Logo van Gemeente Noordoostpolder dat doorverwijst naar de homepage
Logo van Gemeente Noordoostpolder dat doorverwijst naar de homepage

Podcast over commissievergaderingen

Meer horen over wat er zich in de gemeente afspeelt? Dat kan via de podcast over commissievergaderingen.

Commissievergaderingen

Commissievergaderingen zijn bijeenkomsten waarin raadsleden samenkomen om informatie te verzamelen over specifieke onderwerpen. Tijdens deze vergaderingen stellen raadsleden vragen aan deskundigen, ambtenaren of andere betrokkenen. Commissievergaderingen zijn belangrijk voor de raadsleden om informatie te verzamelen. Zo kunnen de raadsleden een standpunt vormen voordat het besluit wordt genomen in de raadsvergadering.

Burgemeester Roger de Groot bespreekt de agenda's en praat met beleidsmedewerkers die het voorstel hebben gemaakt. Ze leggen uit waar het over gaat, vertellen wat de belangrijkste aandachtspunten zijn en waarom het een belangrijke beslissing is.

Commissievergaderingen 8 april

Commissie Bestuur, Financiën en Economische Zaken

 • Integraal Veiligheidsbeleid
 • Denkrichtingen Lelylijn
 • Stand van zaken Regio Deal

Commissie Woonomgeving

 • Klimaat en Energie
 • Gespreksnotitie Duurzaamheidslening
 • Aankoop De Deel (samen met SLZ)

Luister de podcast

Eerdere podcasts over commissievergaderingen

De burgemeester neemt samen met raadsadviseur Eduard Prins de onderwerpen door die op de politieke agenda staan van de drie raadscommissies.

Commissie Bestuur, Financiën en Economische Zaken

 • Tijdelijke huisvesting school Emmelhage
 • Herijking Erfgoedbeleid

Commissie Woonomgeving

 • Subsidie leefbaarheidsgelden

Commissie Samenlevingszaken

 • Ledverlichting buitensportaccommodaties
 • Aanwijzing lokale omroep

Luister de podcast

De burgemeester neemt samen met raadsadviseur Eduard Prins de onderwerpen door die op de politieke agenda staan van de drie raadscommissies.

Commissie Bestuur, Financiën en Economische Zaken

 • Presentatie stand van zaken Bestuurlijk Overleg Energie en RES Flevoland

Commissie Woonomgeving

 • Omgevingsvisie
 • Bestemmingsplan Emmeloord, Westzoom
 • Beleid huisvesting arbeidsmigranten
 • Herinrichting aansluiting 14 en 15 op rijksweg A6

Commissie Samenlevingszaken

 • Sociale mobiliteit
 • Inzet jongeren participatiecoach
 • Stand van zaken grip op sociaal domein

Luister de podcast

De burgemeester neemt samen met raadsadviseur Eduard Prins de onderwerpen door die op de politieke agenda staan van de drie raadscommissies.

Commissie Bestuur, Financiën en Economische Zaken

 • Voortgezet Speciaal Onderwijs / VO Campus
 • Jaarplan VIV 2024
 • Decemberrapportage
 • Financiële verordeningen
 • Programmalijnen Regio Zwolle 2024-2028

Commissie Woonomgeving

 • Verordening Fysieke Leefomgeving
 • Beheersverordening Wonen
 • Technische Uitgangspuntennotitie
 • Participatieproces Superblock

Commissie Samenlevingszaken

 • Dashboard WMO
 • Sociale Mobiliteit (Strategische Raadsagenda)

Luister de podcast

Commissie Bestuur, Financiën en Economische Zaken

 • Programmabegroting 2024-2027 & Derde kwartaalbegrotingswijziging
 • Derde kwartaalbegrotingswijziging
 • Toelichting personeelsuitbreiding
 • Integraal Veiligheidsplan 2024-2027

Commissie Woonomgeving

 • Visie Klimaatadaptatie
 • Beleidsregel uiterlijk bouwwerken

Special: Rekenkamer

De rekenkamer legt uit wat de rekenkamer doet en licht de onderzoeken naar de Omgevingsvisie, Ondermijning en Armoedebeleid toe.

Luister de podcast

Commissie Bestuur, Financiën en Economische Zaken

 • Jaarstukken 2022
 • Tweede kwartaalbegrotingswijziging 2023
 • Perspectiefnota 2024-2027
 • Aanpassing Voorzien in Vastgoed 2023
 • VO-Campus positie Voortgezet Speciaal Onderwijs

Commissie Woonomgeving

 • Bestemmingsplan 'Landelijk gebied, Repelweg te Marknesse MITC'
 • Aankoop perceel en opstallen inclusief inventaris Graaf Florislaan 24 te Creil

Luister de podcast

Commissie Woonomgeving

 • Monitor Brede Welvaart (samen met commissie Samenlevingszaken)
 • Voortgangsnotitie RES (regionale energiestrategie)
 • Evaluatie huisvesting Arbeidsmigranten

Commissie Bestuur, Financiën en Economische zaken

 • Zienswijze gemeenschappelijke regelingen (Veiligheidsregio, GGD, Omgevingsdienst, IJsselmeergroep, Concern voor Werk).
 • Nota geldleningen en gewaarborgde geldleningen 2023
 • Meerjarige agenda Regio Zwolle 2024-2028

Commissie Samenlevingszaken

 • Agendaverzoek stand van zaken inburgering
 • Verordening leerlingenvervoer

Luister de podcast

Commissie Bestuur, Financiën en Economische zaken

 • Nieuwbouw brandweerkazernes

Commissie Woonomgeving

 • (Ontwerp)verklaring van geen bedenkingen Oosterringweg 39 te Luttelgeest
 • (Ontwerp)verklaring van geen bedenkingen Orchideeën Hoeve
 • Afwegingskader intensieve veehouderij
 • Presentatie stedenbouwkundig plan Rietstraat en Zeebiesstraat

Commissie Samenlevingszaken

 • Startnotitie onderzoek naar armoedeval

Luister de podcast

Commissie Bestuur, Financiën en Economische zaken

 • Procesvoorstel Lelylijn
 • Voorzien in Vastgoed
 • Startnotitie Cultuurhuisvesting

Commissie Woonomgeving

 • Verplicht organiseren van een participatietraject bij buitenplanse omgevingsactiviteiten
 • Rijksbijdrage klimaat- en energiebeleid
 • Bestemmingsplan Emmeloord Dokter Jansenpark
 • Keuzenota aanlichting poldertoren

Commissie Samenlevingszaken

 • Startnotitie Coffeeshop
 • Werkcoach in de wijk

Luister de podcast