Ondernemen en Corona

Het coronavirus en de maatregelen die het kabinet heeft genomen raken heel Nederland. De overheid wil zorgen dat uw bedrijf deze moeilijke tijd doorkomt. Op deze pagina vindt u een overzicht van de maatregelen en links naar meer informatie.

Tijdelijke inkomensondersteuning zelfstandigen (Bbz en Tozo)

Als uw inkomen als zelfstandige te laag wordt om in uw levensonderhoud te kunnen voorzien, komt u eerder in aanmerking voor een Bbz uitkering (Bijstand voor zelfstandigen). Deze bestaande regeling wordt versoepeld, waardoor de ondersteuning sneller beschikbaar komt.

Er zijn twee vormen van ondersteuning: een uitkering voor levensonderhoud en bedrijfskapitaal.

De uitkering voor levensonderhoud
Deze vult uw inkomen aan tot het sociaal minimum. Als uw aanvraag wordt goedgekeurd, ontvangt u de uitkering maximaal drie maanden. Om niet, u hoeft deze dus achteraf niet terug te betalen. Er wordt in deze bijzondere omstandigheden niet getoetst op uw vermogen of het inkomen van uw partner.

Lening voor uw bedrijf
De Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers (Tozo) is een verruiming van de regeling Bbz. De overheid staat sneller borg voor de lening en bovendien is er de mogelijkheid om de aflossingen uit te stellen, tegen een lager rentepercentage. Normaal gesproken wordt een levensvatbaarheidstoets van uw bedrijf uitgevoerd. Omdat die nu achterwege blijft, kan er sneller een besluit worden genomen. Dit geldt voor leningen tot maximaal €10.157,-.

Beide regelingen voor zelfstandigen worden in Flevoland uitgevoerd door het Zelfstandigenloket Flevoland. Het Zelfstandigenloket Flevoland (ZLF) is een samenwerkingsverband van de zes Flevolandse gemeenten: Almere, Dronten, Lelystad, Noordoostpolder, Urk en Zeewolde.

In Flevoland hebben wij verder nog MKB Doorgaan. Die biedt ondersteuning aan ondernemers die een levensvatbaar bedrijf hebben maar geen beroep kunnen doen op het Bbz. MKB Doorgaan helpt ondernemers nu ook bij het doen van andere aanvragen en legt contacten met banken etc voor financiering. Er is ook nog een MKB Doorgaan fonds bij de Provincie voor die ondernemers die niet elders financiering kunnen krijgen. Ook MKB Doorgaan loopt via het Zelfstandigenloket Flevoland.U kunt een aanvraag indienen door een formulier in te vullen op de website van het Zelfstandigenloket: www.zelfstandigenloketflevoland.nl/overig 

zlf@lelystad.nl

Het Zelfstandigenloket is ook bereikbaar via mail en telefoon: 0320 278 111

Bent u zelfstandige en woont u in een huurwoning van Mercatus?

Neem dan contact op met Mercatus over de mogelijkheden voor een betalingsregeling voor de huur. Zij denken graag met u mee.

info@mercatus.nl of 0527-635500

Uitstel van gemeentelijke heffingen

Op 24 maart 2020 heeft het college besloten dat de gemeente Noordoostpolder in deze bijzondere situatie anders omgaat met de inning van de gemeentelijke heffingen.

Bijzondere betalingsregeling voor gemeentelijke belastingen
Voor alle ondernemers die voor het jaar 2020 een aanslag gemeentelijke belastingen (OZB, Rioolheffing, Afvalstoffenheffing e.d.) hebben ontvangen van maximaal € 20.000,- geldt dat er geen invorderingsmaatregelen zullen worden genomen tot 1 september 2020.

Ondernemers met een aanslag tot € 3.500,- krijgen de mogelijkheid in maandelijkse termijnen te betalen in plaats van ineens.

Om dit te regelen vraagt u een automatische incasso - bedrijven aan via deze website: www.noordoostpolder.nl/gemeentebelastingen-betalen

pdf Machtiging automatische incasso - bedrijven (PDF, 118.15 KB)

Als de aanslag gemeentelijke belastingen groter is dan € 20.000 kan onder voorwaarden een verzoek voor een bijzonder uitstel van betaling of een betalingsregeling worden ingediend. Doe dit voor 30 april 2020.

In uw verzoek legt u uit hoe uw bedrijf door de uitbraak van het coronavirus in betalingsproblemen is gekomen. Tot dat wij uw verzoek hebben behandeld, nemen wij geen invorderingsmaatregelen. Uw verzoek om uitstel van betaling of een betalingsregeling dient te zijn voorzien van een verklaring van een externe accountant. Uit de verklaring van de accountant moet duidelijk blijken dat:

  • er sprake is van bestaande betalingsproblemen;
  • de betalingsproblemen van uw onderneming van tijdelijke aard zijn als gevolg van het coronavirus;
  • uw onderneming hierdoor een omzetverlies van minimaal 20% heeft geleden;
  • uw onderneming levensvatbaar is.

U kunt uw verzoek sturen naar:

Gemeente Noordoostpolder, Postbus 155, 8300 AD EMMELOORD

of mailen naar info@noordoostpolder.nl

Uitstel van behandeling vergunningaanvragen

Het is mogelijk uitstel te krijgen van de behandeling van vergunningaanvragen voor ondernemers die hun plannen willen opschorten vanwege de coronacrisis. Hiervoor kunt u contact opnemen met cluster Vergunningen, Toezicht en Handhaving via het algemene nummer: 0527-633911 of info@noordoostpolder.nl

Opschorten van het invorderen van leges

Wanneer inwoners en ondernemers een bestemmingsplanwijziging hebben aangevraagd of een aanvraag hebben gedaan waarover bouwleges zijn verschuldigd, maar niet tijdelijk (zullen/kunnen) overgaan tot realisatie van het onderliggende doel, zal de invordering hiervan voor de duur van de Coronacrisis worden opgeschort. Wanneer de inwoner of ondernemers afziet van zijn aanvraag kan terugbetaling van betaalde, of creditering van nog verschuldigde leges aan de orde zijn.

Hier ziet u alle steunmaatregelen van de gemeente, voor ondernemers, inwoners en verenigingen.

Wilt u meer weten over de gemeentelijke maatregelen? Mail dan naar info@noordoostpolder.nl of bel 0527-633911

 

Noodloket voor ondernemers in getroffen sectoren (TOGS)

Mkb-bedrijven, zowel met als zonder personeel, in branches die geraakt zijn door de overheidsmaatregelen vanwege het coronavirus, kunnen vanaf nu een aanvraag indienen voor een directe, eenmalige tegemoetkoming van 4.000 euro. Deze regeling geldt vanaf 30 maart ook voor winkeliers. De Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren (TOGS) is vrijgesteld van belastingen en kun je vrij besteden.

Je komt in aanmerking als de hoofdactiviteit van je onderneming overeenkomt met een van de in de regeling benoemde SBI-codes en je voldoet aan voorwaarden als maximaal 250 werkzame personen, fysiek gevestigd zijn in Nederland en een verwacht omzetverlies van ten minste 4.000 euro tussen 16 maart 2020 t/m 15 juni 2020.

Je kunt een aanvraag voor de tegemoetkoming online indienen via deze link op de website van RVO.nl: https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/tegemoetkoming-schade...

Tegemoetkoming in loonkosten voor werkgevers, om ontslagen te voorkomen

De regeling Werktijdverkorting is stopgezet, in plaats daarvan komt het Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW). Als u al een aanvraag voor werktijdverkorting had ingediend, wordt die wel afgehandeld.

Met NOW vult het UWV het salaris van uw medewerkers aan tot maximaal 90%, op voorwaarde dat ze niet ontslagen worden. De tegemoetkoming kan voor 3 maanden aangevraagd worden, met de mogelijkheid tot verlenging met nog eens 3 maanden. Het aanvragen verloopt via het UWV.

Op 31 maart maakte Minister Koolmees bekend dat de regeling waarschijnlijk 6 april geopend wordt. Kijk voor meer informatie op www.kvk.nl

Versoepeling uitstel van betaling belasting

Werkgevers die kunnen aantonen dat zij in financiële problemen komen als gevolg van het Coronavirus kunnen tijdelijk uitstel van betaling krijgen voor de loonbelasting. Ook vennootschapsbelasting, omzetbelasting en inkomstenbelasting hoeven dan tijdelijk niet te worden afgedragen. Dat heeft het kabinet 12 maart laten weten in een brief aan de Tweede Kamer. 17 maart heeft de rijksoverheid aangegeven de invorderingsrente en belastingrente te willen verlagen naar 0,01%

Garantie Ondernemersfinanciering

De kans bestaat dat er liquiditeitsproblemen ontstaan, bijvoorbeeld door teruglopende omzet of uitgestelde betalingen. Wellicht is de bank bereid om een overbruggingskrediet of ophoging van het rekening courant af te sluiten. Er is een borgstellingsregeling van de overheid die banken hiervoor extra zekerheid biedt. Dit is de BMKB (Borgstellingsregeling MKB https://ondernemersplein.kvk.nl/werktijdverkorting/ ). Die borgstelling is verruimd, waardoor de overheid garant staat voor leningen aan (middel)grote bedrijven. Aanvraag van de BMKB loopt via uw eigen bank.

Borgstelling MKB-Landbouwkredieten

De overheid staat ook borg voor kredieten die uw bank verstrekt aan land- en tuinbouwbedrijven. Daardoor kunt u makkelijker geld leden. Ook deze aanvraag loopt via uw eigen bank. De regeling wordt binnenkort geopend.

Overleggen over stopzetten toeristenbelasting en eventueel maatwerk voor cultuursector

Over deze maatregelen is nog niets bekend, het Rijk overlegt hierover met de Vereniging van Nederlandse gemeenten.

Kredietverstrekking via Qredits

Qredits helpt kleine ondernemers met rentekortingen. Het zijn vaak startende ondernemers, die via de bank nog moeilijk aan financiering komen. Qredits stelt een tijdelijke crisismaatregel open: uitstel van aflossing voor de duur van zes maanden en een renteverlaging. Dit geldt voor ondernemers die nu al aansloten zijn bij Qredits. Het kabinet ondersteunt dit met €6 miljoen

Landelijk Coronaloket voor ondernemers

MKB-Nederland, VNO-NCW en PZO-ZZP hebben samen met de Kamer van Koophandel een coronaloket geopend voor ondernemers met vragen. Bij dit loket vindt u informatie die kan helpen bij vragen over welke regelingen er bestaan, hoe je als ondernemer moet handelen en wat handig is om nu te doen.

Het loket is digitaal te bereiken www.kvk.nl

Ook bellen kan, via 0800-2117 (op werkdagen tussen 8.30 en 17:000 uur. Let op: het is erg druk aan de telefoon.

Komt u ondanks deze regelingen in nood? Of wilt u iets anders voorleggen aan de gemeente? Neem gerust contact op. Onze bedrijfsadviseurs werken de komende weken vanuit huis. U kunt ze bereiken via mail of telefoon.

Uw Reactie
Uw Reactie