tot stand is gekomen met de inwoners en andere partijen in onze gemeente. Daarmee is het een levend document, waarin de inwoners van Noordoostpolder zich herkennen. Dat is belangrijk: we hebben elkaar nodig om de uitdagingen in de samenleving aan te pakken en deze visie te realiseren.”

Drie kernopgaven, veertien deelopgaven

De omgevingsvisie Noordoostpolder bevat drie kernopgaven:

  1. Groei en bloei van dorpen en wijken, met de focus op sociale kracht in de polder en het behoud daarvan;
  2. Vitaal landelijk gebied, waarin behouden van de landbouw centraal staat, met ruimte voor innovatie en ondernemen;
  3. Aantrekkelijke regio, met voorwaarden en voorzieningen voor een aantrekkelijke, toekomstbestendige gemeente in deze unieke regio.

De kernopgaven leiden tot 14 deelopgaven, die in de uitvoeringsagenda worden uitgewerkt in deelacties. Denk aan toekomstbestendige woningbouw met bijpassende voorzieningen, voldoende mogelijkheden voor sport en bewegen in de openbare ruimte en behoud van het erfgoed. Deze acties worden tussen nu en 2050 uitgewerkt. Wethouder Toon Van Steen: “De omgevingsvisie is volgens de omgevingswet vormvrij. We kunnen voor een heel groot deel zelf bepalen hoe we hier inhoud aan geven. Wij kiezen voor een korte, praktische invulling. Met een aantal concrete acties voor de korte termijn en houvast voor acties in de toekomst.” 

OER en zienswijzen

Gelijk met de ontwerp omgevingsvisie is de omgevingseffectrapportage (OER) openbaar. Hierin wordt duidelijk wat de effecten van de keuzes in de omgevingsvisie zijn.

Na vaststelling van de ontwerp omgevingsvisie door de gemeenteraad – verwacht op 26 februari 2024 – start de zienswijzenperiode van 6 weken. In die periode is het mogelijk zienswijzen op de ontwerp omgevingsvisie in te dienen. De gemeente betrekt inwoners, professionals en partners weer in deze fase, om de ontwerp omgevingsvisie te bespreken en waar nodig toe te lichten.

Meer informatie

Meer informatie per kernopgave, deelopgave en de uitvoeringsagenda zijn beschikbaar in de omgevingsvisie zelf.