Logo van Gemeente Noordoostpolder dat doorverwijst naar de homepage
Logo van Gemeente Noordoostpolder dat doorverwijst naar de homepage

Roger de Groot

Burgemeester

Burgemeester Roger de Groot

De burgemeester is voorzitter van de raad en voorzitter van het college. Daarnaast is hij ook zelf een bestuursorgaan en heeft zijn eigen bevoegdheden.

Taken burgemeester

Voorzitter van de gemeenteraad

De burgemeester zorgt voor een goed verloop van de vergaderingen van de gemeenteraad. Hij is zelf geen lid van de gemeenteraad en mag dus niet stemmen of onderwerpen inbrengen. Hij mag wel tijdens de vergadering aan de overleggen (ook wel beraadslagingen genoemd) deelnemen.

Voorzitter van het college van burgemeester en wethouders

Het college van B&W bestuurt de gemeente; de burgemeester is voorzitter van het college. De burgemeester let erop dat het college het beleid op tijd voorbereidt, vaststelt en uitvoert. De burgemeester kan zelf onderwerpen voorstellen en in het college bespreken. Het college van B&W beslist welke taken (portefeuilles) de burgemeester precies krijgt.

Verantwoordelijk voor openbare orde en veiligheid

De burgemeester is verantwoordelijk voor de openbare orde en veiligheid in de gemeente. Hij moet voorkomen dat er overlast is, en ordeverstoringen bestrijden. Hij mag openbare bijeenkomsten verbieden als er geen garantie voor de veiligheid is. De burgemeester heeft daartoe het gezag over de politie en de brandweer.

Portefeuille en beleidsonderwerpen

 • Algemene, ambtelijke en bestuurlijke aangelegenheden
 • Openbare orde en veiligheid
 • AZC
 • UNESCO siteholderschap
 • Public affairs & (Inter)regionale betrekkingen (waaronder lobby Lelylijn, N50)
 • Gebiedsmarketing
 • Overheidsparticipatie
 • IGW
 • Project Dienstverlening

Functies uit hoofde van het gemeentebestuur

 • Algemeen bestuur Regio Zwolle
 • Lid bestuurlijke contactgroep Samen maken we Flevoland
 • Bestuurslid van het Nederlands Genootschap Burgemeesters
 • Algemeen bestuurslid van de Veiligheidsregio Flevoland
 • Voorzitter Raad van Toezicht Stimuland
 • Bestuurslid Districtelijk Veiligheidscollege Flevoland
 • Voorzitter Raad van Toezicht XYZ-Area
 • Lid van College voor Dienstverleningszaken
 • Bestuurslid VNG Flevoland
 • Lid Bestuurlijk Overleg Bevolkingszorg
 • Lid Bestuurlijke Werkgroep Digitale Veiligheid & Cybercrime - cyberburgemeesters

Functies niet uit hoofde van het gemeentebestuur

 • Voorzitter Raad van Toezicht Stimuland (ontvangt hiervoor een vergoeding)
 • Voorzitter Raad van Toezicht XYZ-Area (onbezoldigd)