Logo van undefined dat doorverwijst naar de homepage
Logo van undefined dat doorverwijst naar de homepage

Riolering

Gemeentelijk rioolbeleid

De ambitie is er om binnen gemeente Noordoostpolder het schone water zo veel mogelijk  van het vuile water te scheiden. Daarnaast proberen we de nog te ontwikkelende gebieden zodanig in te richten, dat we regenwater meer gaan bufferen voor hergebruik of via Wadi’s in de bodem te infiltreren. 

Woningen

Bij woningen voeren we hoofdzakelijk het huishoudelijk afvalwater af via het zogenaamd DWA-stelsel. En het hemelwater infiltreren op de plek waar dit valt. Voor woningeigenaren houdt dit veelal in dat men zelf het hemelwater in de tuin dient op te vangen en te infiltreren via een speciale infiltratievoorziening. Eventuele bovengrondse afvoer naar de openbare weg is soms ook een mogelijkheid. Mocht dit lokaal niet toepasbaar/haalbaar blijken, dan kiezen we voor het afvoeren van het hemelwater naar het oppervlaktewater in de omgeving. Dit is door middel van een apart hemelwater (zogenaamd HWA-) stelsel of direct op een langs het perceel gelegen watergang. 

Als eigenaar bent u zelf verantwoordelijk voor de riolering op eigen perceel/terrein.

Waterkaart

Meer informatie over rioleringsplannen en/of waterplannen van gemeente Noordoostpolder kunt u lezen op de Waterkaart.externe-link-icoon

Rioolaansluiting aanvragen

Bent u nog niet aangesloten op het openbaar riool? Dan kunt u een aanvraag indienen bij de gemeente. Ook kunt u uw bestaande aansluiting wijzigen of opheffen.

Als u een nieuwe woning bouwt, moet het worden aangesloten op de riolering. De gemeente is verplicht uw huishoudelijk afvalwater te ontvangen. Daarom verzorgen wij de rioolaansluiting van uw woning vanaf uw perceelgrens tot op het openbaar riool.

Aanvraag rioolaansluiting

U vraag een aansluiting op het riool aan door het onderstaand PDF-formulier in te vullen. Dit ingevulde formulier kan vervolgens gestuurd worden naar k.bakker@noordoostpolder.nl

De rioolaansluiting dient te voldoen aan het Bouwbesluit en de onderstaande voorwaarden. De aanvrager/eigenaar is verantwoordelijk voor de rioolaansluiting(en) van de leiding(en) op eigen terrein tot aan de perceelgrens. Hierbij dienen de (afval)waterstromen met verschillende leidingen te worden aangeboden. Dit betekent:

  • een aparte perceelsafvoerleiding voor de afvoer van het vuilwater (DWA);
  • een aparte perceelsafvoerleiding voor het hemelwater (HWA);
  • eventueel een aparte perceelsafvoerleiding wanneer er sprake is van overtollige grondwater op uw perceel;
  • extra voorwaarden zoals opgenomen in het bestemmings- of omgevingsplan of uw verkoopakte. 

De afvoer van (afval)waterstromen vind enkel plaats als hiervoor een geschikt openbaar riool voor de afvoer van dit water aanwezig is. Dit kan betekenen dat er aanvullende eisen of voorwaarden worden gesteld aan het aanbieden van deze waterstromen. Het kan ook zijn dat bepaalde waterstromen niet worden aangesloten op het openbaar riool.

Perceelsafvoerleidingen

De perceelsafvoerleiding(en) moeten op een diepte van max. 0,80 meter à 0,90 meter minus maaiveld worden aangebracht. Ligt de perceelsafvoerleiding(en) dieper, dan kan niet op de juiste wijze worden aangesloten op de gemeentelijke riooluitlegger(s). In principe worden dergelijke rioolaansluitingen dan ook niet verwezenlijkt, totdat de perceelsafvoerleidingen alsnog op de juiste voornoemde diepte wordt aangeboden.

De kosten die de gemeente maakt voor de aansluiting van uw perceelsleiding(en) op het hoofdriool verschillen per situatie. Dit is in veel gevallen maatwerk. Op het aanvraagformulier staan de tarievenvan de verschillende diameters aangegeven die voor de rioolaansluiting(en) nodig zijn. Bij de aanvraag is daarom ook gelijk te zien wat de kosten zijn van de mogelijke rioolaansluiting.  

Uw aanvraag wordt door de rioolbeheerder beoordeeld of deze compleet is en of aansluiting op ons openbaar riool mogelijk is. Zijn gegevens niet compleet of duidelijk? Dan zal er per e-mail gevraagd worden voor aanvullende informatie.

Als de aanvraag duidelijk en compleet is ontvangt u binnen 3 weken een betaalverzoek. Na betaling gaat de rioolbeheerder de opdracht verstrekken aan de gecontracteerde aannemer. En kan de feitelijke rioolaansluiting worden ingepland. Hierover wordt u per mail geïnformeerd.  Vervolgens zal kort daarna de uitvoerder van de gecontracteerde aannemer contact met u opnemen om een uitvoeringsdatum vast te stellen. 

De behandeling van uw aanvraag neemt gemiddeld 8 weken in beslag. Met uitzondering tijdens de zomer- en kerstreces, dan duurt het wat langer. 

Nee, aansluitingen op het openbare riool gebeurt altijd door of namens de gemeente zelf. Als u uw bestaande rioolaansluiting(en) wilt aanpassen moet u een nieuwe aanvraag indienen. Bij twijfel kunt u contact opnemen met de rioolbeheerder k.bakker@noordoostpolder.nl
Over het algemeen is het proces voor het veranderen van de rioolaansluiting gelijk aan de aanvraag voor een nieuwe rioolaansluiting.

Nee, aansluitingen op het openbare riool gebeurt altijd door of namens de gemeente zelf.

Burgers zijn zelf verantwoordelijk voor het regenwater water dat op hun eigen perceel terecht komt. Het gemeentelijke beleid is ook het regenwater zoveel mogelijk zelf benutten. Zoals bijvoorbeeld het doorspoelen van het toilet of de beregening van de beplanting(en) tijdens droge periodes. Ook het infiltreren in de bodem kan een mogelijkheid zijn. 
Echter dit is per situatie vaak maatwerk en soms ook niet mogelijk of haalbaar? Dan kan het regenwater bovengronds of indien mogelijk ondergronds via een daarvoor aangewezen rioolstelsel (HWA stelsel of gemengd stelsel) worden afgevoerd. In dergelijke situaties bepaalt uiteindelijk de rioolbeheerder of een rioolaansluiting(en) wel of niet kan.